ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

                                                .                                                                

*********

**************

ЈУ ОШ “ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”

ГЛАВИЧИЦЕ, БИЈЕЉИНА

доноси:

О Д Л У К У

о поништењу дијела конкурса

Поништава се дио Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ Основна школа “Ћирило и Методије” Главичице, број: 275/18 од 13.8.2018. године, који је објављен дана 15.8.2018. године, посредством Завода за запошљавање Републике Српске у дневном листу “Глас Српске”, који се односи на радно мјесто под бројем 2 - наставник географије.

Остали дијелови конкурса остају непромијењени.

**********

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР “GENIUS” SP

Школа математике и енглеског језика

Ул. Раје Бањичића 3

Расписује

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено вријеме

Потребан радник на радно мјесто професор разредне наставе

Услови:

- Диплома педагошког факултета

- Познавање наставе математике за основну школу

- Познавање рада на рачунару

- Познавање енглеског језика

Сви заинтересовани кандидати CV и евентуални доказ о радном искуству слати на mail: edu.centar.genius@gmail.com или информације на тел: 065/815-680, 065/736-466

Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

**********

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

КОРАЈ - ЛОПАРЕ

ИСПРАВКА КОНКУРСА

Од 15.8.2018. године

“У конкурсу за попуну упражњених радних мјеста објављеном 15.8.2018. године на страни 37 из непознатих разлога је изостао први ред текста који гласи: а) до повратка наставника са функције директора, а најдаље до 31.8.2019. године.

Све остало је исто и конкурс се неће продужавати.”

********

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника ВСС - дјеце погинулих бораца ВРС

у Градску управу града Бијељина

У Градску управу града Бијељина извршиће се пријем приправника високе стручне спреме из категорије дјеце погинулих бораца ВРС, и то:

дипл. економиста, дипл. правник, дипл. инжењер рачунарства и информатике, дипл. инжењер саобраћаја...................................................................................................2 извршиоца

Општи услови за заснивање радног односа:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у градској управи, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

Посебни услови:

Да има завршен завршен факултет одговарајућег смјера (висока стручна спрема (VII степен) или завршен први циклус студија који се вреднује са најмање 180 или 240 ECTS бодова) и стечено звање дипл. економиста, дипл. правник, дипл. инжењер рачунарства и информатике, дипл. инжењер саобраћаја.

Да нема радног искуства у свом - траженом занимању.

Да се налази на евиденцији незапослених лица ЈУ Завода за запошљавање РС.

Да има статус дјетета погинулог борца Војске Републике Српске.

Потребна документа:

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је на интернет страници града Бијељина, а може се преузети и у Градској управи града Бијељина (пријемна канцеларија).

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о позицији и објављеном јавном конкурсу, личне податке, податке о образовању, као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 141. став 1. тачка 13) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, прецизирано да службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају ако је приликом заснивања радног односа прећутао или дао нетачне податке који су били од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

1) увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) диплому о завршеној стручној спреми,

3) изјава да кандидат нема радног искуства у свом - траженом занимању,

4) увјерење/потврда ЈУ Завода за запошљавање РС да се кандидат налази на евиденцији незапослених особа,

5) доказ да је кандидат из категорије дјеце погинулих бораца ВРС (увјерење надлежног Одјељења за борачко-инвалидску заштиту).

Докази - копије документа уз пријаву се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Конкурсне комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или у овјереној фотокопији, овјерене изјаве из поглавља III - Општи услови за заснивање радног односа, тачка 4), 5), 6) и 7) овог конкурса, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Конкурсна комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурсна комисија ће обавити улазни интервју.

Улазни интервју подразумијева појединачни разговор са кандидатима на основу којег се утврђују способности кандидата и познавање начина функционисања и организације јединице локалне самоуправе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, биће одбачене закључком.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

Пријаве се могу подносити непосредно у пријемној канцеларији Градске управе града Бијељина (пријемна канцеларија) сваким радним даном од 8 до 16 часова или путем поште на адресу: Градоначелник града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина (са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за пријем приправника високе стручне спреме у Градску управу града Бијељина).

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Дејан Благојевић, шеф Одсјека за управљање људским ресурсима, контакт телефон: 055/233-186.

                             *******************             

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

ЈАЊА , Карађорђева  250

Расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1.       Наставник  математике, 1 извршилац, 18 часова  седмично, лице са искуством у настави, положен  стручни  испит за рад у настави, на  неодређено радно  вријеме,

2.       Наставник  грађевинске  групе  предмета, 1 извршилац, 20  часова  седмично, лице са искуством у настави,  дипломирани  инжењер  архитектуре,  на неодређено радно  вријеме,

3.       Наставник  економске  групе  предмета, 1 извршилац,  20  часова  седмично, приправник, на одређено радно  вријеме  до повратка  радника  са  функције,

4.       Наставник  куварства, 1 извршилац, 10 часова  седмично, лице са искуством у настави, положен стручни  испит за рад у настави, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године, 

5.       Наставник  практичне наставе  за  куваре, 1 извршилац, 11 часова  седмично, лице са искуством у настави, положен  стручни  испит  за рад у настави, на  одређено радно вријеме   до 31.8.2019. године,

6.       Наставник  физике, 1 извршилац,  4  часа  седмично, лице са искуством у настави, положен стручни испит за рад у настави, на одређено радно  вријеме до 31.8.2019. године,

7.       Наставник  биологије и екологије и заштита животне  средине, 1 извршилац,  6 часова  седмично, лице са искуством у настави, положен стручни испит за рад у настави, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања,

8.       Наставник  историје  умјетности, 1 извршилац, 2  часа  седмично, лице са искуством у настави, положен  стручни  испит  за рад у настави, на  одређено радно вријеме до 31.8.2019. године.

9.       Наставник  француског језика, 1 извршилац, 2 часа  седмично, лице са искуством у настави, положен стручни испит  за рад у настави, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године.

Општи  и посебни услови конкурса.

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а  прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном  пресудом за кривична дјела (увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним  путем  прије заснивања радног односа. Уколико је изабрани кандидат рођен на територији Федерације  Босне и Херцеговине, увјерење о неосуђиваности прибавиће  кандидат, а прије заснивања радног односа).

 Поред  општих услова, кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем у радни однос у средњој школи и Правилником о врсти  стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим  техничким и средњим стручним школама.

 Уз пријаву на конкурс (потписане од стране кандидата са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона) поред документације којом се доказује испуњавање општих услова, кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем  трајању  са најмање  240  ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, 

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радна мјеста у којим  је наведено да се тражи лице са положеним стручним испитом - осим кандидата тачка 2. и 3 конкурса,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        Увјерење о  радном стажу  издато од ранијег послодавца, из којег треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и трајање радног односа по врстама посла,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, доћи ће на тестирање и интервју који ће се обавити у понедјељак, 3.9.2018. године са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се не враћају кандидатима, и на  пријави тачно навести која документа достављају уз пријаву.  

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања, а  неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈАВНА  УСТАНОВА СРЕДЊА СТРУЧНА  ШКОЛА Јања, улица  Карађорђева број 250, 76300  БИЈЕЉИНА

СА НАЗНАКОМ - ПРИЈАВА НА КОНКУРС–

******************

ЈУ Основна школа “Вук Караџић”

Бијељина

доноси сљедећу:

О Д Л У К У

/ О допуни конкурса /

Директор школе доноси одлуку о допуни конкурса број: 1140/18 од 13.8.2018. године објављеном у “Гласу Српске” 15.8.2018. године. У тачки 4. иза зареза додајемо ријечи “са искуством”.

           

ЈУ Основна школа “ДВОРОВИ” Дворови - Бијељина

Улица Карађорђева број 111

Расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1.  Наставник српског језика - 8 часова норме седмично, лице са радним искуством на пословима који се траже јавним конкурсом, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,   извршилац ........................ 1

2. Наставник демократије и људских права - 2 часа норме седмично, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, извршилац _____________1

3. Наставник физике - 16 часова норме седмично, приправник, на неодређено вријеме,                     извршилац _____________1

4.  Дефектолог, на 91,6% норме, лице са радним искуством на пословима који се траже јавним конкурсом, на одређено вријеме, до повратка радника, а најкасније до 10.10.2018. године извршилац....................................................................... 1

Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом, која мора бити потписана, кандидат прилаже сљедећа документа:

I - Општи услови

1.       Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.       Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених ( не старијим од 1.10.2011. године, односно од почетка издавања извода са трајним роком важења), или овјереном копијом личне карте којом се доказује да је кандидат пунољетан;

3.       Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена (увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити по службеној дужности, а прије заснивања радног односа).

II - Посебни услови

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме  које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом, односно са оствареним радним стажом у васпитно-образовном раду, као верификован                                                                                  

- на радном мјесту у школи на другим пословима од оних који се траже конкурсом, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом                                                           

- на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом  или као неверификовани радник.

 Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.                                     

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати пријаве на конкурс са адресом пребивалишта, телефонским бројем и доказима о испуњавању услова достављају на адресу школе: ЈУ Основна школа “Дворови” Дворови, Карађорђева број 111, 76311 Дворови, са назнаком “Комисија за избор радника” или лично доноси у секретаријат школе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се накнадно позивати телефонски на  интервју и тест и уколико се не појаве на  интервјуу и тесту, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање јер не испуњавају услове конкурса.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и тест у сљедећим терминима:

1. Интервју и тест кандидата за радно мјесто наставник српског језика ће се обавити 3.9.2018. године, са почетком у 13 часова у просторијама школе;

2. Интервју и тест кандидата за радно мјесто наставник демократије и људских права ће се обавити 3.9.2018. године, са почетком у 13 часова у просторијама школе;

3. Интервју и тест кандидата за радно мјесто наставник физике ће се обавити 3.9.2018. године, са почетком у 13 часова у просторијама школе;

4.       Интервју и тест кандидата за радно мјесто дефектолог ће се обавити 3.9.2018. године, са почетком у 13 часова у просторијама школе.

Избор радника ће се извршити након интервјуа и теста са члановима комисије и бодовања у складу са Законом о основном васпитању и образовању.

*************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПУПИН” БИЈЕЉИНА

доноси

ОДЛУКУ

О поништењу тачке 2. конкурса

за наставника физичког васпитања

     ЈУ Техничка школа “Михајло Пупин” Бијељина поништава тачку 2. конкурса бр. 1735/18 од 13.8.2018. године објављен дана 15.8.2018. године у “Гласу Српске” за попуну радног мјеста наставника физичког васпитања, 2 часа, одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице без искуства - приправник, 1 извршилац.

     Тачка 2. конкурса се поништава због распоређивања радника који је остао без норме, а у складу са чланом 107. тачка 1. и 5., 6. и 7. Закона о средњем образовању и васпитању  (“Службени гласник РС” бр. 41/18).  

*************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПУПИН” БИЈЕЉИНА

Расписује

КОНКУРС

За упражњена радна мјеста

1. Наставник српског језика, пуна норма, одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, лице без искуства-приправник, 1 извршилац

 Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, издато од надлежне здравствене установе,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена за  изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.   

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију дипломе о најмање завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,   

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 Изузетно у складу са чланом 104. став 1. тачка 3). Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” бр. 41/18) право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.  

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе - Рачанска улица                   дана 4.9.2018. године (уторак) у 10 сати.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, а на пријави тачно навести која документа се достављају уз пријаву.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима достављати у ковертама са назнаком “Конкурс за наставника” лично или поштом на адресу ЈУ Техничка школа “Михајло Пупин” Бијељина, Рачанска б.б.

************

                                                                                                          

ЈУ Основна школа “Меша Селимовић” Јања

Бијељина

доноси

Одлуку

Да ће се  извршити измјена конкурса број: 801/18 од 13.8.2018. године објављеном у “Гласу Српске” 15.8.2018. године у тачки 4. “за радно мјесто наставника демократије и људских права расписује се конкурс за 3 часа умјесто за 5 часова, како је било назначено у првобитном тексту конкурса.”

           

*************

                                                                                                     

ЈУ Основна школа “Јован Дучић” Бијељина

Број:  805/18

          На основу члана 113. и  члана 139. Закона о основном образовању и васпитању РС (“Сл. гл. РС”, бр. 44/17 и 31/18), директор ЈУ Основна школа “Јован Дучић” Бијељина, доноси

Одлуку о поништењу дијела јавног конкурса број: 775/18 од 13.8.2018. г. објављеног у “Гласу Српске” дана 15.8.2018. г. и измјени и допуни истог

1. У заглављу наведеног конкурса и даљем тексту гдје год се позива на Закон о основном васпитању и образовању (“Сл. гл. РС” 44/17) додаје се и број “Службеног гласника Републике Српске” 31/18).

2. У наведеном конкурсу брише се став који гласи “У  складу са чланом 115. Став 10. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17) кандидат је дужан доставити претходно прибављену сагласност надлежне цркве или вјерске заједнице.

3. У наведеном конкурсу пасус који гласи “Дана 28.8.2018. године у просторијама ЈУ Основна школа “Јован Дучић”, ул. Српске војске бр. 104, Бијељина обавиће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса” мијења се и гласи:

     “Дана 28.8.2018. године у просторијама ЈУ Основна школа “Јован Дучић”, ул. Српске војске бр. 104, Бијељина обавиће се тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса

4. Пасус под тачком 1. наведеног конкурса која гласи “За сва радна мјеста интервју са кандидатима ће се одржати 28.8.2018. г. у 9 часова” мијења се и гласи:

      “За сва радна мјеста дана 28.8.2018. г. у 9 часова обавиће се тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, док ће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, бити одржан у 10 часова истог дана.” 

Образложење

1. Приликом објављивања наведеног Јавног конкурса грешком се нисмо позвали на измјене и допуне Закона о основном васпитању и образовању које су објављене у “Сл. гл. Републике Српске” број 31/18, те се овом одлуком врши исправка и позива на наведене измјене и допуне закона.

2. Наведени пасус се брише из јавног конкурса за попуну упражњеног мјеста због техничке грешке,

3. Наведени пасус се мијења у складу са измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању РС (“Сл. гл. РС”, бр. 31/18), којим се одређује да ће се приликом избора кандидата поред интервјуа вршити и тестирање кандидата.

4. Тачка 1. наведеног пасуса се мијења у складу са измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању РС (“Сл. гл. РС”, бр. 31/18), којим се одређује да ће се приликом избора кандидата поред интервјуа вршити и тестирање кандидата, истом тачком се кандидати обавјештавају о времену и датуму одржавања теста и интервјуа.

У складу са горенаведеним, а на основу члана 113. Став 1) и члана 139. став 3. тачка 15. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гл. Републике Српске” 44/17 и 31/18)  директор је одлучио као у диспозитиву.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***********

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”,  ЗАБРЂЕ

                                                                       

доноси

ОДЛУКУ

О измјени конкурса бр. 662/2018 од 13.8.2018. године, објављеног у “Гласу Српске” 15.8.2018. године у тачки 3. “за радно мјесто професор/наставник географије расписује се конкурс за 2 часа умјесто за 4 часа, како је било назначено у првобитном тексту конкурса.”

Измјена гореназначеног конкурса ће бити објављена у “Гласу Српске” у сриједу, 22.8.2018. године.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана