ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.04. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.04. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

***********************

 

 

“БОСНАМОНТАЖА” АД

Рудничка бб

79101 Приједор

 ОГЛАС

1. Машински техничар  ___________________________________2 извршиоца спремна на едукацију за послове контролора заваривања, може без искуства.

Општи услови:

да имају општу здравствену способност

Посебни услови:

- диплома стручне спреме

- копију возачке дозволе Б категорије (није услов)         

Пријаве на конкурс заједно са доказима и биографијом могу се доставити на mail: kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com , лично или путем поште на адресу “Боснамонтажа”а.д. Све потребне информације могу се добити путем телефона 052/232- 680 сваког радног дана од 8 до 15 часова. Рок за пријављивање кандидата је од дана објављивања до попуне.

*************

ЈУ ОШ “МАЈКА КНЕЖОПОЉКА”

Видовданска бб, 79 246 КНЕЖИЦА

 

         У складу са чланом 139. Закона о основном васпитању и образовању , а на основу дописа предсједника Актива директора основних школа, Захтјев ЈУ СШ “Никола Тесла” Коз. Дубица, број: 8/19. од 11.4.2019. године, директор школе, доноси 

ОДЛУКУ

о поништавању конкурса за попуну упражњеног радног мјеста

I

         Поништава се конкурс за попуну упражњеног радног мјеста, број: 125/19. од 29.3.2019. године, који је објављен дана 3.4.2019. године у дневним новинама “Глас Српске”, а односи се на: “1. Наставник за наставни предмет историја (14 часова) – 1 извршилац, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом”.

II

         Конкурс се поништава због процедуралне грешке и повреде члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17. и 31/18.).

                               III

         Одлука ступа на снагу даном доношења.

   

                   ****************

                                                                                                                                                                                    

 

ЈУ ОШ “МАЈКА КНЕЖОПОЉКА”

Видовданска бб

79 246 КНЕЖИЦА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник за наставни предмет историја (10 часова) - 1 извршилац, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

 

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

-  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву од стране кандидата и документацију везану за опште услове, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, и то:      

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца

 У складу са чланом 113. став 4. и 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа на овом конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом, као и да право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 Комисија за пријем радника ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.                             

 Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса слати искључиво поштом на адресу школе, са назнаком “КОНКУРС”, Видовданска бб, 79 246 Кнежица.       

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                                                                                                           

**************

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

ПЕТРОВО

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1.       Наставник демократије и људских права, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, 2 часа седмично, 1 извршилац, са положеним стручним испитом;

Поред општих услова предвиђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС / БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и 

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

 

 

-        увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи која подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и стручно звање у одређеној области, остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење о положеном стручном испиту,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ( вријеме чекања на посао у стручној спреми тражено конкурсом),

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исте неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника које нису у супротности са Законом.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене биће постављене на огласној плочи школе.

Интервју и тестирање ће бити обављено у просторијама школе дана, 3.5.2019. године, у 12 часова, те стога кандидати неће бити појединачно обавијештени о термину истог.

Кандидати који се не појаве на интервјуу и тесту, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “За конкурс”.

**************

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр.4

79101 ПРИЈЕДОР

ЈУ Електротехничка школа Приједор врши

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

број 304/19. од 5.4.2019. објављеног дана, 10.4.2018. године у “Гласу Српске” за:

1. Дипломирани инжењер електротехнике или професор електротехнике пуна норма (20 часова) са искуством на одређено вријеме до повратка радника са боловања за предмете:

- Основе електротехнике

- Електротехнички материјали

- Електричне инсталације на моторним возилима.

Разлог за поништење конкурса је повратак радника са боловања.

 

                                                                                              

******************

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

Бранислава Нушића 7

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1.       Наставник разредне наставе, - 1 извршилац, на одређено вријеме,  до повратка раднице са породиљског боловања, са искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, и члана 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став (5). Закона о основном васпитању и образовању и одредбама Правилника о процедури пријема и критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз потписану пријаву на конкурс, потребно је да кандидат испуњава опште услове и то:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

-        да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,

-  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- да није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

(увјерење за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред доказа о испуњавању општих услова, потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице  погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан да достави:

1. увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2. увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

3. увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, неће бити узете у разматрање.

За кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве,  тестирање и интервју ће се обавити дана, 30.4.2019. године, у 12 часова.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе са назнаком “за конкурс”.

*******************

 

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

ДОЊИ ДУБОВИК

КРУПА НА УНИ

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

I - Упражњена радна мјеста на одређено радно вријеме:

- Дипломирани педагог - приправник, непуна норма, у складу са чланом 14. Правилника о финансирању основних школа......................................................................................... 1 извршилац

- Дипломирани психолог - приправник, непуна норма (50%) у складу са сагласношћу Министарства просвјете и културе РС приликом отварања радног мјеста, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 7.10.2019. године..............1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и

6. да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.                                                    

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 3. маја 2019. године са почетком рада у 10 часова у просторијама матичне школе у Доњем Дубовику.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

  Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у “Гласу Српске”. Кандидате нећемо посебно позивати на тестирање интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраћемо да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити искључиво у затвореној коверти са назнаком: “Пријава на конкурс”– Комисији за избор, са назнаком за које радно мјесто се конкурише, слати на адресу школе.

 

****************

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ПЕТАР КОЧИЋ” НОВИ ГРАД,

Ул. Доситеја Обрадовића 6

79220 НОВИ ГРАД

 КОНКУРС

Опис радног мјеста

1.       Професор информатичке групе предмета (рачунарство и информатика, примјена рачунара)  - 1 извршилац, без радног искуства - приправник,  на  одређено радно вријеме до повратка радника са боловања а најдуже до 31.8.2019. године, ( 14 часа седмично);

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

I Општи услови (на основу Закона о средњем образовању и васпитању РС и на основу члана 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем :

  А) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује, увјерењем о држављанству;

 Б)да је пунољетан, а то се доказује, изводом  из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

 В) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

 Г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

 Д) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење о подацима из регистра школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

Ђ) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

II Посебни услови

Потребно је да кандидати задовољавају услове о стручној спреми предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање а која је предвиђена  Правилника о поступку за пријем у радни однос у

средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, и то :

 1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, који је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Вријеме и мјесто тестирања и интервјуа са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса:

Тестирање и интервју ће се обавити 3.5.2019. године у 11 часова у ЈУ Гимназији “Петар Кочић” Нови Град.

Напомена: Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, ако се кандидати не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити искључиво у затвореној коверти са назнаком: Комисија за избор са назнаком за које радно мјесто се конкурише  путем поште на адресу школе.

                                                                                                                         

 ************                                  

ЈУ ОШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, КОЗИЦА

Доња Козица бр. 129, 79263 Оштра Лука

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Наставник техничког образовања –  4 часа, 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице са радним искуством.

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

  Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3.       Љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,

4.       Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

 

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1.       Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ЕСТС у трајању од три године или еквивалент;

2.       Увјерење о положеном стручном испиту или доказ да има најмање 1. годину радног искуства у струци;

3.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.       Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

5.       Увјерење о радном стажу издату од ранијег послодавца;

6.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

8.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса, писаним путем биће обавијештени о датуму и времену провођења тестирања и интервјуа.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или слати на адресу: ЈУ Основна школа “Јосиф Панчић” Козица, Доња Козица бр. 129, 78204 Бронзани Мајдан, са назнаком “за конкурс”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана