ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.06 2018. године

ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***************

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР КОСТАЈНИЦА

Тавија бб,

79224 Костајница,

КОНКУРС

за избор директора

I – Предмет

Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Средњошколски центар Костајница у Костајници.

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III – Мандат

Директор ЈУ Средњошколски центар Костајница, Костајница бира се на мандатни период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Средњошколски центар Костајница, Костајница може да буде изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске

- да је старији од 18 година

2. Посебни услови:

- да има завршен најмање први циклус студија од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

- да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи, након стицања дипломе

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе 

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидати су дужни, уз потписану пријаву на конкурс, доставе и сљедећа документа:

1. Увјерење о држављанству

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Диплому о завршеној стручној спреми

4. Потврду којом доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник након стицања дипломе

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад васпитно-образовном процесу

6. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (доставиће накнадно кандидат који буде изабран на конкурсу)

7. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (школа ће накнадно тражити службеним путем од надлежне Полицијске управе, за кандидата који буде изабран на конкурсу)

8. Увјерење да се против њега не води кривични поступак

9. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

10. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и досад оствареним резултатима у раду

Сви документи се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са Законом и неће бити враћени кандидатима.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве на конкурс са потребним документима слати искључиво поштом на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Костајница, Тавија бб, 79224 Костајница, са назнаком "ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ".

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама које излазе на подручју РС или БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

VII – Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о рјешењу о избору и именовању директора ЈУ Средњошколски центар Костајница у Костајници, у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***************

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

ЛАМОВИТА

79 204 Ламовита,

Телефон/факс: 052/355-122,

е-mail:os071@@skolers.rs,

web: www.osjdlamovita.com

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

1. Педагог школе, 90% извршиоца, на неодређено радно вријеме, положен стручни испит

Поред услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- Да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа),

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем о неосуђиваности (школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области у којој је наведено стручно звање или еквивалент;

2. Увјерење о положеном стручном испиту

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања;

4. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареном радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Сви документи које кандидат доставља морају бити овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у школи у Ламовитој 10.7.2018. године (уторак) са почетком у 9 часова у просторијама школе. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе, са назнаком "За конкурс" или лично у школу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

*************

                                                                                            

ЈУ ГИМНАЗИЈА "ПЕТАР КОЧИЋ"

НОВИ ГРАД     

Адреса: Доситеја Обрадовића 6, 79220 Нови Град;

тел/факс: директор – 052/ 751-172;

Секретар: 052/751 – 839;

КОНКУРС

1. Секретар школе - 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до повратка раднице са неплаћеног одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

I Општи услови (на основу Закона о раду и на основу члана 7 Правилника о процедури и критеријима пријема радника у радни однос у средњој школи,

    А) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује, увјерењем о држављанству;

    Б) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

   В) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

   Г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности Школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане чланом 124. Закона о средњем образовању и васпитању

II Посебни услови

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос секретара школе) потребно је доставити и документацију предвиђену Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи и то:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент-правни факултет;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

5. Увјерење о положеном стручном испиту у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Вријеме и мјесто интервјуа са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса:

Интервју ће се обавити 10.7.2018. године, у 10 часова у ЈУ Гимназији "Петар Кочић" Нови Град.

Напомена: Кандидати неће бити посебно позивани на интервју; ако се  кандидати не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити искључиво у затвореној коверти са назнаком: Комисија за избор  са назнаком за које радно мјесто се конкурише, ЈУ Гимназија "Петар Кочић" Нови Град, Ул. Доситеја Обрадовића бр. 6. путем поште.

                    

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана