ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 08.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

****

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА”

КОЗАРСКА ДУБИЦА                  

Адреса: Доситејева бр. бб, 79240 Козарска Дубица,

телефон: +38752 416 306, 424 370,

Факс: +38752 424 370,

е-mail: ss34@skolers.org

ЈИБ:4400729690000

Врши се исправка јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла”, Козарска Дубица, објављеног у дневном листу “Глас Српске” дана, 1.8.2018. године, на сљедећи начин:

 

ИСПРАВКА ЈАВНОГ КОНКУРСА

за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ Средњошколски центар”Никола Тесла” Козарска Дубица

I

У тексту конкурса за радно мјесто под редним бројем 11. умјесто ријечи  “6 часова” треба да стоје ријечи “8 часова”.

II

 У преосталом дијелу јавни конкурс остаје непромијењен.

**************

                                                                                                         

         

                

                                                                                       

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

ДОЊИ АГИЋИ, НОВИ ГРАД

Адреца: 79228 

Д. Агићи тел. 052 225 225,

Е-mail:  os042@skolers.org;

МБ:1081608, ЈИБ: 4400768590004,

                                                         

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Библиотекар, на неодређено радно вријеме, 85% норме, са искуством, 1 извршилац;         

Поред општих услова који су прописани Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава су :

(1) Општи услови су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4), за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) и претходно наведену документацију потребно је доставити и сљедећу документацију :

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

      Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу те спреме.

      Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у Основној школи. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити 20.8.2018. године у 10 часова у просторијама школе.

Обавјештавамо све кандидате који испуњавају услове конкурса и чије су пријаве потпуне да неће бити појединачно позивани на тестирање и интервју те да у случајну недоласка наведеног датума на тестирање и интервју сматраће се да је кандидат одустао од конкурса.

      Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе са назнаком “За конкурс за попуну упражњеног радног мјеста” или лично секретару школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.  

*********     

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР КОСТАЈНИЦА

Тавија бб,

79 224 Костајница.

I – Опис радног мјеста

1.1. Професор математике, 1 извршилац, приправник, за 19 часова седмично.

1.2. Професор физике, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године, 8 часова седмично.

1.3. Професор психологије, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године, 4 часа седмично.

1.4. Професор биологије, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године, 6 часова седмично.

1.5. Доктор медицине, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године, 10 часова седмично.

1.6. Дипломирани инжењер саобраћаја (теоријска и практична настава), 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године, 18 часова седмично.

1.7. Дипломирани инжењер електротехнике (теоријска и практична настава), 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године, 7 часова седмично.

1.8. Дипломирани инжењер машинства (теоријска и практична настава), 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године, 12 часова седмично.

II – Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању , чланова 1, 2, 9, 14. и 17. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама.

Уз потписану пријаву на расписан конкурс, кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова.

1. Општи услови:

          а) да је држављанин РС – БиХ, то доказује увјерењем о држављанству

          б) да је пунољетан, то доказује изводом из матичне књиге рођених

в) да је радно способан, то доказује љекарском увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела (Увјерење о неосуђиваности школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа)

Уз пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:         

а) овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање или еквивалент за потребан кадар, према члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

в) доказ о положеном стручном испиту за рад у образовању, за радна мјеста за која се тражи наведено

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији

д) увјерење о радном стажу од ранијег/их послодаваца, за радна мјеста за која се тражи радно искуство

ђ) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца

е) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

ж) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством разматраће се и пријаве кандидата без искуства.

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове интервју и тестирање биће одржани дана, 20.8.2018. године (понедјељак) у 10 часова у просторијама ове школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу школе. На коверти обавезно назначити ПРИЈАВА НА КОНКУРС (НАВЕСТИ РАДНО МЈЕСТО ЗА КОЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИШЕ. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

************

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр. 4

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

1.       Професор за предмет: Индустријска електроника (IV разред – техничар електроенергетике) - 2 часа - 1 извршилац са искуством на одређено вријеме до 30.6.2019. године.

2.       Професор за предмет: Енергетика (IV разред – техничар мехатронике) - 2 часа - 1 извршилац са искуством на одређено вријеме до 30.6.2019. године.

3.       Професор за предмет: Практична настава (IV разред – техничар електроенергетике) – 4 часа -1 извршилац са искуством  на одређено вријеме до 30.6.2019. године.

4.       Професор за предмет: Електрична мјерења (III разред – техничар електроенергетике) – 4 часа 1 извршилац са искуством  на одређено вријеме до 30.06.2019. године.

5.       Професор за предмет: Електроенергетски системи (III разред – електричар) – 2 часа 1 извршилац са искуством на одређено вријеме до 30.6.2019. године.

          Поред општих услова, прописаних Законом о раду, и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању  кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

          Конкурс се расписује за лица са радним искуством, па право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Законом о средњем образовању и васпитању

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника), а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи члан 7. и 8., кандидати су обавезни приложити:

1.       Увјерење о држављанству РС и БиХ;

2.       Извод из матичне књиге рођених;

3.       Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4.       Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење из овог става школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

9.       Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

11.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

         

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 21.8.2018. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти могу се доставити лично на протокол школе или слати на адресу школе.

************

                                                                                                                    

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР’’ У ПРИЈЕДОРУ

Николе Пашића број 4.

79101 Приједор                          

КОНКУРС

за пријем радника  у радни однос

1. Професор математике - 11 часова на одређено вријеме до 31.8.2019.

                 /приправник / – 1 извршилац

2. Професор њемачког језика - 2 часа на одређено вријеме до 31.8.2019.  

                 / приправник / – 1 извршилац

3. Професор групе предмета здравствена струке – 20 часова на одређено       вријеме до 31.8.2019. – др медицине /приправник/ – 1 извршилац       

4. Професор вјежби и практичне наставе здравствене струке - 22 часа

      на одређено вријеме до 31.8.2019. - дипломирана медицинска            сестра, виша медицинска сестра / приправник / – 1 извршилац

5. Професор стручних предмета здравствене струке – 21 час на одређено вријеме до 31.8.2019. - др стоматологије / приправник / – 1 извршилац         

            Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилником о критеријумима и процедури  пријема радника у радни однос у средњој школи

На основу члана 7. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи, општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.       Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат  након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем.

5. Увјерење  о неосуђиваности за изабраног  кандидата  школа ће прибавити  службеним путем, а прије  заснивања радног односа .

Кандидат уз потписану пријаву и документацију из општих услова треба да достави документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова и документацију  на основу  које се врши бодовање по критеријумима прописаних Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радну однос у средњој школи , а она подразумијева:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеним првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којим  је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу,

3.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена  током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица, 

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног  радног стажа по врстама посла,

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту  о утврђеном  статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску  заштиту  о утврђеном статусу  борца Одбрамбено –отаџбинског  рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  бораца.

Пријаве се могу доставити лично или  путем поште  препоручено на адресу школе, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста - НЕ ОТВАРАТИ.

Рок подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање .

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, а доставили су потпуне и благовремене пријаве, дужни су приступити интервјуу и тестирању који ће се обавити дана, 21.8.2018. године, у 10 часова у просторијама ЈУ “Средњошколски центар Приједор'' у Приједору.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.                                                                                                       

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана