ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.06 2018. године

ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***************

ЗУ АПОТЕКА "КУЋА ЗДРАВЉА ФАРМ" БИЈЕЉИНА

НИКОЛЕ ПАШИЋА 11

76 300 БИЈЕЉИНА

ПЈ ВУКОСАВЉЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за сљедеће радно мјесто

1. Фармацеутски техничар, 2 извршиоца, потребни за рад у апотеци.

Услови:

- завршена ССС, смјер фармацеутски техничар

- положен стручни испит.

Конкурс се расписује до 1.7.2018. године.

Све информације на контакт:

+ 387 65 811 928; tmarjanovic.kucazdravlja@gmail.com

+ 387 66 999 004; александраостојиц.куцаздрављаЖгmail.цом

***************

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10 А

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Библиотекар - пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства,

2. Најмање 12 мјесеци радног искуства.

Општи услови које треба кандидати да испуњавају:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. Увјерење о положеном испиту за библиотекара,

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (у изузетним случајевима просјек оцјена се може се може доказати овјереном фотокопијом индекса),

4. Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, коју води Завод за запошљавање, након стицања одговарајуће стручне спреме,

5. Увјерење о радном стажу издато од претходних послодаваца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

8.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

          Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 9.7.2018. године, у 11 часова, у просторијама школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервјуисање, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената, које не могу бити старије од шест мјесеци, и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске". Пријаве слати на адресу школе, или донијети лично, са назнаком "ПРИЈАВА НА КОНКУРС" (назначити за који конкурс).

****************

ЈУ ОШ "ГОРЊА СЛАТИНА" ГОРЊА СЛАТИНА

76 238 ГОРЊА СЛАТИНА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

1. Рачуновођа школе – 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са искуством и одговарајућом лиценцом

Општи услови и посебни услови за пријем у радни однос:

Општи услови:

- Да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

- Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте (ако је извод из МКР трајни документ да датум овјере није старији од 6 мјесеци, а ако није да датум издавања документа није старији од 6 мјесеци),

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (доставља само кандидат који буде изабран по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које ће за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

- Завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент; посједовање одговарајуће лиценце у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву са кратком биографијом (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и обавезном адресом становања и бројем телефона) кандидат је дужан да достави:

1. Увјерење о држављанству

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

5. Одговарајућу лиценцу

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

7. Увјерење о оствареном радном стажу

8. Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Дана, 9.7.2018. године (понедјељак), у 11 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и исте се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем дневних новина "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Основна школа "Горња Слатина" 76238 - Горња Слатина.

Избор кандидата ће се извршити у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у основној школи.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана