ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС
 ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.08. 2018. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.08. 2018. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 08.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

***************

ЈУ СШЦ ЛАЗАР ЂУКИЋ” РИБНИК

Раде Јованића бр. 39

79 288 Рибник

Број телефона: 050/431-213,

факс: 050/431-388,

е-mail ss24@skolers.org

ИСПРАВКА КОНКУРСА

               Дана,  25.7.2018. године у “Гласу Српске” објављен је конкурс за попуну упражњених радних мјеста и том приликом дошло је до техничке  грешке под редним бројем 5 . дипломирани инжењер шумарства, 16 часова, до 31.8.2018. године

Треба да стоји: 

5 . дипломирани инжењер шумарства, 16 часова, до 31.8.2019. године

Остали текст конкурса остаје неизмијењен.

************

“ЕУРО ЛАБ” ДОО

Јесењинова бр. 16

78000 Бањалука

  Предузећу “Еуро Лаб” д.о.о. Бањалука потребна:

1.       два радника за рад у производњи на производним линијама.

-   са или без радног искуства на сличним пословима

-   пуно радно вријеме, од 7 до 15 часова

2.       два радника за рад на складишту, за паковање робе за даљи транспорт.

-  са или без радног искуства на сличним пословима

-  пуно радно вријеме, од 8 до 16 часова

Рок за пријаву је 15.8.2018. године.

Заинтересовани кандидати могу се јавити на број телефона: 051/201-597, радним даном од 8 до 16 часова.

*******

TRGOPROMEX” ДОО БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за позицију:

1.       Помоћни радник у производњи регија Бањалука - 20 извршилаца

Потребне квалификације

•        најмање ССС

•        спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

2.       Помоћни радник на монтажи регија Бањалука - 20 извршилаца

Потребне квалификације

•        најмање ССС

•        возачка дозвола Б категорије

•        спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

е-mail: predrag@alumina.rs

Контакт тел: 065 221 222 Предраг

Конкурс остаје отворен 60 дана

*********

СП “БОЖАНА” Фризерски салон

Рамићи бб, Бањалука

Телефон: 065/826-564

ОГЛАС

Опис радног мјеста

Мушко/женски фризер са радним искуством на пуно радно вријеме. Рад у двије смјене.

Мјесто рада: Рамићи - Бањалука

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Заинтересовани кандидати могу се јавити на телефон 065/826-564.

Оглас је отворен 30 дана од дана објављивања.

**********

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

“НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊАЛУКА

Јеврејска 48

Број: 334-01/18

Датум: 31.7.2018. године

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2019. године, непуна норма - 10 часова наставе,

2. Педагог  школе, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме због замјене привремено одсутног радника до његовог повратка или повратка радника којег је замјењивао, пуно радно вријеме.

Поред општих услова утврђених општим прописом о раду кандидати који се пријављују на радно мјесто под тачком 1. конкурса треба да испуњавају посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачке 1, 2. и 3. а кандидати под тачком 2. услове прописане чланом 105. став 2. тачке 1, 2 и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и да испуњавају посебне услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж у струци ван школе у трајању од најмање годину као и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. пријаву на конкурс која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон и кратка биографија кандидата,

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави ( кандидати који се пријављују за радно мјесто под тачком 1. овог конкурса) , односно увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу ( кандидати који се пријављују за радно мјесто под тачком 2. овог конкурса) или увјерење о радном стажу у струци ван школе у трајању од најмање годину дана;

5. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

6. увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме,

9. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности Школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 21.8.2018. године, (уторак) у 10 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за избор кандидата”.

******

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА РЕГИЈЕ БАЊАЛУКА

Равногорска 1,

78000 Бањалука,

Тел/факс: 051/213-032,

Моб; 065/641-423,

е-mail: distroficari@yahoo.com

ОГЛАС

Удружењу дистрофичара регије Бањалука, потребно два мушка персонална асистента за лица са инвалидитетом.

Посао се односи на помагање лицима са инвалидитетом код обављања свакодневних животних потреба.

Старосна доб радника од 30 до 40 година. Послије пробног рада и договора, радни однос се заснива на неодређено вријеме и у складу са Законом о раду.

За све додатне информације на телефон: 051/213-032 и 065/641-423.

************

ТРЕНД М&В” ДОО БАЊАЛУКА

Пиланска бб,

78000 Бањалука

е.mail: trendmiv@blic.rs

тел. +38751 433 201, 433 202, 433 203

факс. +38751 465 441

Расписује

ОГЛАС

за

Радно мјесто: Радник у производњи паркета/прераде дрвета – 2 извршиоца

-  Радно искуство у било којој врсти производње је пожељно,

-  Предност дрвна и метало-прерађивачка индустрија,

-  Тражи се дисциплина и одговорност, марљивост

   Нудимо

-   Плату са планом повећања,

-   Топли оброк,

-   Плаћен прековремени рад.

Оглас отворен до попуњавања радног мјеста.

Биографије послати путем е.mail: трендмивЖблиц.нет

 и djuricjovan@gmail.com

**********

АДВОКАТ ДРАГАН СТАНИШИЋ

Гундулићева 76

78000 Бањалука

Моб. +387 51 963 508

Е-mail: advokat@drstanisic.com

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију

- Адвокатски приправник

Број извршилаца: 1

Рад на одређено вријеме:

Мјесто рада/регија: Бањалука

Опис радног мјеста: Адвокатски приправник

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

       - Завршен правни факултет

       - Дијете погинулог борца

       - Без претходног радног искуства

Пријаве путем електронске поште: advokat@drstanisic.com

Датум објаве: 2.8.2018.

Датум истека: 31.8.2018.

***********

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

ДОМ ЗДРАВЉА “Др ЈОВАН РАШКОВИЋ”

МРКОЊИЋ ГРАД

Број: 424-3/18

Дана, 2. августа 2018. године

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

1.       Специјалиста гинекологије и акушерства................................1 извршилац

I  Радни однос се заснива на одређено вријеме, на период до 5 година, одн. до завршетка специјализације из гинекологије и акушерства, у Служби за здравствену заштиту жена Дома здравља Мркоњић Град, са пуним радним временом.

II   Општи услови за заснивање радног односа:

1.       да је држављанин РС или БиХ;

2.       да је старији од 18 година;

3.       да има општу здравствену способност;

4.       да се против њега не води кривични поступак;

5.       да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора преко 6 (шест) мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова специјалисте гинекологије и акушерства.

III Посебни услови за заснивање радног односа:

1.       ВСС - медицински факултет;

2.       положен стручни испит;

3.       завршена специјализација из гинекологије и акушерства;

4.       важећа лиценца надлежне здравствене коморе;

5.       возачка дозвола “Б” категорије;

6.       познавање рада на рачунару

7.       радно искуство као специјалиста гинеколог - 1 година

IV  Уз пријаву на конкурс и краћу биографију, заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова, у оригиналу или овјереним копијама, не старије од 6 мјесеци, и то:

1.       увјерење о држављанству и родни лист;

2.       диплому о завршеној школској спреми ( признате дипломе уколико су стечене ван РС или БиХ, у складу са Законом о високом образовању),

3.       доказ о положеном стручном испиту;

4.       лиценцу за рад;

5.       копију возачке дозволе;

6.       увјерење да се против њега не води кривични поступак, као и да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова спец. гинекологије и акушерства;

7.       увјерење о радном искуству, као специјалиста гинеколог;

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове, Комисија Дома здравља Мркоњић Град ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

V  Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске” и огласној плочи Дома здравља Мркоњић Град.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ЈЗУ Дом здравља “Др Јован Рашковић” Мркоњић Град, ул. Јована Рашковића бб, 70260 Мркоњић Град, са назнаком “Пријава на конкурс”.

******************

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

КНЕЖЕВО

Ул. Дујка Комљеновића бб

Тел.бр.051-591-433

расписује:

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста са радним искуством

а) наставника за наставне предмете :

1. Право..........................................8 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године,

2. Историја умјетности................2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године,

3. Психологија.............................. 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој.

Критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос у школи су:

1) просјек оцјена током студирања,

 2) вријеме проведено на евиденцији незапослених лица, коју води Завод за запошљавање, након стицања одговарајуће стручне спреме,

3) резултати остварени на интервјуу и тесту,

4) радни стаж кандидата

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на  јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, прије заснивања радног односа и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и горе наведену документацију потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног  за борачко/инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

7.  увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида а Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе дана, 20.8.2018. године, са почетком у 10 часова.

Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић”, Дујка Комљеновића бб , Кнежево.

***********

ОСНОВНИ СУД У КОТОР ВАРОШУ

Број: 073-0-Су-18-000-145

Дана: 2.8.2018. године

о б ј а в љ у ј е:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме уз пробни рад у складу са Законом

- Референт за унос докумената и отпрему поште.....................................1 извршилац

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине и да има пребивалиште у Републици Српској,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност

4. да је својим радом и људским квалитетима достојан угледа радника суда

5. да се против њега не води кривични поступак односно да није подигнута оптужница нити је изречена неправоснажна судска пресуда

6. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду.

Посебни услови:

Завршена средња школа IV степен, положен стручни испит, познавање рада на рачунару и 1 година радног искуства на истим или сличним пословима. Уколико се на конкурс не јави довољан број кандидата са положеним стручним испитом у обзир долазе кандидати без положеног стручног испита, с тим да су дужни исти положити у року од годину дана од дана заснивања радног односа.

Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. извод из матичне књиге рођених

2. увјерење о држављанству

3. овјерену копију свједочанства о завршеној средњој школи

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе

5. увјерење да се не води кривични поступак

6. потврду о радном искуству издату од послодавца

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене конкурсом обавиће се претходна провјера радних способности - тестирање и интервјуи, који ће се вршити на рачунарима, у складу са актима суда, о чему ће кандидати бити обавијештени преко огласне табле суда и телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова достављају се лично или поштом на адресу:

Основни суд у Котор Варошу, улица Цара Душана 25, 78220 Котор Варош, са назнаком “Комисији за избор”

*********

“PUBLIKA Consulting” ДОО,

ТРАЖИ

мотивисане кандидате (женско/мушко) из Бањалуке и околине за позицију:

- Пројект координатор/референт продаје

Одговорности:

- Позивање потенцијалних клијената;

- Проналази нове клијенте, одржава редован контакт са постојећим клијентима и нуди услуге из асортимана послодавца;

- Пружање информација везаних за конкретну услугу;

- Евидентирање података узетих од стране клијента у одговарајућем програму;

- Заказивање састанака са потенцијалним клијентима ради унапређења продаје;

- Доприноси испуњењу продајних циљева и повећању удјела на тржишту;

- Прати све догађаје на тржишту, а посебно развој купаца у својој области дјеловања, те предлаже унапређења при односима са купцима у интересу што боље продаје;

- Води бригу о наплати потраживања и редовном извјештавању о реализацији и активностима на терену;

Потребне квалификације:

- ВСС – агро-економиста

- Изражене комуникативне и преговарачке вјештине;

- Амбициозност и фокусираност на резултате;

- Самоиницијативност и упорност;

- Добре вјештине координације;

- Флексибилност ;

- Знање рада на рачунару (Office пакет, интернет, друштвене мреже);

Нудимо:

- Рад у младом, стручном и амбициозном тиму;

- Могућност сталног стручног усавршавања и напредовања;

- Стимулативна примања;

Локација посла: Бањалука

Уколико волите изазове, креативни сте, проактивни и желите да радите у динамичном окружењу, пошаљите нам CV са фотографијом искључиво на posao@publike.ba са назнаком “За позицију ПРОЈЕКТ КООРДИНАТОР/РЕФЕРЕНТ ПРОДАЈЕ”

Само кандидати који буду ушли у најужи избор биће контактирани.

Оглас траје до 8.9.2017., а све пристигле апликације након тог рока неће бити узете у разматрање.

*****************

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ”

78000 БАЊАЛУКА, Јована Дучића 23

Е-mail: ssрс12бl@inecco.net

Е-mail: ms01@skolers.org

Телефон и факс.: 00 387 (0)51 214-739 

БРОЈ: 979/18

ДАНА: 6.8.2018. године

Расписује

КОНКУРС

за пријем радника :

Наставни предмет :

1. Професор виоле (са искуством) - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка привремено одсутног радника са боловања, а најкасније до краја наставне 2018/2019 године

2. Професор клавира (приправник) - 3 извршиоца на одређено вријеме до повратка привремено одсутног радника са боловања, а најкасније до краја наставне 2018/2019 године

3. Професор клавира (са искуством) - 1 извршилац на неодређено вријеме, 

4. Професор тамбуре (са искуством) – 1 извршилац на неодређено вријеме.

Потребни услови за раднике:

Поред општих услова утврђених законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о средњем и основном образовању и васпитању.

Кандидати морају имати завршен одговарајући одсјек музичке академије.

Уколико се под тачком 2. не пријави довољан број приправника, школа може ангажовати лице са искуством.

Уз пријаву се прилажу:

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, диплома музичке академије (одговарајућег смјера) ,

- увјерење о положеном стручном испиту (изузев тачке 2. овог конкурса),

- увјерење да није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

-  увјерење о држављанству РС ,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода о запошљавању о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Потписану пријаву са свим подацима (адреса, број мобилног телефон и друго ) и доказима о испуњавању наведених услова доставити лично или путем поште на адресу : Јавна установа Музичка школа “Владо Милошевић” Бањалука, улица  Јована Дучића број  23.

Напомена: Интервју и тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 22.8.2018. године, у 12 часова у просторијама музичке школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима. Изабрани кандидат ће накнадно а прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од 6 мјесеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања. 

***********

ЈУ “НАРОДНА БИБЛИОТЕКА” ШИПОВО

Трг патријарха српског Павла 2

Број: 152/18

Датум: 6.8.2018. године

расписује

ПОНОВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

- Хигијеничар, на неодређено вријеме ............................................1 извршилац.

I Општи услови:

1. да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2.  да су старији од 18 година,

3.  да имају општу здравствену способност за обављање наведених послова,

II Посебни услови:

1. КВ - техничког смјера, НК - радник са радним искуством.

III Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. свједочанство о завршеној основни школи или диплому о завршеној школи,

4. копију радне књижице или увјерење о радном искуству.

Изабрани кандидат ће накнадно доставити увјерење о општој здравственој способности, не старије од шест мјесеци.

Библиотека ће за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа, прибавити увјерење о неосуђиваности.

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у  оригиналу или овјереној фотокопији.

Документи приложени уз пријаву неће се враћати кандидатима.

IV

 Са свим кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју. О мјесту, датуму и времену интервјуа кандидати ће бити на вријеме обавијештени.

V

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

ВИ

Пријаве се достављају путем поште на адресу: Јавна установа “Народна библиотека” Шипово, Трг патријарха српског Павла 2, 70 270 Шипово, са назнаком “ЗА ПОНОВНИ КОНКУРС.”

**********

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Број: 593/18.

Датум: 6.8.2018. године

ЈУ Медицинска школа Бањалука расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор стручних предмета - доктор медицине, 1 извршилац на неодређено вријеме, пуна норма часова,

2. Професор стручних предмета-доктор медицине, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2019. године, 8 часова и

3. Професор стручних предмета - дипломирани фармацеут, 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства, а најдуже до 31.12.2018. године, 9 часова.

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу у струци ван школе у трајању од најмање 12 мјесеци,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

У радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за избор кандидата обавиће  интервју и тестирање дана, 20.8.2018. године (понедјељак), у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности. 

Школа не враћа достављену документацију кандидатима, осим на лични захтјев, код секретара.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу: ЈУ Медицинска школа Бањалука, Цетињска бр. 1, са назнаком “За Комисију за избор кандидата”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Трг Републике Српске бр.8,

78000 Бањалука

тел. 051/332-300; факс. 332-336,

callcentar 051/345-080,

www.poreskaupravars.org;

е-mail: контакт@poreskaupravars.org

Број: 06/1.01/0801/120.2-463/18

Дана: 6.8.2018. год.

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Сарадник за административне послове - Подручни центар Зворник, Одјељење за правне и опште послове, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС.

Опис послова: Води евиденцију о запосленима у PC и припадајућим ПЈ, ажурира и чува персонална досијеа запослених и прати електронску евиденцију запослених, израђује нацрте увјерења о чињеницама из персоналних евиденција (радном стажу, платама итд.), води уписник предмета управних поступака, води евиденцију аката који се достављају извршиоцима путем интерних доставних књига за сва одјељења и одсјеке, води рачуна о роковима у којима су извршиоци обавезни поступити по примљеним поднесцима, као и о роковима извршности управних аката и њиховом достављању на даље поступање, отпрема управна и друга акта PC путем поште и о томе води предвиђене евиденције, обавља и друге послове по налогу непосредних руководилаца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

2.       Портир - Подручни центар Приједор, Одјељење за правне и опште послове, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ССС.

Опис послова: Обавља послове физичког и противпожарног обезбјеђења у PC и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: средња стручна спрема - III степен, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

Општи услови за пријем намјештеника у радни однос:

1)      да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2)      да је старији од 18 (осамнаест) година,

3)      да има општу здравствену способност,

4)      да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе и

5)      да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања конкурса.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном Обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Пореске управе Републике Српске,

www.poreskaupravars.org. а може се добити и у Пореској управи. На прописаном обрасцу кандидати су обавезни унијети тачне податке о: називу радног мјеста, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и радном искуству у степену стручне спреме, као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:

1) личну карту или пасош,

2) диплому о завршеној стручној спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и БиХ у складу са Законом о високом образовању “Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11 и 84/12) и

3)      увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Позивају се сви кандидати који се пријаве на јавни конкурс и приложе све доказе о испуњавању услова да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

17.9.2018. године (понедјељак) у 9 часова – за радно мјесто под бројем:

2. Портир - Подручни центар Приједор и

17.9.2018. године (понедељак) у 12 часова – за радно мјесто под бројем:

1. Сарадник за административне послове - Подручни центар Зворник.

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бањалуци.

Резултати јавне конкуренције биће објављени на огласним таблама Пореске управе у Бањалуци, ПЦ Зворник и ПЦ Приједор и на интернет страници Пореске управе.

Изабрани кандидати након спроведеног јавног конкурса а прије заснивања радног односа, обавезни су да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

1)      дипломе о одговарајућој школској спреми,

2)      увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања,

3)      увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске,

4)      увјерења о општој здравственој способности и

5)      увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фотокопије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Пореска управа Републике Српске – Трг Републике Српске број 8, 78000 Бањалука.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у листу “Глас Српске”.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком.

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске” и на службеној интернет страници Пореске управе

www.poreskaupravars.org.

**********

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЧЕЛИНАЦ 

Број: 01/1- 123-18 /18

Датум: 6.8.2018. године

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинску управу Челинац

I -      Начелник општине Челинац оглашава јавни конкурс за пријем приправника, на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа у трајању од једне године и то:

1)      Приправник са завршеним економским факултетом и стеченим звањем дипломирани економиста..............................2  извршиоца

2)      Приправник са завршеним факултетом политичких наука и стеченим звањем дипломирани политиколог............................1  извршилац

II -     Општи услови

1. да је држављанин Републике Српске и БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјела која га чине неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштан из органа управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6. да није у сукобу интереса, да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

III -    Посебни услови

1. За приправника из тачке И подат.1. ВСС - дипломирани економиста, VII седмог степена стручне спреме четворогодишњи студиј одговарајућег смјера или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

За приправника из тачке II подат.2. ВСС - дипломирани политиколог, VII седмог степена стручне спреме четворогодишњи студиј одговарајућег смјера или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. Увјерење Завода за запошљавање Републике Српске, да се налази на евиденцији Завода за запошљавање са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме односно звању.

IV -   Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити овјерену копију доказа о испуњавању општих и посебних услова:

1. овјерену копију дипломе,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. увјерење о држављанству,

4. увјерење да није осуђиван , не старије од шест мјесеци,

5. потписану и  овјерену личну изјаву за испуњавање општих услова (тачка II подт. 5. и 6.),

6. овјерену фотокопију радне књижице (страница са личним подацима, подацима о свршеној школи и подацима о запослењу),

7. увјерење Завода за запошљавање Републике Српске да се налази на евиденцији Завода са статусом незапосленог лица.

Све копије докумената морају бити овјерене код надлежног органа. Изабрани кандидати након спроведеног конкурса, дужни су да достави увјерење о општој здравственој способности.       Са кандидатима ће се обавити интервју пред Комисијом именованом за провођење поступка пријема приправника. О времену и мјесту интервја кандидати ће бити благовремено обавијештени.

V -     Пријаве се могу доставити лично и путем поште на адресу: Општина Челинац, Ул. Првог крајишког пролетерског батаљона бб, 78240 Челинац, са назнаком Конкурсна комисија за избор приправника. Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Јунгић Небојша контакт телефон: 051/553-010, 051/553-012.

VI -   Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс  ће биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и њеб страници општине Челинац.

*************

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЧЕЛИНАЦ

Број: 02/2-123-002-1/18

Датум: 6.8.2018. године

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у ЈУ Центар за социјални рад Челинац

1.       Расписује се јавни конкурс за пријем два приправника на период од годину дана, ради обављања приправничког стажа и то:

1.1.    Приправник, дипломирани правник, ВСС, са 240 ECTS бодова, један извршилац, на период од 12 мјесеци,

1.2.    Приправник, дипломирани психолог, ВСС, са 180 ECTS или 240 ECTS,  један извршилац на период од 12 мјесеци.

2.       Опис послова

Приправници се примају на одређено вријеме ради стицања радног искуства у струци и оспособљавања за полагање стручног испита. Оспособљавање приправника вршиће се по програму усвојеном од стране директора ЈУ Центра за социјални рад Челинац.

3.       Општи услови за кандидате:

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година,

- да се не води кривични поступак и да није осуђиван за кривична дјела на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова социјалне заштите.

4. Посебни услови:

-        услови наведени у тачки 1,

- да кандидат нема радног искуства након стечене високе стручне спреме.

5. Потребни документи

Уз пријаву на конкурс коју су својеручно потписали и кратку биографију, кандидати су дужни приложити доказе (овјерене фотокопије докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

- Фотокопија дипломе или увјерења о дипломирању издатих од стране високошколске установе (увјерење о дипломирању не може бити старије од 1 године),

- Фотокопија додатка дипломи за кандидате који су завршили студије по Болоњском систему,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Увјерење да се налази на евиденцији завода за запошљавање,

- Овјерена фотокопија радне књижице,

- Овјерена изјава кандидата да се против истог не води кривични поступак и да није осуђиван за кривична дјела на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова социјалне заштите.

Напомена:

Изабрани кандидати дужни су прије потписивања уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријављује и увјерење да се против истог не води кривични поступак.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса Комисија за избор ће обавити интервју.

Документи приложени уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаву на конкурс доставити на адресу ЈУ Центар за социјални рад Челинац, за Комисију за избор, Видовданска 5а или лично предати на протокол ЈУ Центра за социјални рад Челинац.

*************

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ЗАЛУЖАНИ     

Ул. Ненада Костића број 7

Тел. 051/389-381

Број: 438/18

Датум: 6.8.2018. године

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Секретар школе, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства са радним искуством.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду посебне услове прописане чланом 129. Закона о основном васпитању и образовању.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документа:

- Пријава  на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент правни факултет,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по  врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 20.8.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Јован Дучић” Залужани, Ненада Костића бр.7, 78214 Залужани, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

********

БОНД ДОО АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЛИЦА И ИМОВИНЕ

Стевана Марковића 16

Е-mail: sretobond@gmail.com

www.bond.ba

Број: 01/А-250/18

Датум: 6.8.2018. год.

ОГЛАС

Због повећања обима послова

БОНД д.о.о. Агенција за обезбјеђење лица и имовине потражује:

- 2 радника или приправника са средњом електротехничком школом, IV степен, смјер техничар телекомуникација или техничар електронике,

- 30 радника или приправника са било којом средњом стручном спремом.

Сви кандидати морају бити држављани РС - БиХ, да нису кажњавани и да имају љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци.

Сви заинтересовани морају да се јаве у сједиште фирме у ул. Стевана Марковића бр. 16 Бањалука.

Тел. 051/300-845 и  051 347-260

 или е-mail: sretobond@gmail.com

*************

Предузеће за електромонтажне радове

“ЕЛМОРАД” д.о.о. Бањалука,

Ул. Ивана Фрање Јукића бр. 11

ОТВАРА

конкурс за пријем радника у стални радни однос за рад

на неодређено вријеме у пословној јединици Бањалука .

1. КВ електроинсталатер  ……………….  3  извршиоца

2. ВКВ електроинсталатер ……………….. 3  извршиоца

Услови : 

-   Возачка дозвола Б категорије

-        За радно мјесто под ред. бр.1, мин. 1 год. искуства

-        За радно мјесто под ред. бр.2, мин. 3 год. искуства

-        Спремност за рад на терену

Пријаве са CV-ом , слати на горе наведену адресу ,

 или на е-mail: office@elmorad.com

Конкурс остаје отворен 14  дана од дана објављивања.

***********

Мушки фризер – “УОМО” с.п. Бањалука

Пољски партизански батаљон 70,

78000 Бања Лука

Опис радног мјеста

Мушки фризер на неодређено вријеме.

- не мора посједовати радно искуство,

- рад у двије смјене,

- Мјесто рада: Бањалука,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Заинтересовани кандидати могу се јавити на телефон 065/778-063.

Оглас је отворен 30 дана од дана објављивања.

*******

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                              

Број: 011-0-Су-18-000 1002

Бањалука, 3.8.2018. године

објављује 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

- Судски асистент - дактилограф,  2 (два) извршиоца, на неодређено вријеме

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске, 

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или  за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,

Посебни услови:

IV степен стручне спреме, управна или економска школа, занимање: дактилограф администратор, биротехничар, правни техничар, управни техничар, административно-управни техничар, административни техничар, пословно-правни техничар, пословни техничар, економски техничар или друга стручна спрема IV степена и звање дактилографа прве “А” и “Б” класе или III степен стручне спреме, занимање дактилокореспондент, радно искуство 6 (шест) мјесеци на истим или сличним пословима и познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. Фотокопију личне карте или пасоша;

2. Фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

3. Фотокопију увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару,

4. Увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања, издати од послодавца,

5. За испуњавање општих услова из тачака 4. и 5. сви кандидати дужни су доставити писмену изјаву овјерену од стране надлежног органа.

Избор кандидата, вршиће се на основу документације приложене уз пријаве, и на основу усменог разговора са кандидатима.

Радни однос ће се засновати након проведеног поступка по овом конкурсу, на основу коначне одлуке предсједнице суда.

Кандидат који буде изабран дужан је приликом ступања на рад доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерења о држављанству Републике Српске и Босне и Херцеговине, увјерења о општој здравственој способности, диплому о одговарајућој стручној спреми, увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару, потврда о радном искуству у траженом степену образовања.

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад од 3 (три мјесеца).

Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске” и веб страници суда www.okruznisud-bl.com. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично или поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, ул. Краља Петра I Карађорђевића број 12.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана