У ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 09. 2017. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

ПЕЋАНИ ББ

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем наставника

1. Наставник разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом;

2. Наставник разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања или повратка директора са функције, приправник;

3. Наставник разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом;

4. Наставник разредне наставе, 2 извршиоца, рад у продуженом боравку, на одређено вријеме до 30.6.2018. године, са радним искуством.

Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању. (На радна мјеста гдје се траже лица са радним искуством).

Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

Напомена: Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у занимању за које је стекло одређену врсту и степен стручне спреме, или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита. Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а она подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

д) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за кандидате који конкуришу на радна мјеста под тачком 1 и 3)

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

е)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави навести на које радно мјесто кандидат конкурише по расписаном конкурсу.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу, са назнаком "за конкурс".

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се у просторијама школе дана, 27.9.2017. године, у 11 часова те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

*************

ЈУ ОШ "КОЗАРАЦ"

Маршала Тита бб

79202 КОЗАРАЦ

Тел/факс: 052/346-042

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник /професор физике – 1 извршилац, 10 часова, на одређено вријеме, до краја школске 2017/2018, приправник

2. Наставник/професор разредне наставе – 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка директора школе са функције, приправник са искуством,

3. Наставник/професор разредне наставе – 1 извршилац, на одређено вријеме, до краја школске 2017/2018. године, приправник са искуством

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедеће овјерене  фотокопије докумената:

Општи услови:

- да је држављанин РС и БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем (не старије од 6 мјесеци), које прилаже кандидат који је изабран по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће службено прибавити од надлежне установе за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа),

- кандидати треба да доставе и документа утврђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју ће се одржати дана, 26.9.2017. године (уторак), у 11 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној  школи .

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом са назнаком "за конкурс", доставити лично у школу или путем поште на адресу школе.                   

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима поштом, а кандидати их могу лично преузети у школи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их комисија евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

          *****************

ЈУ СШЦ "ЂУРО РАДМАНОВИЋ"

Доситеја Обрадовића 4, Нови Град;

Тел: 052/752-125;

Тел/факс: 052/751-230;

Е-mail:msg@teol.net

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. На неодређено вријеме:

1.1. познавање робе и теоријска и практична настава-пекар (дипломирани инжењер технологије-прехрамбени смјер), 1 извршилац, норма часова, са најмање годину дана радног искуства;

1.2. теоријска и практична настава за пољопривредну струку (дипломирани инжењер пољопривреде општи смјер или хортикултура), 1 извршилац, норма часова, приправник;

1.3. теоријска настава за фармацеутске техничаре (дипломирани фармацеут), 1 извршилац, норма часова, са најмање годину дана радног искуства у струци.

2. На одређено вријеме:

2.1. теоријска настава за фармацеутске техничаре (доктор медицине), 1 извршилац, 7 часова часова, приправник;

2.2. здравствена заштита са првом помоћи (дипломирана медицинска сестра или виша медицинска сестра-техничар), 1 извршилац, 2 часа, најмање годину дана радног искуства у струци, до 30.6.2018. г.;

2.3. теоријска настава машинске струке (дипломирани инжењер машинства), 1 извршилац, 15 часова, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најкасније до 21.2.2018. г., обавезно познавање рада на програмима у апп-у: CATIA, SOLIDWORKS..., приправник;

2.4. практична настава-конобар, 1 извршилац, 10 часова, до 31.8.2018. године, са радним искуством у струци најмање годину дана;

2.5. практична настава за механичаре грејне и расхладне технике, 1 извршилац, 12 часова, до 31.8.2018. године, приправник;

2.6. професор математике, 1 извршилац, 9 часова, до повратка раднице са породиљског одсуства, приправник;

2.7. професор теоријске и практичне наставе електро струке (дипломирани инжењер електротехнике), 1 извршилац, 8 часова, до 31.8.2018. године, приправник.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 76. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

Уз потписану пријаву на расписани конкурс кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

Општи услови:

а) да је држављанин РС - БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

а) овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање или еквивалент за потребан кадар, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама;

б) овјерену фотокопију радне књижице;

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

ђ) увјерење о радном стажу од ранијих  послодаваца, за радна мјеста за која се тражи радно искуство;

е) за радно мјесто под бројем 2.3. доказ да кандидат познаје рад на програмима у апп-у: CATIA,SOLIDWORKS...;

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове интервју и тестирање биће одржани дана, 26.9.2017. године (уторак), у 10 часова у просторијама ове школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Ђуро Радмановић" Нови Град, улица Доситеја Обрадовића бр. 4. На коверти обавезно назначити ПРИЈАВА НА КОНКУРС (НАВЕСТИ РАДНО МЈЕСТО ЗА КОЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИШЕ), а додатне информације могу се добити на број телефона: 052-751-230.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

                      ******************                                                                                      

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"

БРЕЗИЧАНИ

79208 Брезичани

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор, наставник физике, 1 извршилац са искуством - на неодређено     вријеме, 6 часова 

2. Професора њемачког језика, 1 извршилац приправник на неодређено вријеме, 8 часова

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном образовању и васпитању 

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

1. Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз пријаву доставити у оригиналу или овјереном препису (не старијем од 6 мјесеци) сљедећу документацију:

- Биографију,

- Увјерење о држављансту,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати треба да доставе доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

- Социјални статус (Рјешење о утврђеном статусу социјално угроженог лица донесено од надлежног центра за социјални рад).

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора затражиће школа само за кандидата који буде изабран путем конкурса прије заснивања радног односа.

2. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе,

са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервју и тестирању дана, 25.9.2017. године, у 11 часова у просторијама Матичне школе у Брезичанима, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране директора.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана