ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.09. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “САВО БАЛАБАН”

Бранислава Нушића бр.

79 101 ПРИЈЕДОР

                

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Професор историје умјетности – дипломирани графичар -  VII степен стручне спреме – 1 час седмично са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 30.6.2019. године до повратка раднице са боловања

2.       Професор физике –  дипломирани физичар – VII степен стручне спреме - 2 часа седмично са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 30.6.2019. године

3.       Професор психологије – дипломирани психолог - VII степен стручне спреме - 1 час седмично са радним искуством и положеним стручним испитом  на одређено вријеме до 30.6.2019. године

Општи услови:

1)      а) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

 б) да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

 в) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

 г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

      (2)  Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

      (3)  Уз потписану пријаву и документацију из општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

Документација из става 3) подразумијева:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3)      додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

6)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије борца;

      (4) Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

      (5) За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју ће се одржати 4.10.2018. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

      (6) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исти се не враћају.

      Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања..

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или слати на адресу школе.

**************

ЈУ ОШ “ДРАГАН ВУЈАНОВИЋ”

СВОДНА бб

79229 СВОДНА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

                                                                                                                      

1. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме, до повратка раднице са

породиљског боловања, рад у ПО Соколиште    - 1 извршилац

1. Поред општих услова предвиђених Законом о раду , кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника, васпитача у основној школи, као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. За радно мјесто под бројем 1. наставник разредне наставе, право учешћа на конкурсу имају и  лица из члана 104. став 6 Закона  основном васпитању и образовању. Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс кандидати су дужни доставити  овјерене копије сљедећих докумената и те копије докумената неће бити враћене кандидатима:

1. Општи услови:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности и увјерење да правоснажном пресудом нису осуђени за кривична дјела за која је изречена казна у трајању дужем од шест мјесеци  изабрани кандидат ће доставити накнадно, прије потписивања Уговора о раду.

2. Кандидати треба да доставе и документа утврђена Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академски студија у одговарајућој области,                                                                           

- увјерење о положеном стручном испиту,                                                                                                                                

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;                                                                        

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио наведене групе предмета,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење                                                                                     

- увјерење о оствареном радном стажу издато од ранијих послодаваца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .                                                                           

 Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.                                  

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити путем поште на адресу школе са назнаком “За конкурс за попуну упражњеног радног мјеста”  -НЕ ОТВАРАТИ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                ***********************                                                             

ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Ул. Вука Караџића бр.16

Приједор

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Школски психолог, на одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом. ..........................................1 извршилац.

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи .

Потребна документација

 Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

  I   Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1)      Да је држављанин РС – увјерењем о држављанству,

2)      Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених,

 3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој,  физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће  доставити  кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

  

II  Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

4. Увјерење о положеном стручном испиту,

5. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

  Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. Став 9. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања које се тражи конкурсом.

 Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о критеријумима и процедури  пријема радника у радни однос у средњој школи.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком “за конкурс - не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана, 1.10.2018. године, са почетком у 10 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана, 1.10.2018 године, са почетком у 11.30 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана