ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.04. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.04. 2019. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

***********************

 

 

ЈУ СШЦ “СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ”

ЉУБИЊЕ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ СШЦ “Светозар Ћоровић”

 

I – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом  о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

 

II - Мандат   

Директора школе именује Влада на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

III - Услови конкурса

 

За директора може бити изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

1. Општи услови прописани  Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр., 1/16 и  66/18):

- да је држављанин  БиХ,   

- да је пунољетан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту.

 

2. Посебни  услови прописани чланом 129. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, бр, 41/2018).

- да има завршен најмање први циклус  студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- да има предложен програм рада и истиче се својим   радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника  у школи у којој конкурише.

 

IV - Сукоб интереса

 

1. Кандидат за избор и именовање директора школе не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/08 и 52/14).

2. Да се на кандидата не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

V - Потребна документација:

 

Процедура избора и именовања директора биће обављена у складу са одредбама члана 128. став 1. тачке 8, 9. и 10. и члана 130. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник Републике Српске”, бр:41/18).

 

На конкурс кандидати су дужни доставити сљедеће документе:

 

1. Извод из матичне књиге рођених;

2. Увјерење о држављанству;

3. Диплому о стеченој стручној спреми или еквиваленту;

4. Увјерење о положеном стручном испиту  за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Потврда, односно увјерење којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају  у школи након стицања дипломе;

6. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој  способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци);

7. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата, а прије преузимања дужности директора, по инструкцији Министарства просвјете и културе;

8. Увјерење да се против кандидата  не води кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци);

9. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

10. Потписану пријаву  (са кратком биографијом о кретању у струци и о оствареним резултатима у  образовно - васпитном раду, адресом и бројем телефона);

11. Овјерена изјава да кандидат не обавља дужност, активности и да није на положају који би довео до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса (“Сл. гласник РС”, број 73/08 и 52/14) (не старија од 6 мјесеци);

12. Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ (не старија од 6 мјесеци);

Сва документа  која кандидати прилажу уз пријаву на конкурс морају  бити  оригинали или овјерене копије. Копије  не смију бити  старије од 6 мјесеци.

Документи се  неће враћати кандидатима.

 

VII - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

 

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

 

ЈУ СШЦ “Светозар Ћоровић” , Ул. Светосавска 22,  Љубиње, са назнаком: Јавни конкурс за избор и именовање директора, ( НЕ ОТВАРАТИ).

Обавезно на полеђини коверте навести име, презиме и тачну адресу становања  кандидата.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама, путем Завода за запошљавање Републике Српске.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

 

VIII– Напомене

 

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру  документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства.

                                                                                               

 

***********

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

ГАЦКО

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе -  са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 15.6.2020. године .... 1 извршилац

 

Напомена: Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни  да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број:77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18)

– лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                             

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

 

1. увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем о психичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злоупотребљавања дјетета, полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем,

3. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену  проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

6. увјерење о положеном стручном испиту;

7. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан  да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

8. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

9. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије                породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

-  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 - тестирање и интервју са кандидатима који си доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 10.5.2019. год. у 12 сати у просторијама ЈУ ОШ”Свети Сава” Гацко.

- кандидати који учествују на конкурсу неће бити посебно позивани на тестирање и интервју,

- ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да  је одустао од пријаве на конкурс,

- списак кандидата који испуњавају услове конкурса након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

 

 

Пријаве слатина адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Гацко, Видовданска 29. са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Процедура пријема:

Пријем радника биће обављен у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26 /19).

 

*************

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД

ТРЕБИЊЕ

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника

 

I  Опис радног мјеста

        1.   Стручни сарадник за финансијско-књиговодствене послове у оквиру Правне, финансијске и опште службе КПЗ-а Требиње........ 1 извршилац;

II  Општи услови:

       1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

       2. да је старији од 18 година,

       3. да има општу здравствену способност,

       4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи,

       5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

       6. да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине,

       7. да испуњава и друге услове утврђене законом или другим прописима.

 

III  Посебни услови:

ССС – економска школа, да испуњава опште и здравствене способности.

 

IV  Потребна документа:

     Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити сљедећу документацију:

         -  диплому о завршеном образовању,

         -   биографију са подацима,

         -   извод из матичне књиге рођених,

         -   увјерење о држављанству,

         -   овјерену изјаву да лица нису отпуштана из органа управе као резултат дисциплинске  мјере на било којем нивоу власти БиХ, три године прије објављивања конкурса,

         -   овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,

         -   доказ да није осуђиван за кривично дјело од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у овој Установи,

        -   доказ о општој и здравственој способности изабрани кандидати ће доставити по завршетку изборне процедуре.

              

       Документација која се доставља уз пријаву на јавни конкурс мора бити у оригиналу или у овјереној копији.

       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

 

       Рок за подношење пријаве за конкурс је 15 (петнаест) дана од дана посљедњег објављивања.

        Са сваким кандидатом који буде испуњавао опште и посебне услове обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени на адресу и број телефона који су навели у пријави.

               Пријаве на јавни конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова  достављају се лично или путем поште на адресу:

        Казнено-поправни завод Требиње, ул. Републике Српске бр.31. са назнаком: Пријава за конкурс.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана