ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.07. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 11.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ "ВУК КАРАЏИЋ" ЛОПАРЕ

Доситеја Обрадовића б.б.

75240 Лопаре

Телефон: 055/650-184; 055/650-137

Е-mail: ss61@skolers.org

На основу члана 128. став 1. тачка 8), 9) и 10), члана 129. и члана 130. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 41/18), члана 3. став 1), 2), 3) и 4) Правилника о условима и начину избора директора школе ("Службени гласник Републике Српске" бр. 108/09 и 118/09) и на основу одлуке број: 652/18 од 26.6.2018. године, Школски одбор ЈУ СШЦ "Вук Караџић" Лопаре, расписује

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ СШЦ "Вук Караџић" Лопаре

I - Предмет

Школски одбор ЈУ СШЦ "Вук Караџић" Лопаре расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ СШЦ "Вук Караџић" Лопаре.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима.

За свој рад одговора Влади, министру и Школском одбору.

Директор школе одговоран је за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат

Мандат директора ЈУ СШЦ "Вук Караџић" Лопаре траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.  

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са достављеног списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ СШЦ "Вук Караџић" Лопаре може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о условима и начину избора директора школе и Статутом школе, и то:

1.       Општи услови:

1)      да има општу здравствену способност за рад,

2)      да је држављанин БиХ/Републике Српске,

3)      да је старији од 18 година.

2.       Посебни услови:

1) да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4) да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

5) да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни, уз пријаву на конкурс, приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

-        Извод из матичне књиге рођених,

-        Увјерење о држављанству РС/БиХ,

-        Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

-        Доказ, односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада,

-        Доказ о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи, као наставник или стручни сарадник након стицања дипломе (најмање пет година),

-        Доказ о испуњавању услова за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

-        Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

-        Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

-        Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

-        Друге доказе о спровођењу знања и способности.

Докази се достављају у оригиналу или овјерене фотокопије у складу са законом и не могу бити старије од шест мјесеци.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ СШЦ "Вук Караџић" Лопаре, Доситеја Обрадовића б.б, 75240 Лопаре са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора школе" (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

VII - Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о рјешењу о избору и именовању директора ЈУ СШЦ "Вук Караџић" Лопаре у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

*************

ДМ ЕЛЕКТРО ЗР

Ул. Друга бр. 41

76 310 Трњаци

ЈИБ: 4510262170007

ДМ ЕЛЕКТРО ЗР

објављује

КОНКУРС

за радно мјесто

- Електричар, 1 извршилац на неодређено вријеме, потребно искуство

Рок за пријаву на оглас: 20 дана.

Сви заинтересовани кандидати информације могу добити на број телефона:

065/938-817

или послати пријаву на е-mail: dmelektro17@gmail.com              

На основу члана 89. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10), Слобомир П Универзитет расписује

КОНКУРС

         

1. За избор наставника у звање доцент, за ужу научну област Умјетност (стваралаштво - сви облици стваралаштва), за предмете Клавирски практикум, Камерна музика и Корепетиција - 1 извршилац;

2. За избор наставника у звање доцент, за ужу научну област Умјетност (стваралаштво - сви облици стваралаштва), за предмете Кларинет, Методика наставе кларинета, Читање оркестарских дионица - 1 извршилац;

3. За избор сарадника у звање виши асистент, за ужу научну област Међународна економија - 1 извршилац.

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографија,

- библиографија,

- диплома о стеченом звању,

- увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

- увјерење о држављанству,

- родни лист,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу: Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

Конкурс је отворен седам (7) дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне:

СЛОБОМИР                                                                           ДОБОЈ

055/231-153         053/209-621                                  

Info@spu.ba

**********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

БИЈЕЉИНА               

На основу члана 113. Став 1 и члана 139. став 3. тачка 15 Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17), директор школе расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Секретар школе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац

За радно мјесто секретар школе, поред општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане у чл. 129 став 2. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 44/17).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 44/17) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 102/14 и 45/16) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 44/17).

- Општи услови које кандидат треба да испуњава:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, доказ - извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

в) да је радно способан, доказ - љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора на конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом,

2) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3)      Увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4)      Увјерење о положеном стручном испиту које за мјесто секретара подразумијева сљедеће:

а) стручни испит у предшколској установи, основној или средњој школи,

б) стручни испит за рад у органима државне управе,

в) положен правосудни испит.

Услове испуњавају кандидати у складу са чланом 26. и чланом 30. Правилника о полагању стручног испита у школама ("Службени гласник Републике Српске" 93/15),

5)      Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца,

6)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 25.7.2018. године у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Јован Дучић" Бијељина, ул. Српске војске бр. 104, Бијељина, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Јован Дучић", ул. Српске војске бр. 104, Бијељина 76300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

**********

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

"ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА

На основу Закона о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 01/16), члана 61, 62, став 1 члана 63. Закона о библиотечко-информационој дјелатности ("Службени гласник Републике Српске" број 44/16), Правилника о стручним звањима у библиотечко-информационој дјелатности ("Службени гласник Републике Српске" број 35/04) и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Народна библиотека "Филип Вишњић" Бијељина број 107/18 од 1.2.2018. године,

расписује се

КОНКУРС

за књижничара - један извршилац,

на неодређено радно вријеме

УСЛОВИ КОНКУРСА

I Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- да је старији од 18 година;

- да се против њега не води кривични поступак;

- да има општу здравствену способност;

 II Посебни услови:

- Завршена средња школа (IV степен);

- Најмање шест мјесеци радног искуства у библиотечкој дјелатности;

- Положен стручни испит за књижничара;

- Познавање рада библиотека;

- Познавање начина разврставања, инвентарисања и сигнирања библиотечке грађе, формирања и одржавања информационо-рефералних инструмената и каталога, рада на терминалу за претраживање и поручивање библиотечке грађе и услуживање корисника као и учешћа у библиографској и аналитичкој обради.

Уз пријаву на конкурс са биографијом, кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, оригинал или овјерен препис, и то:

- извод из матичне књиге рођених;

-        увјерење о држављанству;

-        увјерење о невођењу кривичног поступка, не старије од 6 мјесеци;

-        увјерење о некажњавању, не старије од 6 мјесеци;

-        диплому о завршеној школској спреми;

-        доказ о радном искуству у библиотечкој дјелатности;

-        доказ о положеном стручном испиту за књижничара;

-        доказ о општој здравственој способности изабрани кандидат ће доставити по завршетку изборне процедуре;

                   III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

                   IV

Пријаве се могу доставити лично у затвореној коверти, на протокол ЈУ Народна библиотека "Филип Вишњић" Бијељина или на адресу ЈУ Народна библиотека "Филип Вишњић" Бијељина, Трг краља Петра И Карађорђевића 5, 76 300 Бијељина.

                   V

По закључивању конкурса, са свим кандидатима који испуњавају услове обавиће се интервју, а о резултатима конкурса биће обавијештени писмено.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана