ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.09. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

ЈУ ОШ “ПАЛЕ”

 ПАЛЕ

         

ПОНИШТАВА КОНКУРС

Поништава се  конкурс  ЈУ Основне школе “Пале” Пале, објављен дана, 22.8.2018. године, у “Гласу Српске”, због техничке грешке на сљедећа радна мјеста:

 1. Професор српског језика шест часова са радним искуством и положеним стручним испитом, одређено вријеме, један извршилац до 31.8.2019. г.

2. Професор географије два часа са радним искуством и положеним стручним испитом, одређено вријеме, један извршилац до 31.8.2019. године.

3. Професор биологије (шест часова), са радним искуством и положеним стручним испитом, одређено вријеме до 31.8.2019. године, један извршилац.

********

БИЈЕЛЕ ВОДЕ КАМЕНОЛОМ ДОО КИЈЕВО

објављује

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

- Механичар тешке грађевинске механизације и камиона  ............................... 1 извршилац

Пријаве можете доставити до 20.9.2018. године на mail bijele.vode.kamenelom@gmail.com, лично у просторије фирме или путем поште на адресу:

Бијеле Воде Каменолом д.о.о. Кијево

Кијево бб,

71220 Трново, РС БиХ

За сва питања и услове молимо Вас да се обратите у просторије фирме или на број 066/988-870.

Управа друштва

**********

БИЈЕЛЕ ВОДЕ КАМЕНОЛОМ ДОО КИЈЕВО

објављује

ОГЛАС

 

за пријем радника у радни однос

- Механичар тешке грађевинске механизације и камиона  ............................... 1 извршилац

Пријаве можете доставити до 20.9.2018. године на mail bijele.vode.kamenelom@gmail.com, лично у просторије фирме или путем поште на адресу:

Бијеле Воде Каменолом д.о.о. Кијево

Кијево бб,

71220 Трново, РС БиХ

За сва питања и услове молимо Вас да се обратите у просторије фирме или на број 066/988-870.

Управа друштва

***********

 БИЈЕЛЕ ВОДЕ КАМЕНОЛОМ ДОО КИЈЕВО

објављује

ОГЛАС

 

за пријем радника у радни однос

НК радник  ...................................... 2 извршиоца

Пријаве можете доставити до 20.9.2018. године на mail bijele.vode.kamenelom@gmail.com, лично у просторије фирме или путем поште на адресу:

Бијеле Воде Каменолом д.о.о. Кијево

Кијево бб,

71220 Трново, РС БиХ

За сва питања и услове молимо Вас да се обратите у просторије фирме или на број 066/988-870.

Управа друштва

 *****************

ЈУ ОШ “БОШКО БУХА”

ШТРПЦИ

расписује

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

1. Професор њемачког језика језика –  на одређено вријеме, до краја наставног процеса школске 2018/19 год. 1 извршилац за 6 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом;

        Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду,  а у складу са чланом 104. и 111. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

      б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста  1, 2, 3;

      в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

      Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

       Кандидати треба да испуњавају и  услове, из члана 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и члана 13. став 6. Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник РС”, број 51/11, 19/12 и 77/12).

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копија личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5) Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста под редним бројем 1, 2, 3,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за радна мјеста под бројем 1, 2, 3,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

           У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

           Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

           У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 74/18) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

             Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

             Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “БОШКО БУХА”, Штрпци бр.60, 73265 Увац, препоручено или директно у школу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана