ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.07. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

*************

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН ДУЧИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за избор директора школе

I - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговоран је Влади, министру и школском одбору. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

II - Мандат

Мандат директора школе траје 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Након избора директор мора проћи едукацију по програму који прописује министар

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

III - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Гимназије “Јован Дучић” Добој може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о условима и начину избора директора школе и Статутом школе и то:

1.       Општи услови

1)      Да има општу и здравствену способност

2)      Да је држављанин БиХ/РС

3)      Да је старији од 18 година

2.       Посебни услови

1)      Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

2)      Да има најмање пет (5) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе о завршеном најмање првом циклусу студија у трајању од најмање четири године и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент

3)      Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4)      Испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи, у којој конкурише

5)      Има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада у школи

IV - Потребна документа

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни  уз пријаву на конкурс да доставе:

1.       Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада

2.       Извод из матичне књиге рођених

3.       Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

4.       Доказ, односно диплому о стеченом степену стручне спреме

5.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

6.       Потврду којом доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства, као стручни сарадник или наставник из предмета који се изучавају у школи након стицања дипломе

7.       Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност

8.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци)

9.       Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 6 мјесеци)

10.     Приједлог програма рада директора у наредном мандату

Докази (документи) се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом и неће се враћати кандидатима.

V - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу школе ЈУ Гимназија “Јован Дучић” Добој, Хиландарска 2, 74000 Добој, са назнаком “Пријава на конкурс за избор и именовање директора (НЕ ОТВАРАТИ ).

Рок за подношење пријаве је 15 петнаест дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене копије приложене документације неће се узимати у разматрање.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци Владе о именовању директора ЈУ Гимназије “Јован Дучић” Добој у року од 8 ( осам) дана од дана пријема одлуке.

**********

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 29

74 480 МОДРИЧА

КОНКУРС

за избор директора школе

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

За свој рад директор одговара Влади, школском одбору и министру.

Директора школе именује Влада на приједлог министра.

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

Општи и посебни услови за именовање директора школе су:

За директора ЈУ Основне школе “Свети Сава” Модрича може да буде изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

Општи услови:

1. да је држављанин БиХ;

2. да је пунољетан;

3. да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

Посебни услови:

1. - да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- наставник и стручни сарадник из става 1. члана 177. Закона о основном васпитању и образовању,

2. да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

3. да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4. има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву на конкурс достављају сљедећа документа:

1. извод из матичне књиге рођених;

2. увјерење о држављанству;

3. диплому о завршеној стручној спреми;

4. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

6. увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда;

7. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

8. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

9. кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

10.     увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну од надлежног ЦЈБ

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Сва документа која кандидат прилаже уз пријаву на конкурс морају бити оригинал или овјерене копије, не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног Министарства.

Пријаве са потребним документима доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Модрича, ул. Цара Лазара бр.29. 74480 Модрича са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана