ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.07. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

************

**************

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У ТРЕБИЊУ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у Окружном суду у Требињу, на одређено вријеме у оквиру пројекта “Унапређење рада на предметима ратних злочина у БиХ” ИПА 2013, за период трајања пројекта

1. Виши стручни сарадник.…………….…1 (један) извршилац

Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора, најмање од 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима.

Посебни услови:

- Завршен правни факултет, положен правосудни испит и искуство у правним пословима од најмање 3 (три) године

Потребни документи: (Оригинал или овјерене копије)

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о одговарајућој школској спреми и,

- доказ о радном искуству.

                                                                                                                                             

Изабрани кандидат ће бити дужан доставити увјерење о општој здравственој способности за обављање послова радног мјеста, након избора кандидата.

Избор између пријављених кандидата који буду испуњавали опште и посебне услове извршиће се након провјере стручних знања и радне способности - тестирања и интервјуа са кандидатима.

Рок и адреса доставе:

Сва тражена документа треба доставити у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Документи се могу доставити непосредно Окружном суду у Требињу или путем поште, на адресу: Ул. Соколска бр. 1, 89101 Требиње, са назнаком “Јавни конкурс”.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација се враћа само на властити захтјев.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана