ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

*********

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

ИСПРАВКА ДИЈЕЛА КОНКУРСА

На основу члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18), исправља се дио јавног конкурса бр.1052/18 од 6.8.2018. године објављен у “Гласу Српске” дана, 8.8.2018. године, тако да дио конкурса који је гласио:

1.       Наставник практичне наставе у занимању текстилни техничар - 1 извршилац, 11 часова на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2.       Наставник математике – 1 извршилац, 11 часова на одређено вријеме до  31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3.       Наставник физике – 1 извршилац, 3 часа на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       Наставник  филозофије и социологије – 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

5.       Наставник анатомије и анатомије и физиологије –1 извршилац, 5 часова на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

6.       Наставник здравствене његе и рехабилитације у занимању физиотерапеутски техничар (за часове праксе и теорије) – 1 извршилац, 5 часова на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

7.       Наставник здравствене заштите са првом помоћи у занимању фармацеутски техничар (за часове праксе и теорије) - 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

сада гласи:

1.       Наставник практичне наставе у занимању текстилни техничар - 1 извршилац, 11 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2.       Наставник математике – 1 извршилац, 11 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3.       Наставник физике – 1 извршилац, 3 часа на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       Наставник филозофије и социологије – 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

5.       Наставник анатомије и анатомије и физиологије – 1 извршилац, 5 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

6.       Наставник здравствене његе и рехабилитације у занимању физиотерапеутски техничар (за часове праксе и теорије) – 1 извршилац, 5 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

7.       Наставник здравствене заштите са првом помоћи у занимању фармацеутски техничар (за часове праксе и теорије) - 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

У осталом дијелу конкурс остаје непромијењен.

До исправке дијела конкурса је дошло због техничке грешке приликом припреме конкурса, гдје је у дијелу конкурса који се исправља умјесто до 31.8.2019. године трајање радног односа одређено до 31.8.2018. године.

********

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ВИТКОВЦИ

74 265 ВИТКОВЦИ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник/професор руског језика -------------------------------- 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године, за 8 часова редовне наставе седмично, радник са искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник/професор физике --------------------------------------- 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године, за 2 часа редовне наставе седмично, радник са искуством и положеним стручним испитом

Услови конкурса:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10 и 25/14). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/14).

Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радог односа, и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос) и документације којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”,број 102/14) а она подразумијева:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

в) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за вријеме проведено на раду у истој стручној спреми траженој конкурсом,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ф) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/14) а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса биће обављен у просторијама школе у сриједу, 29.8.2018. године, у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу ЈУ ОШ “Вук Караџић” Витковци, 74265 Витковци, са назнаком “за конкурс”.

*****************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Наставник ликовне културе , 1 извршилац - (2 часа), приправник, најдуже до 31.8.2019. године.

2. Наставник италијанског језика, 1 извршилац - (12 часова), са радним искуством и положеним стручним испитом, најдуже до 31.8.2019. године.

3. Наставник физике, 1 извршилац (2 часа), са радним искуством и положеним стручним испитом, најдуже до 31.8.2019. године.

1.       Услови конкурса

1.1 . Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс треба да испуњава, су:

а) да је држављанин РС и БиХ, а то доказује доказује увјерењем о држављанству

б) да је пунољетан, а то доказује изводном из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

в) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем што се доказује увјерењем о неосуђиваности из став 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1.2. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17), као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број 77/09, 86/10 и 25/14 и 76/15). прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 44/17), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2. Документација која се прилаже уз пријаву

У складу са чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (''Службени гласник Републике Српске '', број 102/14 и 45/16) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) Увјерење о положеном стручном испиту,

г) Извод из матичне књиге рођених – издат са неограниченим роком трајања,

д) Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

ђ) Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је кандидат био запослен.

2.1.    Поред наведене документације кандидати могу доставити и остале доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који ће се бодовати од стране Комисије за избор:

а) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

б) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

в) увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

г) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

3. Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу ''Глас Српске'', посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

4. Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају на адресу:

ЈУ ОШ ''Доситеј Обрадовић'' 74275 Блатница, општина Теслић, поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку ''Пријава на конкурс – комисија за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ''

5.       Интервју:

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју дана, 27.8.2018. године, у 11 часова у просторијама ЈУ ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Блатница.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

6. Напомена

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

*****************

ЈУ ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ” ПОДНОВЉЕ

74 217 ПОДНОВЉЕ

КОНКУРС

за  избор наставника

1. Наставник/професор њемачког језика – радник са искуством и положеним стручним испитом, 16 часова седмично, на одређено вријеме до повратака раднице са породиљског одсуства, најдуже до 31.8.2019. г.;

2. Наставник/професор физике - радник са искуством - положен стручни испит, 12 часова седмично, на одређено вријеме до 31.8.2019. г;

3. Наставник/професор демократије – приправник, 2 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2019. г.

Услови:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр.1/16.) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17. и 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр 44/17 и 31/18) као и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр 44/17 и 31/18).

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене копије сљедећих докумената:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из МК рођених,

3. Диплому о стеченом стручном образовању,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном Процесу за рада мјеста из тачке 1. и 2. конкурса.

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење од послодавца о оствареном радном стажу у васпитно-образовној установи за радна мјеста из тачке 1. и 2. конкурса;

6. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10.     Кратку биографију,

- Приложена документација из тачке 7, 8. и 9. у поступку бодовања кандидата, узима се у обзир при примјени Правилника у вези са чланом 26.

- У пријави за конкурс обавезно назначити број часова на које кандидат конкурише.

- Љекарско увјерење, не старије од 6 мјесеци, приложиће изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа. Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

- Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања..

- Непотпуне, неблаговремене и непотписане пријаве неће се узети у разматрање.

- Комисија за пријем радника по расписаном конкурсу, ће извршити бодовање свих кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 102/14. и 45/16.). У понедјељак, 27. августа 2018. године, у 10 часова кандидати који испуњавају услове конкурса биће тестирани а истог дана у 12 часова биће обављен интервју са пријављеним кандидатима који буду испуњавали услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест а ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

- Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ          “Ђура Јакшић” Подновље 74217, Добој.

***************

ЈУ СШЦ “ПЕТРОВО” ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 76

74 317 ПЕТРОВО

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

1.       Професор географије ............................... 2 часа - на одређено радно вријеме до краја школске године,

2.       Професор машинства.................................... 6 часова - на одређено радно вријеме до краја школске године,

3.       Професор њемачког језика .......................... 6 часова – на одређено радно вријеме до краја школске године,

4.       Дипл. инж. електротехнике ……………….. 2 часа - на одређено радно вријеме до краја школске године,

5.       Професор права …………………………... 6 часова - на одређено радно вријеме до краја школске године,

Под редним бројем од 1. до 4. у радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом, под редним бројем 5. у радни однос се прима лице без радног искуства – приправник.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Потребна документација:

Уз потписану пријаву и документацију из тачака 1. до 5. потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС”, број: 102/2014 и 42/2016) и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 ECTS бодова којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за кандидате са радним искуством,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије бораца)

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида).

Увјерење о неосуђивању за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се у просторијама школе, 24.8.2018. године, у 9 часова.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар Петрово, Озренских одреда 76, 74317 Петрово са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

********

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ” ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА 3

74 470 ВУКОСАВЉЕ

ОДЛУКА

о расписивању конкурса

1.       Наставник физике - 1 извршилац, на одређено вријеме, 4 часа, а најдуже до 30.6.2019. године, са радним искуством

2.       Наставник демократије, на одређено вријеме, 2 часа, а најдуже до 30.6.2019., са радним искуством

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број :1/16) испуњава и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10 и 25/14) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 од 18.11.2014, 45/16. године).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне или Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

На конкурс доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, код којег је кандидат био запослен на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног стажа;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Интервју и тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе “Алекса Шантић” у Вукосављу, интервју дана, 28.8.2018. године, у 9 часова, а тест у 11 часова .

Кандидати неће бити посебно позивани на интервју и тест, а ако се не појаве на интервјуу и тесту, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу ЈУ ОШ “Алекса Шантић” ул. Омладинска 3, 74470 Вукосавље.

Избор кандидата ће се извршити у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у основној школи.

***************

ОПШТИНА БРОД

СВЕТОГ САВЕ БР. 17

74 450 БРОД

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос приправника у Општинску управу општине Брод

I - Начелник општине Брод расписује јавни конкурс за пријем приправника у радни однос у Општинску управу општине Брод, на одређено вријеме, у трајању од једне године, по сљедећем:

а) приправници - дјеца погинулих бораца ВРС:

1. Дипломирани економиста - 2 извршиоца,

б) остали приправници:

1. Дипломирани економиста - 1 извршилац,

2. Васпитач у предшколској установи - 1 извршилац,

3. Дипломирани санитарни инжењер - 1 извршилац.

II - Опис послова

Приправници се примају у радни однос ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и стицања права на полагање стручног испита за рад у управи.

Приправници ће се оспособљавати по Програму стручне обуке приправника (“Службени гласник општине Брод”, бр.5/18).

III – Општи услови за пријем у радни однос

1)      да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2)      да је старије од 18 година,

3)      да има општу здравствену способност,

4)      да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5)      да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6)      да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и

7)      да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ.

IV – Посебни услови

а) За позицију под I-а, редни број 1:

- Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених најмање 180 ECTS бодова,

б) За позицију под I- б, редни број 1 и 2:

- Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова,

в) За позицију под I- б, редни број 3:

- Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова.

V - Потребна документа

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс. Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјава да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми.

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија ће обавити усмени интервју.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерену изјаву о испуњености услова из тачке В став 1. подтачка 1, 3. и 4. јавног конкурса, као и увјерење о општој здравственој способности.

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 4. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 4. ове тачке.

VI – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: “Општина Брод, Улица Светог Саве бр.17, са назнаком “Пријава на јавни конкурс за пријему у радни однос приправника у Општинску управу општине Брод”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Марић Петранка, Стручни сарадник за персоналне послове, контакт телефон 053/610-169.

********

ЈУ ОШ “ГОРЊА СЛАТИНА” ГОРЊА СЛАТИНА

76 238 ГОРЊА СЛАТИНА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

1.       Наставник разредне наставе – 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства а најдуже до 21.1.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

Општи услови и посебни услови за пријем у радни однос:

Општи услови:

- Да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

- Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте (ако је извод из МКР трајни документ да датум овјере није старији од 6 мјесеци, а ако није да датум издавања документа није старији од 6 мјесеци),

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (доставља само кандидат који буде изабран по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које ће за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

- Завршен први циклус студијског програма у одређеној области ( на основу Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача) и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент.

- Положен стручни испит

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву са кратком биографијом (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и обавезном адресом становања и бројем телефона) кандидат је дужан да достави:

1. Увјерење о држављанству

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

6. Увјерење о оствареном радном стажу

7. Увјерење о положеном стручном испиту

8. Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

- Кандидат који буде изабран дужан је приложити љекарско увјерење (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

- Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

Дана, 27.8.2018. године (понедјељак), у 10 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и исте се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем дневних новина “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Основна школа “ГОРЊА СЛАТИНА” 76238 - ГОРЊА СЛАТИНА

Избор кандидата ће се извршити у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у основној школи.

*******

ЈУ ОШ “ЈЕВРЕМ СТАНКОВИЋ” ЧЕЧАВА

74 274 ЧЕЧАВА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор/наставник хемије, најмање година дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац – 6 часова седмично, на одређено вријеме до 31.8.2019. године;

2. Професор/наставник физике, најмање година дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац – 10 часова седмично, на одређено вријеме до 31.8.2019. године;

3. Професор/наставник математике, најмање година дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац – 4 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2019. године;

4. Професор/наставник српског језика, најмање година дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац – 5 часова седмично, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16 и 66/18), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 45/16).

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

− Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

− Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

− Увјерење о држављанству,

− Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

− Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

− Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

− Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

−       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се тестирање и интервју дана, 27.8.2018. године, у просторијама школе, са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће накнадно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Јеврем Станковић” Чечава, Теслић - 775, 74274 Чечава, општина Теслић, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

*******

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” СЈЕНИНА РИЈЕКА

СЈЕНИНА РИЈЕКА ББ

74 212 СЈЕНИНА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Директор Јавне установе Основне школе “Петар Кочић” из Сјенине Ријеке, расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

−       Професор разредне наставе – 1 извршилац, приправник, пуна норма комбинација I, III, IV, V ПО Доња Палежница до 31.8.2019. године.

−       Професор енглеског језика – 1 извршилац, са искуством, Централна школа (14 часова), ПО Сјенина (4 часа), ПО Доња Палежница (2 часа) до повратка радника са породиљског боловања.

−       Професор енглеског језика – 1 извршилац са искуством ПО Горња Палежница (2 часа) , и ПО Зелиња (2 часа) до 31.8.2019. године.

−       Професор музичке културе - 1 извршилац са искуством (5 часова) до 31.8.2019. године.

−       Професор техничког образовања и информатике – 1 извршилац са искуством (4 часа) до повратка радника са функције.

−       Професор за демократију и људска права - 1 извршилац са искуством (1 час) до 31.8.2019. године.

−  Професор хемије - 1 извршилац, (4 часа) до 31.8.2019 године.

- Услови за учешће на конкурсу

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16) кандидати треба и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104. Закона о основаном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 102/14 и 45/16),

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

2.       Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената:

−       Биографију,

−       Увјерење о држављанству,

−       Извод из матичне књиге рођених,

−       Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

−       Увјерење о дужини радног стажу у струци, издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види :врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

−       Увјерење да се не води кривични поступак,

−       Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

−       Увјерење о положеном стручном испиту за особе са искуством ,

−       Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

−       Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

−       Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- Увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Сва потребна увјерења предвиђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 102/14 и 45/16).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора затражити ће школа само за кандидата који буде изабран путем конкурса прије заснивања радног односа.

3. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са Еmail адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа основна школа “Петар Кочић”, Сјенина Ријека 74212 - Сјенина, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је (8) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати коју буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити на интервју, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране директора школе.

Дана, 27.8.2018. године (понедјељак), у 10 часова одржаће се интервју.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

5.       Напомене

Школа ће писменим путем на Еmail адреси обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

**************

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” УГОДНОВИЋ

74 278 УГОДНОВИЋ

КОНКУРС

 

За упражњено радно мјесто у ЈУ Основној школи Петар Кочић” Угодновић, Теслић

1. Наставник демократије и људских права 1 час седмично до 31.8.2019. године, са радним искуством.

2. Наставник хемије 4 часа седмично на одређено вријеме до 31.8.2019. године – 1 извршилац, са радним искуством.

3. Наставник ликовне културе 5 часова седмично до 31.8.2019. године са или без радног искуства.

Услови: Поред општих услова утврђених у Закону о раду – (“Службени гласник Републике Српске”, број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 45/16.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс:

а) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

ц) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности трговине људима, злостављањем дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима.

- Увјерење о неосуђиваности кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Б) Поред општих услова кандидати прилажу сљедећу документацију:

Документи (овјерени или у оригиналу) који се прилажу уз потписану пријаву:

а)       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

б)      увјерење о положеном стручном испиту,

в)       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г)       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

д)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

ђ)       увјерење општинског/ градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е)       увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж)      увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

В) - Рок за подношење пријаве

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Г) - Адреса достављања пријава

Пријаве се достављају на адресу: ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Угодновић 74278 Теслић или непосредно у канцеларију школе.

Д) - Интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју дана, 29.8.2018. године, са почетком у десет (10) часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и неовјерене фотокопије приложених докумената Комисија за избор неће разматрати.

************

РАФИНЕРИЈА УЉА МОДРИЧА

ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 49

74 480 МОДРИЧА

 

КОНКУРС

за пријема радника

1.       Организациона јединица Књиговодство “Рафинерије уља Модрича” а.д. Модрича

1.1.    Главни књиговођа (шеф рачуноводства), извршилаца ....................1

I Општи услови који су прописани законом.

II Посебни услови:

Поред општих услова прописаних Законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста “Рафинерије уља Модрича” а.д. Модрича и то:

- VII степен стручне спреме, завршен економски факултет

- Најмање 10 година радног искуства на позицији главног књиговође (шефа рачуноводства),

- Посједовање сертификата овлашћеног рачуновође,

- Одлично познавање аутоматизованих књиговодствених програма (искуство у увођењу нових програма – додатна предност),

- Познавање пореских, рачуноводствених прописа и Међународних рачуноводствених стандарда,

- Иницијативност, организаторске способности, умијеће креирања тима,  делегирање и контролисање,

- Пожељно познавање руског и енглеског језика у говору и писму,

- Додатно образовање представља предност.

Основни задаци и одговорности:

а) састављање аналитичког контног плана,

б) креирање и рационално организовање токова књиговодствених докумената предузећа,

в) организовање вођења главне књиге, дневника и помоћних књига,

г) процјењивање позиција финансијског извјештаја у складу са прописима и стандардима,

д) састављање финансијских обрачуна за потребе интерних корисника у предузећу,

ђ) састављање финансијског извјештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања и другим прописима Републике Српске,

е) поред израде финансијског извјештаја, израђује и консолидовани финансијски извјештај,

ж) припрема информација и сугестија за менаџмент.

III Потребна документа:

- Копија дипломе (овјерена)

- Копија сертификата

- Биографија (CV) и фотографија

- Потврда о радном искуству

Кандидат се прима у радни однос на неодређено вријеме уз обавезан пробни рад од три мјесеца.

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Обавјештавамо Вас да смо сагласни да нашу потребу за радником објавите у дневним листовима, на други уобичајен начин (у Вашим просторијама) или да нам понудите одређен избор лица за заснивање радног односа из Ваше евиденције незапослених.

Документи се достављају поштом на адресу, са назнаком:

“Потреба за радником на упражњено радно мјесто”

“Рафинерија уља Модрича” а.д. Модрича, ул. Војводе Степе Степановића бр. 49, 74480 Модрича

Биографију (CV) са фотографијом кандидати могу послати на

 е-mail: info@modricaoil.com

Контакт телефон: 053/822-216.

************

ЈУ “ЕКОНОМСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено радно вријеме до краја школске 2018-2019 године

1. Наставник естетике струке – (професор ликовне умјетности)        2 часа

2. Наставник дерматологије - (доктор медицине)                        2 часа

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12, 80/14) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 42/16).

Уз потписану пријавџ кандидат је дужан да достави:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и  васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Сви документи се достављају лично или путем Поште као овјерене копије не старије од шест мјесеци на адресу школе, ЈУ Економска школа Добој, Цара Душана 18, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање кандидата, који испуњавају услове предвиђене конкурсом, је у понедјељак, 23.8.2018. године, у 9 часова у учионици број 110, а након тога  обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервјуу, ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*****************

ЈУ “ЕКОНОМСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за избор директора школе

I        Мандат

1.       Именовање се врши на период од четири године

2.       Након избора директор мора проћи едукацију по програму који прописује министар

II       Услови за избор (општи услови)

1.       Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ

2.       Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

III      Посебни услови

1. Има завршен најмање први циклус студијског програма у трајању од четири године или еквивалент

2. Има најмање пет година радног искуства, као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи, након стицања дипломе из тачке 1) овог става

3. Испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи, у којој конкурише

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, и да се  против њега не води кривични поступак

5. Има предложен програм рада, и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада у школи

IV      Потребна документа

1. Извод из матичне књиге рођених

2. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

3. Љекарско увјерење доставља кандидат који буде именован за директора (не старије од шест мјесеци)

4. Диплома о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или еквивалент )

5. Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада

6. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

7. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

8. Доказ о дужини радног искуства у васпитно-образовном раду у школи

9. Приједлог програма рада за четворогодишњи период

10. Кратка биографија у којој кандидат наводи до сада остварене резултате рада

V       Рок за учешће на конкурсу и достављање пријаве

1. Рок за подношење пријаве је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање

2. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити у секретаријат школе, или путем поште, на адресу:

ЈУ Економска школа Добој, Цара Душана 18, 74000 Добој, са назнаком: “за конкурс за избор директора школе”.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса, о одлуци о именовању директора у року од 8 (осам) дана од дана добијања рјешења о именовању.

*****************

ЈУ ОШ “СТЕВАН ДУШАНИЋ” ПРИБИНИЋ

74 276 ПРИБИНИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Наставник хемије – 1 извршилац на одређено вријеме (8 часова) најдуже до 31.8.2019. године - приправник

1.       Услови конкурса

1.1 . Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба да испуњавају су:

а)       да је држављанин РС и БиХ , а то доказује доказује увјерењем о држављанству

б)      да је пунољетан, а то доказује изводном из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

в)       да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

г)       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем што се доказује увјерењем о неосуђиваности из став 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1.2. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', број 44/17), као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (''Службени гласник РС'', број 77/09, 86/10 и 25/14 и 76/15). прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 44/17), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 44/17)испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2.       Документација која се прилаже уз пријаву

У складу са чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'', број 102/14 и 45/16) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а)  овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в)       извод из матичне књиге рођених – издат са неограниченим роком трајања,

г)       увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

д)      увјерење о невођењу кривичног поступка које издаје надлежни суд (не старије од  3 мјесеца),

2.1.    Поред наведене документације кандидати могу доставити и остале доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који ће се бодовати од стране Комисије за избор:

а)       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

б)      Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

в)       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

г)       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

3.       Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу ''Глас Српске'', посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

4.       Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају на адресу:

ЈУ ОШ ''Стеван Душанић'' 74276 Прибинић, општина Теслић, поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку ''пријава на конкурс – комисија за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ''.

5.       Интервју

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју дана, 27.8.2018. године, у 10 часова у просторијама ЈУ ОШ ''Стеван Душанић'' Прибинић.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

6. Напомена

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

******************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ТЕСЛИЋ

СВЕТОГ САВЕ 78

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

1. Професор разредне наставе, 3 извршиоца, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, најдуже до 31.8.2019. године

1.       Услови конкурса

1.1.    Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба да испуњава су:

а)       да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине

б)      да је пунољетан,

в)       да је радно способан

г)       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

1.2. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

2. Документација која се прилаже уз пријаву

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

− кратку биографију са адресом; контакт телефоном и списком приложене документације,

− овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту

- извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).

- увјерење о невођењу кривичног поступка,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити:

- љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем

3.       Рок за подношење пријава

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

4.       Адреса достављања пријава

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа ''Вук Караџић'' Теслић, улица Светог Саве бр 78, или непосредно у канцеларију школе у затвореној коверти уз назнаку “Пријава на конкурс на радно мјесто професора разредне наставе''

5.       Интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, 17.8.2018. године, у 12 часова о чему се обавјештавају путем конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

6.       Напомена:

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

*********

ЈУ ОШ “ВАСО ПЕЛАГИЋ” ПЕЛАГИЋЕВО

ВУКА КАРАЏИЋА 76

76 256 ПЕЛАГИЋЕВО

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и пријем у радни однос

1.       Наставник историје, са радним искуством и положеним стручним испитом, 7 часова, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године… 1 извршилац

2.       Наставник разредне наставе са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено радно вријеме............. 1 извршилац

Услови конкурса

Кандидати морају испуњавати сљедеће услове:

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине;

2. да је пунољетан;

3. да је радно способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

4. да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови

Поред општих услова кандидати за наставнике треба да имају и одговарајући ниво образовања из члана 104. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број. 77/09, 86/10 и 25/14).

          Право учешћа на конкурсу има и лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати уз пријаву достављају сљедеће документе:

1. потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима  

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).  

Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци);

5. увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

7. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ;

8. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

13.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Дана, 27.8.2018. године, у просторијама ове школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Тестирање ће се обавити у 9,00 часова, а интервју са кандидатима обавиће се у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Васо Пелагић” Пелагићево, Вука Караџића 76, 76 256 Пелагићево.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни приложити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос  у основној школи.

**************

ЈУ ОШ “ОБУДОВАЦ” ОБУДОВАЦ

76 235 ОБУДОВАЦ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

1.       Наставник разредне наставе - 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка раднице с боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом

2.       Наставник разредне наставе - 1 извршилац, на неодређено вријеме, лице са искуством и положеним стручним испитом

3.       Наставник демократије и људских права - 1 извршилац, 2 часа седмично, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

4.       Наставник српског језика – 1 извршилац, 4 часа седмично, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

5.       Наставник математике – 1 извршилац, 4 часа седмично, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

6.       Наставник енглеског језика – 1 извршилац, 10 часова седмично, на одређено вријеме до повратка раднице с неплаћеног одсуства, а најдуже до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

Општи услови и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, број:1/06), услове прописане чланом 104 и 106 Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” број:44/17) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву са кратком биографијом (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и обавезном адресом становања и бројем телефона) кандидат је дужан да достави:

1. Увјерење о држављанству

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

6.  Увјерење о оствареном радном стажу

7.  Увјерење о положеном стручном испиту

8.       Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

- Кандидати који буду изабрани дужни су приложити љекарско увјерење (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа

- Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабране кандидате, а прије заснивања радног односа.

Дана, 29.8.2018. године, у 10 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и исте се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем дневних новина “Глас Српске” .

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Основна школа “Обудовац” 76235-Обудовац

Избор кандидата ће се извршити у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у основној школи.

**************

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 10

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1.       Наставник енглеског језика - 1 извршилац  на 12 часова - радник са искуством, до повратка радника са породиљског боловања ;

2.       Наставник њемачког језика - 1 извршилац – радник са искуством на неодређено радно вријеме;

3.       Наставник историје – 1 извршилац – радник са искуством на 6 часова на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године;

4.       Наставник разредне наставе у Продуженом боравку – 4 извршиоца (положен стручни испит) на одређено радно вријеме до 30.6.2019. године;

5.       Наставник разредне наставе - 1 извршилац на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године –  са положеним стручним испитом 

6.       Наставник разредне наставе – 2 извршиоца - приправника – 1  на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године а 2 на одређено радно вријеме до повратка радника са функције 

7.       Наставник клавира - 1 извршилац – приправник - на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године.

Услови : Поред услова утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и сљедеће:

*да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему и то :

Под тачком 1.  Професор енглеског језика

          2. Професор њемачког језика

          3. Професор историје

          4. 5. и 6.  Професор разредне наставе

          7. Професор клавира

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

За упражњена радна мјеста, поред наведених услова кандидати треба да достави сљедећу документацију :

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника

*овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

*увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу под тачком 1.2.3.4.5.

*додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

*увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица који се налазе на тој евиденцији,

*увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

*увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

* увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

*увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске” Бањалука од 15.8.2018. године до 22.8.2018. године.

Пријаве слати на адресу :

ЈУ Основна школа “Никола Тесла”

Трг ослобођења 10 , 74400 Дервента

са назнаком – пријава  на оглас , не отварати –

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање кандидата обавиће се 27.8.2018. године у 10 часова у просторијама школе.

- Интервју кандидата обавиће се 28.8.2018. године у 10 часова у просторијама школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

************

ЈУ “МЕДИЦИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.  Наставник стручних предмета - доктор стоматологије, са радним искуством, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, пуна норма........................................................... 1  извршилац.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12, 80/14) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 42/16).

         

Уз потписану пријавџ кандидат је дужан да достави:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

          Сви документи се достављају лично или путем Поште као овјерене копије не старије од шест мјесеци на адресу школе, Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

          Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се у понедјељак, 27.8.2018. године, у 9 часова у учионици број 10, а након тога обавиће се интервју.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервјуу, ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*******************

ЈУ ОМШ “МАРКОС ПОРТУГАЛ” ДОБОЈ

ВИДОВДАНСКА ББ

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

1. Наставник солфеђа и теоријске групе предмета – 1 извршилац, пуна норма 24 часа, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме - до краја наставне 2018/2019 године.

2.  Наставник клавира – 2 извршиоца, пуна норма, без положеног стручног испита, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 године

Наставник гитаре – 2 извршиоца, на одређено вријеме – до краја наставне 2018/2019 године.

- (1) извршилац – 24 часа /без положеног стручног испита/

-        (1) извршилац – 12 часова /са положеним стручним испитом/

Услови:

1)      Завршена академија (седми степен) – професор музике са завршеним теоретским одсјеком, дипломирани музички педагог  или дипломирани професор солфеђа и музичке културе; дипломирани музичар – пијаниста и гитариста,

2)      Дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16), посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18 ) и члана 7. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 5/16).

Општи услови, потребна документа:

1.       Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

2.       Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

3.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4.       Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5.       Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем .

6.       увјерење о невођењу кривичног поступка,

Потребна документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14. и 45/16.)  је:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4.       Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

Права учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18).

У радни однос се примају лица која одговарају назначеним условима конкурса у вези стручног испита. У случају да се не пријаве кандидати тражени конкурсом, у вези са стручним испитом, у обзир ће бити узети и остали кандидати .

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе у два термина:

- За наставника солфеђа и теоријских предмета - у понедјељак, 27.8.2018. године, у 10 часова

- За наставника клавира и гитаре - у уторак, 28.8.2018. године у 10 часова

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа “Маркос Португал” Добој, Видовданска бб, 74 00 Добој, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

*****************

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10 А

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци електротехника - 1 извршилац, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала – 1 извршилац, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

За оба радна мјеста потребно је искуство од најмање 12 мјесеци

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16) кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” број: 34/15 и 83/15) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 102/14 и 42/16).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

3.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (уколико је лице тренутно пријављено на евиденцији незапослених лица),

4.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (уколико се кандидат пријављује за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит),

5.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. ста 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), право учешћа  имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Средња школа “Никола Тесла” Теслић, Карађорђева 10 А, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 28.8.2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, чија овјера не може бити старија од шест мјесеци, и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

******************

ЈУ ОШ “СРБИЈА” ЦРКВИНА

76 239 ЦРКВИНА

КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

1.       Наставник демократије и људских права.....1 извршилац са искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године - 1 час редовног рада;

2.       Наставник руског језика.....1 извршилац са искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године - 4 часа редовног рада;

3.       Наставник физичког васпитања.....1 извршилац са искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године - 4 часа редовног рада;

Кандидати морају да испуњавају сљедеће услове:

Општи услови:

1.       да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем не старијем од 6 мјесеци које прилаже изабрани кандидат након извршеног избора а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем које се доказује Увјерењем о неосуђиваности а које ће за изабраног кандидата школа  прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос) и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и сљедећу документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9 Правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос у основној школи, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовној установи.

3)      додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

4)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто

6)      увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7)      увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8)      увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 29.8.2018. године (сриједа), у 10 часова у просторијама школе обавиће се тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.      

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у просторије школе, или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Србија” 76239 Црквина.

Избор кандидата ће се извршити у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у основној школи.

***************

ЈУ ОШ “19. АПРИЛ” ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ БР. 4

74 400 ДЕРВЕНТА

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1.       Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме – 7 извршилаца:

-        професор разредне наставе на одређено вријеме до повратка радника са трудничког боловања, приправник – 1 извршилац;

-        професор разредне наставе на одређено вријеме до 31.8.2019. године, приправник - 1 извршилац;

-        професор разредне наставе на одређено вријеме за рад у продуженом боравку, до краја наставног процеса у школској 2018/19 години са искуством - 5 извршилаца од тога 4 извршиоца са пуном нормом, а 1 извршилац са пола норме;

2.       Наставник/професор математике – 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством - 1 извршилац;

3.       Наставник/професор физике – 22 часа, на одређено вријеме до повратка радника са трудничког боловања, приправник – 1 извршилац;

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16), посебне услове прописане чланом  104. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 102/14 и 45/16).

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт  телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

− Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

−  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

− Увјерење о држављанству,

− Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

− Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која се конкурсом тражи искуство,

− Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

− Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 29.8.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу :

ЈУ Основна школа “19. април” Дервента

Ул. Светог Саве бр. 4, 74400 Дервента

са назнаком – пријава на оглас, не отварати –

****************

ПОЉОПРИВРЕДНИК” ДОО ДЕРВЕНТА

74 400 ДЕРВЕНТА

Ради указане потребе директор привредног друштва Пољопривредник д.о.о. Дервента, расписује:

КОНКУРС

за пријем у радни однос са пуним радним временом на радно мјесто :

Инжењер технологије прехрамбеног смјера  – приправник, један извршилац.

Опис посла – инжењер технологије – прехрамбени смјер:

       - контрола процеса производње према дефинисаним технолошким процедурама у фази производње и паковања;

       - улазна контрола сировина у сарадњи са лабораторијом по питању квалитета;

       - излазна контрола роба по квалитету, квантитету и излазним документима и

       - одговорност за тачност резултата лабораторијских анализа.

Кандидати треба да испуњавају сљедеће услове:

       - ВСС, без одрађеног приправничког стажа,

       - Да се кандидат налази на евиденцији ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске,

       - Познавање рада на рачунару (кориштење Microsoft Office мин. Word, Excel) ,

       - Познавање енглеског и/или њемачког језика,

       - Презентацијске и комуникацијске способности – вербално и писмено изражавање,

       - Склоност тимском раду и

       - Возачка дозвола, Б категорија

Локација: Дервента

Оглас отворен до 27.8.2018. Сви заинтересовани кандидати своје биографије могу доставити на е-mail адресу: dalibor.cvijanovic@poljoprivrednik.eu

*************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за избор наставника

1.       Наставник/професор разредне наставе – продужени боравак – лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,  на одређено вријеме до 30.6.2019. године – 1 извршилац

2.       Наставник/српског језика – на 10 часова - приправник, на одређено вријеме до 31.8.2019. год.  – 1 извршилац.

3.       Наставник/ демократије - на 3 часа - приправник, на одређено вријеме до 31.8.2019. год. – 1 извршилац.

4.       Наставник/ енглеског језика – на 4 часа - приправник, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

Услови:

1.       Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр.1/16.) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17 и 31/18.) Правилнику о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15.)као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос радника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 45/16)

2.       Право учешћа на конкурс на основу члана 104. став 6)  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије (не старије од 6 мјесеци) сљедећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију из Правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос у основној школи .

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест (6) мјесеци ( прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (уколико се тражи радник са искуством и положеним стручним испитом)

4. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, (уколико се тражи радник са искуством)

5. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  у стручној спреми траженој конкурсом,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

9. Кратку биографију,

- Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

- Комисија за пријем радника по расписаном конкурсу, ће извршити бодовање свих кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 102/14. и 45/16.). У сриједу, 29.8.2018. године, у 9 часова биће обављен тест а интервју у 11 часова са кандидатима. Кандидати се неће посебно позивати на интервју а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

- Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Добој 74000, ул. Хиландарска бр. 2., за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

**************

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” СТАНАРИ

74 208 СТАНАРИ

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1.       Наставник енглеског језика – 1 извршилац – са искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме, до повратка раднице са мјеста помоћника директора, а најкасније до 14. јуна 2019. године – 18 часова;

2.       Наставник разредне наставе у продуженом боравку – 1 извршилац – са искуством и положеним стручним испитом – пуно радно вријеме, на одређено вријеме – до 30. јуна 2019. године;

3.       Наставник разредне наставе у продуженом боравку – 1 извршилац – са искуством и положеним стручним испитом – 50% радног времена, на одређено вријеме – до 30. јуна 2019. године;

4.       Наставник руског језика – 1 извршилац – са искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме – до краја школске 2018/19. године – 4 часа;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 45/16).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) – лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.    

                                                                                                                                                             

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме – за лица која нису запослена;

6. Увјерење о положеном стручном испиту;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом), доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

-  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 27.8.2018. године, тест у 8, а интервју у 9 часова, у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не приступе тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.  

     Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, Бањалука.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари, 74208 Станари бб, са назнаком – пријава на оглас, не отварати.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана