ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.04. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.04. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 

*******

************

 

ЈУ ОШ “МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ”

ХАН ПИЈЕСАК

 

расписује

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе

“Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак

 

I – Предмет

 

Школски одбор Јавне установе Основне школе”Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак.

 

II – Опис послова

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговоран је Влади, министру и школском одбору.

 

III – Мандат

 

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, потом документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса доставља министру у року од 8 дана од дана разматрања пријава.

 

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

 

Мандат директора траје четири (4) године и почиње од дана ступања на дужност.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

IV – Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак, може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 01/16), Закона о основном васпитању и образовању(“Службени гласник РС”, број:44/17 и 31/18) и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник РС”, број: 49/18) и то:

 

Општи услови:

- Да има општу здравствену способност за рад,

- Да је старији од 18 година

- Да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске

 

Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17 и 31/18).

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходног става.

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Да има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

         

 V – Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1. Диплому о завршеној стручној спреми,

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3. Потврду којом доказује да има најмање пет (5) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

4. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

5. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над малољетним лицем,

7. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

8. Препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

9. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

10. Извод из матичне књиге рођених,

11. Увјерење о држављанству.

 

 Кандидати су дужни документе доставити у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

 

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти, лично или поштом препоручено на адресу: Јавна установа Основна школа “Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак, улица Александра Карађорђевића 10. 71360 Хан Пијесак, са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе” (НЕ ОТВАРАТИ).

 

 Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће се узети у разматрање.

 Достављену документацију школа неће враћати кандидатима.

 

VII – Напомена

 Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци Владе Републике Српске о избору директора ЈУ ОШ “Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак, у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

 

*********

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“КРАЉЕВА ГОРА” ДОО ХАН ПИЈЕСАК

 

расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

 

Расписује се оглас за пријем у радни однос на неодређено вријеме радника ЈКП “КРАЉЕВА ГОРА” д.о.о. Хан Пијесак на радно мјесто

 

1. Технолог за узорковање и контролу квалитета воде........... 1 извршилац.

 

 II Опис послова и задатака

 

Опис послова које обавља технолог за узорковање и контролу воде утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈКП “КРАЉЕВА ГОРА” и то поглавље 2 техничка служба тачка 3. РЈ пумпних станица и објеката на водоводној мрежи.

Звање - технолог за узорковање и контролу квалитета воде

Кандидат који се пријављује на оглас потребно је да испуњава сљедеће услове:

 

III Општи услови:

 

Општи услови које мора испуњавати кандидат:

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавном предузећу.

 

IV Посебни услови

 

1. Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат мора да испуњава сљедеће посебне услове:

 

- ВШС - Инжењер хемијске технологије VI степен најмање једна (1) година радног искуства на пословима технолога за контролу квалитета воде у траженом степену образовања.

- познавање рада на рачунару IV B1

 

Заинтересовани кандидат уз пријаву дужан је доставити сљедећу документацију:

- захтјев

- кратку биографију,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми

- фотокопију потврде или увјерења о радном искуству у струци из кога се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стекао радно искуство,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

- увјерење о здравственој способности.

Рок за подношење пријаве са доказима о испуњавању услова је 8 дана од дана објављивања огласа у “Гласу Српске”, са кандидатом биће објављен интервју, о чему ће кандидат бити благовремено обавијештен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично на протокол ЈКП “КРАЉЕВА ГОРА” д.о.о. Хан Пијесак или путем поште, на адресу ЈКП “КРАЉЕВА ГОРА” д.о.о. Хан Пијесак, улица Српске војске 10, 71360 Хан Пијесак, са назнаком “пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено вријеме за мјесто технолог за узорковање и контролу квалитета воде организациони дио техничка служба”.

 

************

ЈУ ОШ “СРБИЈА” ПАЛЕ

  расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

-  Наставник информатике - 1 извршилац, 21 час норме седмично, на одређено вријеме до 30.6.2019. године.

 

У радни однос прима се лице без радног искуства.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17 и 31/18) и чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник РС”, бр. 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

- Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за учињена кривична дјела што доказује Увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

- Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

- Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тест са кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана, 30.4.2019. године, са почетком у 10 часова, а интервју истог дана у 11.30 часова у просторијама ЈУ ОШ “Србија” Пале.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истаћи на огласну таблу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу школе Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале препорученом пошиљком или директно у школу.

*************

 

 УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

                                                                                                        

 објављује

                                                      

КОНКУРС

 

Организациона јединица: Академија ликовних умјетности Требиње

 

1. За избор у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област - Општа психологија (предмети: Општа психологија, психологија умјетности 1, 2 и 3.)......................................................................................................................................1 извршилац

 

  2. За избор у звање доцента за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво сви облици стваралаштва), група предмета  Графика.................................................1 извршилац

 

Војводе Степе Степановића бб, 89 101 Требиње

 

Организациона јединица: Економски факултет Пале

           

  1. За избор у звање вишег асистента за ужа научна област Операциона истраживања.......................................................................................................1 извршилац

 

Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

 

Организациона јединица: Филозофски факултет Пале

 

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Естетика..................................1 извршилац

 

 2.  За избор у звање доцента за ужу научну област Управно право и управа.......1 извршилац

 

 3. За избор у звање доцента за ужу научну област Опште студије књижевности...............................................................................................................1 извршилац

 

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

 

Организациона јединица: Машински факултет Источно Сарајево

 

 1. За избор у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Машинство..............................................................................................................1 извршилац

 

  2. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Хидротермика и термоенергетика.......................................................................................................1 извршилац

 

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

 

Организациона јединица: Факултет пословне економија Бијељина

 

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Специфични језици (Енглески језик).........................................................................................................................1 извршилац

 

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

 

Организациона јединица: Факултет физичког васпитања и спорта Пале

 

 1. За избор у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Менаџмент, предмети: Менаџмент, Менаџмент у спорту, Менаџмент у васпитно-образовним установама и Лидерство........................................................................1 извршилац

 

Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

 

Православни богословски факултет “Свети Василије Острошки” Фоча

 

1. За избор у звање ванредног професора за ужу научну област Филозофија религије, теологија и религиозне студије, предмети: Катихетика са методиком 1 и 2, Катихетика 1 и 2, Методика наставе 1 и 2, Катихетика са хришћанском педагогијом 1, 2, 3 и 4, Дидактика са методиком наставе 1 и 2..............................................................................................1 извршилац

 

9. маја, 73 300  Фоча

 

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77,78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

 

-  овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у  звање вишег асистента ,као и за избор у наставно-умјетничко звање доцента за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво сви облици стваралаштва), група предмета  Графика) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у научно-наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира у складу са члановима 77,78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Кандидати који конкуришу за избор у звање доцента за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво сви облици стваралаштва), група предмета  Графика  на Академији ликовних умјетности Требиње, обавезни су доставити доказ о завршеној АЛУ или ФЛУ –други циклус студија - смјер Графика, као и најмање 10 радова из области за коју конкуришу.

 

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

**********

ЈУ ОШ “БОШКО БУХА”

ШТРПЦИ - РУДО

расписује

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

 

1.  Секретар школе, један извршилац на одређено вријеме, 1 година од дана пријема у радни однос, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду,  а у складу са чланом 104. и 111. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

    а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

   б)  положен стручни испит

   в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати треба да испуњавају и  услове, из члана 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и члана 13. став 6. Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник РС”, број 51/11, 19/12 и 77/12).

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злоупотребе опојних средстава,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5) Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеном стручном испиту за рад

3) Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

4) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

7) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

Тестирања и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити 30.4.2019. године у 12 часова у централној школи у Штрпцима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 74/18) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Бошко Буха”, Штрпци бр.60, 73265 Увац, препоручено или директно у школу.

 

                   

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана