ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.04. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.04. 2019. године.

 

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 

*******

************

 

 

 

 

ЈУ ОШ “КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ” БИЈЕЉИНА

 

доноси

 

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса за упражњена радна мјеста

 

Поништава се конкурс за упражњена радна мјеста, број: 1043/19 од 5.4.2019. објављен у “Гласу Српске” дана, 10.4.2019. године.

 

Образложење

 

Приликом расписивања конкурса за упражњена радна мјеста, број: 1043/19 од 5.4.2019. године дошло је до грешке процедуралне природе у тексту конкурса. Због наведене грешке поништава се конкурс за упражњена радна мјеста, број: 1043/19 од 5.4.2019. године објављен на огласној табли у “Гласу Српске” дана, 10.4.2019. године.

Конкурс за упражњена радна мјеста биће поново објављен.

На основу свега наведеног директор школе доноси одлуку као у диспозитиву исте.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***************************

ЈУ ОШ “КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ”

БИЈЕЉИНА

објављује

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник физике, 4 часа, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, приправник, један извршилац,

2. Наставник математике, 16 часова, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, приправник, један извршилац,

3.       Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, приправник, један извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 3.5.2019. године у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Кнез Иво од Семберије” Бијељина, обавиће се тестирање, а истог дана у 10 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа “Кнез Иво од Семберије” Бијељина, Незнаних јунака 46, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

**************

 

 

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

 

Расписује

 

 КОНКУРС

 

За избор у сарадничко звање виши асистент, за ужу научну област Историја државе и права – 1 извршилац;

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографију,

- библиографију,

- диплому о стеченом звању,

- увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

- увјерење о држављанству,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује),

 

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне: СЛОБОМИР 055 231 153  , ДОБОЈ 053 209 621 info@spy.ba.

**************************

 

 

                                                                                                                             

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ

 

објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

         

- За пријем књиговође за рад на неодређено вријеме………………..1 извршилац

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове за заснивање радног односа предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

Завршена виша економско, комерцијална, пословна школа, смјер финансије, рачуноводство, односно 180 ECTS бодова, положен испит за сертификованог рачуновођу, положен стручни испит за рад у органима управе и завршен најмање II степен курса за компјутере  

- шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

- пробни рад у складу са законом                              

 

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

- увјерење о држављанству

- родни лист

- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или овјерена копија)

- доказ о положеном испиту за сертификованог рачуновођу и лиценца(оригинал или овјерена копија)

- увјерење о положеном стручном испиту (оригинал или овјерена копија)

- сертификат о завршеном II степену курса за компјутере

- доказ о одговарајућем радном искуству

           

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидат је дужан прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

 

Пријаве доставити лично или на адресу: Основни суд у Бијељини, улица Вука Караџића 3. са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.  

******************

 

 

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ЦРЊЕЛОВО

76328 Црњелово

 

Расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник географије, приправник, 10 часова редовне наставе, на одређено вријеме, односно до повратка радника са боловања, извршилац један (1).

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству, б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених, в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена

д) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјетета,

ђ) увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке г) и д) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан да достави: а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;  б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;  в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У просторијама ЈУ Основне школе “Свети Сава” Црњелово, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса и то 3.5.2019. године у 7.30 часова.

Школа ће писак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.  

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа “Свети Сава” Црњелово, Главна улица број 15, 76328 Црњелово.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана