JУ ЗЗЗ РС - Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 03. 01. 2018. године

ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 03.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****************

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД

ТРЕБИЊЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

I  Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање помоћника директора за  Привредно-инструкторску службу Казнено-поправног завода Требиње.

II Опис посла

    Дјелокруг послова помоћника директора за Привредно-инструкторску службу КПЗ-а Требиње је да: организује и координира радом привредно-инструкторске службе, руководи Привредном јединицом "Пударица" КПЗ Требиње и одговоран је за њен рад, предлаже производни план привредне јединице и стара се о његовом извршењу, предузима мјере и даје приједлоге о ангажовању адекватних кадрова за поједине послове, стара се о оптималној примјени норматива о утрошку рада и материјала и обавља и друге послове за потребе Привредно-инструкторске службе и Привредне јединице "Пударица"  КПЗ Требиње.

III Мандат помоћника директора за Привредно-инструкторску службу КПЗ-а Требиње траје 5 година уз могућност поновног постављења.

IV Општи услови

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у овој Установи,

- да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти БиХ, три године прије објављивање јавног конкурса,

- да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,

- да испуњава и друге услове утврђене законом или другим прописима.

V Посебни услови

1. Да има завршен четворогодишњи студиј са остварених најмање 240 ECTS бодова.

2. Да има најмање три године радног искуства у области извршења кривичних санкција.

VI Потребна документација

     У пријави на конкурс, кандидати су обавезни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова и то:

     Извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, увјерење о радном искуству у области извршења кривичних санкција, овјерену изјаву да лице није отпуштано из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса, овјерену изјаву да се на лице не односи члан IX. став 1. Устава БиХ, доказ да лице није осуђивано за кривично дјело од најмање                     6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у овој Установи.

Доказ о општој здравственој способности изабрани кандидат ће доставити до окончања процедуре избора.

VII Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у "Службеном гласнику РС" и дневном листу "Глас Српске". Уколико не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

      Непотпуне и неблаговремене изјаве неће се узимати у разматрање.

      Пријава на конкурс са доказима о испуњености општих и посебних услова достављају се лично или путем поште на адресу:

       Казнено-поправни завод Требиње, ул. Републике Српске бр.31, са назнаком "За конкурс".

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана