ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.05. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.05. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

******************

**********************

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                

објављује

 

 

 ЈАВНИ КОНКУРС

 За пријем стручног сарадника за рад на неодређено вријеме.............1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за пријем предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

 

- завршен правни факултет VII-1 степен стручне спреме

- положен правосудни испит

- завршен најмање II степен курса за компјутере

- пробни рад у складу са законом

 

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

- увјерење о држављанству

- родни лист

- доказ о завршеном правном факултету (оригинал или овјерена копија)

- доказ о положеном правосудном испиту (оригинал или овјерена копија)

- доказ о положеном II степену курса за компјутере

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидат је дужан прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

 

Пријаве доставити лично или на адресу: Основни суд у Бијељини, улица Вука Караџића 3. са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране. 

****************************

    

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ЛОПАРЕ

 

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

у школској 2018/2019. години

 

1. Наставник разредне наставе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме, најдаље до 30.6.2019. године, извршилац један (1).

 

Општи услови прописани Законом о раду (“Сл. гл. РС”, бр.1/16, 66/18) које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се оказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалних злоупотреба и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена.

 

Увјерење из тачке 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови су:

1) завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу и

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима.

 

Потребна документација:     

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног  испита у школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску   заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, а након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 4. јуна 2019. године у просторијама школе од 10 часова.

 Кандидати се неће посебно позивати на тестирања и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа “Свети Сава”, Лопаре, 75240 Лопаре.

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

**********************

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ВЕЛИКА ОБАРСКА

доноси

 

ОДЛУКУ

о поништавању конкурса

 

Поништава се конкурс за пријем у радни однос број 493/2019 од 6.5.2019. године, који је објављен дана, 8.5.2019. године, у дневним новинама “Глас Српске” и на огласној табли Завода за запошљавање у Бијељини, а који се односи на попуну упражњеног радног мјеста: 1. Наставник математике, 12 часова редовне наставе, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, извршилац 1, и 2. Наставник физике, 8 часова редовне наставе, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, извршилац 1, из процедуралних разлога.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***************************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” СУВО ПОЉЕ

Број: 334/2019

објављује

 

КОНКУРС

    за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник разредне наставе – пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац.

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству, 2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте, 3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа, 5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и 6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, 2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета, 3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) увјерење о положеном стручном испиту, 5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан да достави и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то: 1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, 2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,  3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 5.6.2019. године, у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Доситеј Обрадовић” Суво Поље, обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Суво Поље, 76321 Суво Поље.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

   ***************************

ЈУ СШЦ “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

УГЉЕВИК

расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник економске групе предмета , 1 извршилац, 4 часа, на  одређено вријеме до 30.6.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом

2. Координатор практичне наставе (дипломирани машински инжењер), 1 извршилац, 50% радног времена, на одређено вријеме до 30.6.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, (Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити увјерење високошколске установе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса);

- Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи податке о:

   1) врсти посла;

   2) степену стручне спреме;

   3) дужини оствареног радног стажа по врстама поса.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран службеним путем затражити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена и увјерење о подацима из посебног регистра лица првоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 4.6.2019. године, у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Средњошколски центар “Михаило Петровић Алас” Угљевик, Карађорђева 19, 76330 Угљевик, са назнаком “За конкурс”.

***************************

ЗУ БОЛНИЦА “ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛИЗА ЦЕНТАР”

 

Расписује

ОГЛАС

                                                                  

 

Здравствена Установа-болница “Интернационални дијализа центар” Бањалука припада Fresenius Medical Care групацији, свјетски највећем интегрисаном добављачу производа и пружаоцу услуга дијализе за пацијенте са хроничним затајењем бубрега. Због потребе пословања у нашем дијализном центру у Бијељини, оглашавамо слободно радно мјесто за пријем радника у радни однос на позицији:

 

 

1. Медицинска сестра/техничар, одређено вријеме, 2 извршиоца (м/ж)

 

Услови:

 

- Дипломирани медицинар здравствене његе; дипломирана медицинска сестра; IV степен стручне спреме-медицинска сестра/техничар;

- Положен државни испит

- Посебна здравствена способност за рад на пословима дијализе

- Познавање рада на рачунару

- Пожељно познавање енглеског језика

 

Предност имају кандидати са искуством рада на дијализи.

 

Сви заинтересовани кандидати треба да доставе сљедећу документацију:

- биографију

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи

- доказ о положеном државном испиту

 

Сви заинтересовани, пријаву на оглас односно CV са доказима о испуњавању услова могу доставити на mail адресу ljudski.resursi@fmc-ag.com или поштом на адресу: Богдана Жерајића бб, 76 300 Бијељина са назнаком “Пријава на оглас-Бијељина”

 

Оглас је отворен 7 дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана