ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.06 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

 ВИШЕГРАД

-  Школски одбор -

 расписује

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Вук Караџић”  Вишеград

I - Предмет

Школски одбор ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Вишеград расписује јавни конкурс за избор и именовање директора школе.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима.

За свој рад одговара Влади РС, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III – Мандат

Директор ЈУ Основне школе “Вук Караџић”  Вишеград бира се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Вишеград може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине и Републике Српске, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове из члана 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број:44/17 и 31/18),

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од стране Међународног суда правде за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом.

       

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ, односно увјерење о дужини радног искуства на мјесту стручног сарадника или наставника на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, издато од надлежног суда,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број: 49/03, 108/04, 37/06, 73/10, 01/12 и 67/13),

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом и неће се враћати кандидатима..

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Вишеград, улица Војводе Путника  бр. 16, 73240 Вишеград, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Вук Караџић”  Вишеград.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Вишеград у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***************

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 објављује

ПОНИШТЕЊЕ  КОНКУРСА

Поништава се конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана, 28.2.2018. године, у дјелу који се односи на избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Биљне науке, ботаника на Педагошком факултету Бијељина.

************

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника

I

Јавни конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто:

1. Чувар на ОЈ Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву.

Број извршилаца: 1;

2. Спремачица на ОЈ Правни факултет;

Број извршилаца: 1;

3. Спремачица на ОЈ Медицински факултет;

Број извршилаца: 1;

II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду, Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, као и сљедеће посебне услове:

Посебни услови за радно мјесто чувар:

- Основна школа, НК;

-  шест мјесеци  радног искуства;

Посебни услови за радно мјесто спремачица:

- основна школа, НК

- једна година радног искуства

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;

2. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;

3. овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;

4. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;

5. оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

6. овјерену копију свједочанства о завршеној стручној спреми;

7. доказ о радном искуству;

Након провођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је  дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

III

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

IV

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса  у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат - Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком “Пријава на јавни конкурс за пријем радника на неодређено вријеме са назнаком радног мјеста и организационе јединице”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана