ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.08. 2018. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.08. 2018. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

                                                .                                                                

*********

**************

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” ИМЉАНИ - КНЕЖЕВО

78230 КНЕЖЕВО, ИМЉАНИ ББ

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

1.       Наставник биологије 2 часа - на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, радник са радним искуством и положеним стручним испитом.

2.       Наставник, физике 2 часа - на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

3.       Наставник руског језика 4 часа - на неодређено радно вријеме.

4.       Наставник ликовне културе 3 часа - на одређено  вријеме до 31.8.2019. године.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању.

 Потребна документација:

-        Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контактом и списком приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

-        Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење о држављанству,

-        Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата.

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на интервју, о чему ће их школа благовремено обавијестити.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

*********

ТЕРМЕ ЛАКТАШИ Д.О.О.

КАРАЂОРЂЕВА 44, ЛАКТАШИ

објављује

ОГЛАС

За заснивање радног односа на одређено вријеме

1.       Конобар ..................................2 извршиоца

Услови: Општа радна и здравствена способност

Посебни услови:

- ССС - КВ конобар;

- Елементарна комуникација на енглеском језику;

- Општа култура понашања и комуникације;

- Радно искуство у струци - пожељно;

- Склоност тимском раду и тежња ка постизању високих стандарда квалитета.

Посебно напомињемо да у обзир долазе и кандидати са подручја општина Бањалука, Градишка и Србац. Послодавац обезбјеђује топли оброк и исплату накнаде превоза у висини пуне мјесечне карте у јавном превозу, а за кандидате из удаљених општина смјештај.

Оглас остаје отворен до попуне траженог радног мјеста.

Пријава кандидата треба да садржи писану биографију.

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју.

Пријаве са потребним доказима се могу предати лично на рецепцију Хотела “Сан”, Лакташи, улица Карађорђева 44, редовном поштом или путем е-mailа terme@termelaktasi.com.

*************

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

УЛИЦА ВИДОВДАНСКА БРОЈ 5, ЧЕЛИНАЦ

објављује 

ОГЛАС

за пријем радника на одређено вријеме

1.       Доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи ..........1 извршилац на одређено вријеме у трајању до 3 (три) мјесеца.

ОПШТИ УСЛОВИ:

   

1.       Да је држављанин РС/БиХ,

2.       Да је пунољетан,

3.       Да је здравствено способан,

4.       Да нису кажњавани, односно осуђивани за кривична дјела и да се против њих не води кривични поступак

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

    

1.       ДОКТОР МЕДИЦИНЕ или ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА

Услови: - ВСС, Медицински факултет, специјалиста породичне медицине или специјалиста других грана медицине са доедукацијом из породичне медицине или доктор медицине са доедукацијом из породичне медицине.

- Положен стручни испит или доктор са специјалистичким испитом, или са доедукацијом из породичне медицине.

- Едукација - базични тренинг за хитну помоћ.

              

      Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу (оригинална документа не смију бити старија од шест мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то сљедећа документа:           

                  

         - Увјерење о држављанству РС/БиХ,

         - Извод из матичне књиге рођених,

         - Увјерење о некажњавању,

         - Увјерење да нису осуђивани за кривична дјела,

         - Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

         - Диплома о завршеном факултету, специјализацији или доедукација из породичне медицине,

          - Увјерење о положеном стручном испиту

          - Увјерење о едукацији из базичне кардиопулмоналне реанимације

   

    Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објаве у “Гласу Српске” и на Бироу рада Челинац.

    Пријаве са доказима слати на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети Врачеви” Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 ЧЕЛИНАЦ - Комисији  за пријем радника.

     Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

     Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

     Са кандидатима ће се обавити интервју од стране Комисије за пријем радника, о чему ће се кандидати писмено обавијестити.

*******

“AQUASTIL “ ДОО БАЊАЛУКА

ЈОВАНА БИЈЕЛИЋА ББ, БАЊА ЛУКА

ТЕЛЕФОН: 065/538-578

Расписује оглас за рад на одређено вријеме

ВОДОИНСТАЛАТЕР ............................................... 5 ИЗВРШИЛАЦА

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- водоинсталатер, III степен

- са или без радног искуства.

Мјесто рада : Бањалука

Кандидати се могу пријавити путем наведеног телефона.

Оглас је отворен 15 дана.

*********

ВИГМЕЛТ Д.О.О. БАЊА ЛУКА

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОГОНСКЕ ТЕХНИКЕ И ОПРЕМЕ

Булевар војводе Степе Степановића бр. 132

тел/00387 51 438 589, факс 437 731

Расписује оглас за рад на одређено вријеме:

Машински техничар  (3 радника)

- средња стручна спрема, ССС

- радно искуство или обука у фирми ВигМелт д.о.о.

Електротехничар (1 радник)

- средња стручна спрема, ССС

- радно искуство или обука у фирми ВигМелт д.о.о.

Помоћни радник у производњи - НК радник (4 радника)

Шта предузеће нуди:  Пријем у стални радни однос.

Оглас је отворен до 14.9.2018.

*********

“ФЕМИНА” СП  БАЊАЛУКА

РАНКА ШИПКЕ 28, БАЊАЛУКА

ТЕЛЕФОН: 065/319-221

Расписује оглас за рад на одређено вријеме:

ЖЕНСКИ ФРИЗЕР...........................................................1 извршилац

НА ПОСЛОВИМА ПОМОЋНОГ ФРИЗЕРА У ФРИЗЕРСКОМ САЛОНУ

Мјесто рада: Бањалука

Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- женски фризер или фризер за мушкарце и жене;

- са или без стажа у струци.

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горенаведене контакте.

Оглас је отворен до 31.8.2018. године.

*******

“АУТОПРЕВОЗ” АД БАЊАЛУКА

УЛ. ПУТ СРПСКИХ БРАНИЛАЦА БР. 35

78000 БАЊАЛУКА

Расписује

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

“Аутопревоз” АД Бањалука расписује оглас за пријем радника у Служби путничког саобраћаја на радно мјесто:

Возач аутобуса  .................................................10 извршилаца

Поред општих услова да су :

       држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

       старији од 18 година,

потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове:

       најмање трећи степен образовања саобраћајне струке - возач моторних возила

       возачка дозвола “Д” категорије

       здравствена способност за рад на радном мјесту “возач аутобуса”

       Потребна документа:

        1. Биографија

        2. Овјерена копија дипломе (свједочанства)

       

Пријаву са биографијом послати поштом са назнаком “Оглас за пријем у радни однос” или лично на адресу:

        “Аутопревоз АД” Бањалука

        Ул. Пут српских бранилаца бр. 35

         78000 Бањалука

         или на mail: info@autoprevoz.org

                                                                                                                                     

*******

“АУТОПРЕВОЗ ГС” Д.О.О. БАЊАЛУКА

 УЛ. ПУТ СРПСКИХ БРАНИЛАЦА БР. 35

78000 БАЊАЛУКА

Расписује

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

“Аутопревоз” ГС Бањалука расписује оглас за пријем радника у Служби путничког саобраћаја на радно мјесто:

Возач аутобуса  .................................................5 извршилаца

Поред општих услова да су:

       држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

       старији од 18 година,

потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове:

       најмање трећи степен образовања саобраћајне струке - возач моторних возила

       возачка дозвола “Д” категорије

       здравствена способност за рад на радном мјесту “возач аутобуса”

Потребна документа:

        1. Биографија

        2. Овјерена копија дипломе (свједочанства)

       

Пријаву са биографијом послати поштом са назнаком “Оглас за пријем у радни однос” или лично

на адресу:

“Аутопревоз ГС” д.о.о. Бањалука

 Ул. Пут српских бранилаца бр. 35

78000 Бањалука

или на mail: info@autoprevoy.org

*******

“ПЛАМЕН” А.Д.

УЛ. ЈАРОСЛАВА ПЛЕЦИТИЈА БР. 17, БАЊАЛУКА

ТЕЛ/ФАКС: 051/301-033

даје:

ОГЛАС

за пријем у стални радни однос димњачара.

Услови:

- завршена средња школа у трајању од 3 године или 4 године

- положен стручни испит за димњачара (увјерење и положеном испиту)

- посједовање возачке дозволе “Б” категорије

- љекарско увјерење (способност пењања на висину)

- старосна доб до 35 година

Заинтересовани да се пријаве у писменом облику са документима траженим у услову (може фотокопија увјерења овјерена код нотара или у општини).

Информације се могу добити на телефон број: 051/301-033

***********

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “МИЉА ЂУКАНОВИЋ”

МРКОЊИЋ ГРАД

УЛ. ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 17

расписује

КОНКУРС

за попуњавање радних мјеста и то

1.       Дипломирани васпитач, ВСС, положен стручни испит - рад на одређено вријеме, у периоду од 1.9.2018. године до 31.12.2018. године, радна 2018/19. година ....................... 1 извршилац.

2.       Дипломирани васпитач, ВСС, лице на стручном оспособљавању - волонтерски рад,

             за радну 2018/2019. годину .......................................................................................... 2 извршиоца.   

  ОПШТИ УСЛОВИ  ЗА ТАЧКУ 1. И 2.

1.       Да је држављанин РС или БиХ,

2.       Да је старији од 18 година,

3.       Да има општу здравствену способност,

4.       Да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи.

   ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТАЧКУ  1.

       1.   Завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

      2. Увјерење о положеном стручном испиту,

      3. Најмање двије (2) године радног искуства у струци.

    ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТАЧКУ  2.

      1. Завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

      2. Да први пут заснива радни однос,

      3. Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС као незапослено лице.

       Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписана и са назначеном адресом становања и контакт телефоном), кандидати су дужни доставити сљедеће доказе о испуњености општих и посебних услова конкурса:

     КАНДИДАТИ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА УСЛОВЕ ПОД ТАЧКОМ 1. ДОСТАВЉАЈУ:

1.       Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2.       Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3.       Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

4.       Овјерену копију дипломе или увјерења и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       Увјерење о положеном стручном испиту,

6.       Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС као незапослено лице - Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца и овјерена копија радне књижице не старија од 15 дана (насловна страна, као и странице са релевантним подацима: име и презиме, подаци о стручној спреми, запослењу, стажу),

8.       Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

КАНДИДАТИ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА УСЛОВЕ ПОД ТАЧКОМ 2. ДОСТАВЉАЈУ

1.       Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2.       Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3.       Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

4.       Овјерену копију дипломе или увјерења и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС као незапослено лице - Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6.       Доказ да нема остварен радни стаж и искуство од једне (1) године након стечене високе стручне спреме - овјерена копија радне књижице, не старија од 15 дана (насловна страна, као и странице са релевантним подацима: име и презиме, подаци о стручној спреми, запослењу, стажу),

7.       Љекарско увјерење (прилажу они кандидати који буду изабрани након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Документа приложена уз пријаву на конкурс неће бити враћена кандидатима, те је кандидат дужан да достави овјерене фотокопије свих докумената.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса комисија ће обавити разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  у дневном листу “Глас Српске”, Заводу за запошљавање РС - Биро Мркоњић Град. Рок за подношење пријава рачуна се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве на оглас слати у затвореној коверти на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Миља Ђукановић” Мркоњић Град, ул. Васе Пелагића 17, или лично на протокол установе.

************

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “ГЕМИТ-АПЕИРОН”

БАЊАЛУКА

ПЕРЕ КРЕЦЕ 13

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме за школску 2018/19. годину

 

1.       Проф. физичког васпитања, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту (са радним искуством)........................................................................1 извршилац

Поред општих услова, утврђених законом  којим се уређују радни односи, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 104. став 1. тачка 1., 2., и 3.,  Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Потребна документација:

1.       Пријава на конкурс (са кратком биографијом, бројем телефона, адресом електронске поште и адресом становања),

2.       Диплома о завршеном образовању,

3.       Извод из матичне књиге рођених,

4.       Извод из матичне књиге држављана,

5.       Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада.

Сва документа се достављају у оригиналу или овјерене копије.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (не старије од 6 мјесеци) доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о невођењу кривичног поступка код надлежног суда (не старије од 6 мјесеци) доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од првог дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

О времену и мјесту  интервјуа сви кандидати који испуњавају услове конкурса биће обавијештени путем електронске поште.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:

Средњошколски центар “Гемит-Апеирон”, Пере Креце 13, 78000 Бањалука, са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати који не буду примљени у радни однос своја документа могу подићи у нашој правној служби сваки радни дан од 8 до 16 часова.

**********

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” КНЕЖЕВО

Д. КОМЉЕНОВИЋА ББ КНЕЖЕВО

КОНКУРС

за слободна радна мјеста

Одређено вријеме до 31.8.2019.

1. Наставник разредне наставе са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу)  за рад  у ПО  ................................................ 1 извршилац  

   Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104.  Закона о основном  васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. да је радно способан, доказ љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава - школа ће службеним  путем за изабраног кандидата затражити, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. правилника и то: 

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену  након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријему радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,                  

г)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,                     

д) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,                                                                                                                                                       ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;                                                                                                                          з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату  из категорије борца;

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.     

Кандидати су дужни доставити овјерене  копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Након закључења јавног конкурса комисија разматра достављене пријаве и прегледа документацију.

Комисија провјерава благовременост и потпуност пријава, те евидентира сваки достављени документ и констатује да ли кандидат формалноправно задовољава услове тражене  јавним конкурсом.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Комисија писменим путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене  пријаве  о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе:   

ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Кнежево Ул. Дујка Комљеновић б.б.

*******

ЈУ ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”

БИСТРИЦА, БАЊАЛУКА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “МИРОСЛАВ АНТИЋ” БИСТРИЦА  БАЊАЛУКА

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Мирослав Антић” Бистрица, Бањалука расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Мирослав Антић” Бистрица, Бањалука.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа “Мирослав Антић” Бистрица, Бањалука се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа “Мирослав Анти” Бистрица, Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању.

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом,

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

    - Извод из матичне књиге рођених,

    - Увјерење о држављанству,

-  Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе ,

- Љекарско увјерење о психичкофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Мирослав Антић” Бистрица Бањалука, Бистрица б.б., 78000 Бањалука, са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Мирослав Анти” Бистрица, Бањалука.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII - Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Мирослав Анти” Бистрица, Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

**********

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

расписује

КОНКУРС

I ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

Иа За уже научне области:

1.       Урбанизам и планирање простора - 1 извршилац

2.       Геометрија и визуелизација простора - 1 извршилац

3.       Архитектонско пројектовање - 1 извршилац

4.       Електроника и електронски системи - 1 извршилац

5.       Рачунарске науке - 1 извршилац

6.       Производно машинство - 1 извршилац

7.       Фармакологија и токсикологија - 1 извршилац

8.       Анатомија - 2 извршиоца

9.       Математичка анализа и примјене - 1 извршилац

10.     Хортикултура (воћарство, виноградарство и винарство, повртарство, љековито и ароматично биље, украсно биље и уређивање околине) - 1 извршилац

11.     Теоријска социологија - 1 извршилац

12.     Теорија, методологија и методика у физичком васпитању и спорту (наставни предмети: Историја и теорија спорта; Систематска кинезиологија; Научне теорије у спорту; Олимпијско васпитање и образовање) - 1 извршилац

13. Кинезиологија у спорту (наставни предмети: Биомеханика; Примијењена биомеханика; Примијењена биомеханика у спорту) - 1 извршилац

14.     Општа психологија - 1 извршилац

15.     Методика разредне наставе - 1 извршилац

16.     Теорија књижевности (наставни предмети: Теорија књижевности; Теорија књижевности 1; Теорија књижевности 2; Увод у теорију књижевности; Савремене књижевне теорије, Наратологија; Методологија књижевних истраживања; Теорија књижевних жанрова) - 1 извршилац

17.     Специфични језици - српски језик (наставни предмети: Фонологија и акцентологија српског језика; Фонетика српског језика; Дијалектологија српског језика 1; Дијалектологија српског језика 2) - 1 извршилац

18.     Специфичне књижевности - англоамеричка књижевност (наставни предмети: Америчка књижевност до 20. вијека; Савремена енглеска књижевност; Америчка књижевност од 1970. године; Америчка књижевност прве половине 20. вијека; Креативно писање; Савремена британска поезија и поетика; Књижевност и феминизам; Канадска књижевност) - 1 извршилац

19.     Специфичне књижевности - англоамеричка књижевност (наставни предмети: Средњовјековна енглеска књижевност; Енглеска књижевност ренесансе; Шекспир; Енглеска књижевност модернизма; Савремена америчка поезија и поетика; Шекспир и савремена теорија; Постколонијална критика енглеске књижевности и модернизам) - 1 извршилац

 Iб За уже научне и умјетничке области:

20. Умјетничко-теоријске дисциплине (наставни предмети: Методика општег музичког образовања; Тематски семинар 2, 3, 4; Методика општег музичког образовања I и II) - 1 извршилац

21. Умјетничко-теоријске дисциплине (наставни предмети: Аранжирање 1-4; Анализа музичког дјела 1-6; Музички инструменти 1, 2; Електронска нотографија) - 1 извршилац

II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

IIа За уже научне области:

1.       Грађевински материјали и конструкције - 1 извршилац

2.       Електроенергетика - 1 извршилац

3.       Општа електротехника - 1 извршилац

4.       Рачунарске науке - 3 извршиоца

5.       Мехатроника и роботика - 1 извршилац

6.       Силвиекологија - 1 извршилац

IIб За ужу умјетничку област:       

7.       Графички дизајн (наставни предмети: Графички дизајн 1 и 2; Графички дизајн изборни 1 и 2; Компјутерски графички дизајн 1 и 2; Илустрација 1 и 2; Визуелне комуникације; Писмо и типографија 1 и 2; Дизајн плаката 1 и 2, Дизајн плаката 2 изборни; Дизајн штампаних медија 1 и 2, Дизајн дигиталних медија; Дизајн књиге 1 и 2; Дизајн књиге 3 изборни) - 1 извршилац

8.       Сликарство (наставни предмети: Цртање 1 и 2; Цртање и сликање 1 и 2; Сликање 1-4; Сликање изборни 1-4; Сликање - методе умјетничког истраживања; Вечерњи акт 1-6) – 1 извршилац

ОПШТИ УСЛОВИ :

1.1           Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

-        да је држављанин РС или БиХ;

-        да је старији од осамнаест (18) година;

-        да има општу здравствену способност;

-        да се против кандидата не води кривични поступак.

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

-        увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

-        извод из матичне књиге рођених;

-        увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

-        увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 Конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањој Луци.

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ

2.1     Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању.

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања,  уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

Под римским бројем Iа:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

-        увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-        доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем Iб:

-        овјерен препис или фотокопија дипломе о научном степену доктора или магистра наука/мастер из научне/умјетничке области за коју се врши избор,

-        увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-        доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем IIа:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

-        увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем IIб:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из умјетничке области за коју се врши избор,

-        увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

НАПОМЕНА:

-        Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа (“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/14 и 38/17).

-        За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “5. Рачунарске науке 1 извршилац”, са изабраним кандидатом закључиће се уговор о допунском раду.

-        За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “8. Анатомија - 2 извршиоца”, са једним изабраним кандидатом закључиће се уговор о допунском раду, док ће се са другим кандидатом закључити уговор о раду.

-        За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “4. Рачунарске науке - 3 извршиоца”, са сва три изабрана кандидата закључиће се уговор о допунском раду.

-        За радно мјесто за избор сарадника под редним бројевима “3. Општа електротехника - 1 извршилац”, “5. Мехатроника и роботика - 1 извршилац” и “8. Сликарство (наставни предмети: Цртање 1 и 2; Цртање и сликање 1 и 2; Сликање 1-4; Сликање изборни 1-4; Сликање - методе умјетничког истраживања; Вечерњи акт 1-6) - 1 извршилац” закључиће се уговор о раду на одређено вријеме.

                   Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

-        Под редним бројевима 1., 2. и 3. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бања Лука

-        Под редним бројевима 4. и 5. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Патре 5, 78000 Бања Лука

-        Под редним бројем 6. МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78000 Бања Лука

-        Под редним бројевима 7. и 8. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве Мркаља 14, 78000 Бања Лука

-        Под редним бројем 9. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука

-        Под редним бројем 10. ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука

-        Под редним бројем 11. ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука

-        Под редним бројем 12. и 13. ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука

-        Под редним бројевима 14. и 15. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука

-        Под редним бројевима 16., 17., 18. и 19. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука

-        Под редним бројевима 20. и 21. АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука

ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

-        Под редним бројем 1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бања Лука

-        Под редним бројевима 2., 3. и 4.  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Патре 5, 78000 Бања Лука

-        Под редним бројем 5. МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78000 Бања Лука

-        Под редним бројем 6. ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 75а, 78000 Бања Лука

-        Под редним бројевима 7. и 8. АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука

**********

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

расписује

КОНКУРС

за пријем приправника на Универзитету у Бањој Луци

1.       Приправник, дипломирани психолог, висока стручна спрема - 1 извршилац

2.       Приправник, дипломирани економиста, висока стручна спрема - 1 извршилац

3.       Приправник, дипломирани правник, висока стручна спрема - 3 извршиоца

Радни однос се заснива на период од једне године.

          I ОПИС ПОСЛОВА: Приправници ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју су образовани.

          II МЈЕСТО РАДА: Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1а, 78000 Бања Лука.

          III ОПШТИ УСЛОВИ :

-        да је кандидат држављанин РС / БиХ;

-        да је старији од осамнаест (18) година;

-        да има општу здравствену способност;

-        да се против кандидата не води кривични поступак.

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

-        за кандидата под редним бројем 1, висока стручна спрема - дипломирани психолог;

-        за кандидата под редним бројем 2, висока стручна спрема - дипломирани економиста;

-        за кандидате под редним бројем 3, висока стручна спрема - дипломирани правник; активно знање енглеског језика (само за једног извршиоца);

-        да кандидат први пут заснива радни однос у струци;

-        да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање РС;

-        познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

-        Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија не старија од шест мјесеци);

-        Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија не старија од шест мјесеци);

-        Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак;

-        Диплому/увјерење о стручној спреми;

-        Доказ о општој здравственој способности (доставља само кандидат који је изабран).

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаву са наведеним документима и доказима, уз назнаку “ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА”, доставити на сљедећу адресу:

-        Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука

*******

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

расписује

К О Н К У Р С

за пријем приправника на Универзитету у Бањој Луци

1.       Приправник - дипломирани правник из категорије дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске - 1 извршилац;

2.       Приправник - дипломирани економиста из категорије дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске - 1 извршилац

Радни однос се заснива на период од једне године.

          I ОПИС ПОСЛОВА: Приправници ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју су образовани.

          II МЈЕСТО РАДА: Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1а, 78000 Бања Лука.

         

          III ОПШТИ УСЛОВИ :

-        да је држављанин РС/ БиХ;

-        да је старији од осамнаест (18) година;

-        да има општу здравствену способност;

-        да се против кандидата не води кривични поступак.

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

-        за кандидата под редним бројем 1. висока стручна спрема - дипломирани правник;

-        за кандидата под редним бројем 2. висока стручна спрема - дипломирани економиста;

-        да кандидат први пут заснива радни однос у струци;

-        да је дијете погинулог борца Војске Републике Српске;

-        да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање РС;

-        познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

-        Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија не старија од шест мјесеци);

-        Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија не старија од шест мјесеци);

-        Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак;

-        Доказ да је кандидат дијете погинулог борца Војске Републике Српске;

-        Диплому/увјерење о стручној спреми;

-        Доказ о општој здравственој способности (доставља само кандидат који је изабран).

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаву са наведеним документима и доказима уз назнаку ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА, доставити на сљедећу адресу:

-        Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука

*******

ЈУ ЦЕНТАР “ЗАШТИТИ МЕ”

ПОЉОКАНОВ ПАРК ББ, БАЊА ЛУКА

расписује 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

I    Расписује се конкурс за пријем радника у радни однос на одређено вријеме како слиједи:

1.       Наставник стручно-теоретске наставе за наставни предмет Основи туризма и угоститељства у струци угоститељство и туризам, за занимање кувар - непуна норма од 2 часа стручно-теоретске наставе, 1 извршилац - лице са радним искуством, на одређено вријеме ради извршења тачно одређеног посла, до 30.6.2019. године;

2.       Наставник стручно-теоретске наставе у струци пољопривреда и прерада хране за занимање цвјећар-вртлар - непуна норма од 4 часа стручно-теоретске наставе, 1 извршилац - лице са радним искуством, на одређено вријеме ради извршења тачно одређеног посла, до 30.6.2019. године.

II    Општи и посебни услови:

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим општих услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане чланом 104. став 1) Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Критеријуми за бодовање кандидата:

1.       просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

2.       вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

3.       резултати остварени на тесту и интервјуу и

4.       дужина радног стажа.

       У складу са одредбама чл. 7. и 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата у којој се мора навести контакт телефон, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1.       овјерену фотокопију дипломе:

•        за радно мјесто под редним бројем 1: о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено једно од сљедећих стручних звања: дипломирани економиста                  (ВСС); дипломирани туризмолог (ВСС); дипломирани менаџер туризма (ВСС);

•        за радно мјесто под редним бројем 2: овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено сљедеће стручно звање: дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру (ВСС); 

2.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведене документе, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу; 

4.       извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

5.       увјерење о држављанству;

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом;

7.       увјерење ранијег послодавца о радном стажу, које садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу у складу са чланом 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању изузетно имају и лица која испуњавају све остале услове прописане овим законом, а стекла су радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање 12 мјесеци.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати који буду изабрани по конкурсу, прије заснивања радног односа ће доставити:

-        љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности ЈУ Центар “Заштити ме” Бања Лука ће затражити од надлежних органа након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

III   Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију обавиће се дана 3.9.2018. године у просторијама ЈУ Центар “Заштити ме” Бања Лука, на адреси Пољоканов парк б.б.,  Бања Лука, са почетком у 12 часова. Кандидати се неће посебно позивати на обављање тестирања и интервјуа, а у случају да се кандидати не појаве на тестирању и интервјуу у напријед наведеном времену, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

IV    Рок за подношење пријава кандидата је осам ( 8 ) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом предају се у ЈУ Центар “Заштити ме” Бања Лука, Пољоканов парк б.б.,  Бања Лука, лично на протокол или поштом на наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

***********

“КИС-ПРОДУКТ” ДОО

НИКОЛЕ ПАШИЋА ББ ТРН, ЛАКТАШИ

КОНКУРС

“КИС продукту” из Трна, Због повећаног обима производње, потребни су сљедећи радници

1.       Бравар-варилац ЦО2 поступком

2.       Столар

3.       Тапетар

4.       Помоћни радник

Пријаве на адресу фирме: Николе Пашића ББ Трн

Информације на телефон: 065/597-037

******

ЈУ ОШ “ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”

УЛ. БРАНКА ЗАГОРЦА БР. 1

78000 БАЊАЛУКА

директор расписује

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

 

1.       Водитељи продуженог боравка, са радним искуством и положеним стручним испитом на  одређено вријеме до 30.6.2019. године, пуна  норма - 3 извршиоца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. закона.

ОПШТИ УСЛОВИ:

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају  и услове прописане  чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању, Уредбе о педагошким стандардима и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

          За радно мјесто под тачком један могу конкурисати професор разредне наставе.

          Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Кандидати за радна мјеста треба да имају  радно искуство и положен стручни испит на пословима који су предвиђени конкурсом.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1)      Потписану пријаву за конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном;

   2) Диплому или овјерену копију дипломе;

3) Извод из матичне књиге рођених;

   4) Увјерење о држављанству;

   5) Увјерење о положеном стручном испиту.

Кандидати  који буду  изабрани  накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад, а не старије од 6 мјесеци и увјерење о неосуђиваности.

Документација потребна за бодовање  приликом утврђивања листе  кандидата за пријем у радни однос:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4.       Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца;

5.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе:

ЈУ Основна школа “Змај  Јова Јовановић”, улица Бранка Загорца бр. 1, 78000 Бањалука.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

     Тестирање  са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржано 4.9.2018. године са почетком у  9 часова, а интервју у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*********

ПРЕДУЗЕЋЕ   ЗА   ЕЛЕКТРОМОНТАЖНЕ   РАДОВЕ

 “Е Л М О Р А Д” Д.О.О.  БАЊАЛУКА ,

УЛ. ИВАНА ФРАЊЕ ЈУКИЋА  БР. 11

О Т В А Р А

конкурс  за  пријем  радника  у  стални  радни  однос  за рад на неодређено вријеме у пословној  јединици   Бањалука . 

1. КВ електроинсталатер                          3  извршиоца

2. ВКВ електроинсталатер                        3  извршиоца

3. дипл. електроинжењер (енергетичар)     1  извршилац

Услови: - возачка дозвола “Б” категорије,

за радно  мјесто под ред. бр. 1, мин. 1 год.  искуства

за радно мјесто под ред. бр. 2, мин. 3 год.  искуства

за радно  место под ред. бр. 3 мин. 6 мјесеци радног искуства

Спремност  за  рад на терену

Оглас објавити у  “Гласу Српске” као и на вашем сајту.

Пријаве са CV-ем слати на горенаведену адресу, или на е-mail:office@elmorad.com.

Конкурс остаје отворен 14  дана од дана објављивања.

********

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” ШИПРАГЕ

ШИПРАГЕ ББ

расписује

КОНКУРС

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1.       Наставник ликовне културе,  један извршилац, 3 часа недјељно, на одређено вријеме до 30.6.2019. године у Подручној школи Грабовица,

2.       Наставник српског језика, један извршилац, 5 часова недјељно, на одређено вријеме до повратка радника са функције директора школе, у МШ Шипраге

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

На радно мјесто се прима особа са радним искуством.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду  испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању , Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању  - лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена тачна адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин РС и БиХ

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан

3. Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (ово увјерење школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа)

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

6. Увјерење о положеном стручном испиту

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

9. Увјерење о положеном стручном испиту

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен. Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме се прерачунава у пуно радно вријеме

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) које не може бити старије од шест мјесеци  доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата  неће се разматрати.

Након закључивања конкурса Комисија за пријем радника ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично у просторије школе или поштом на адресу: ЈУ Основна школа “Петар Кочић”, Шипраге б.б., 78224 Шипраге.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

********

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА “ИВО АНДРИЋ” ПРЊАВОР

ПРЊАВОР

расписује:

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

1.       физика 8 часова на одређено вријеме, до 30.6.2019. године, приправник, 1 извршилац,

2.       руски језик 8 часова на одређено вријеме, до повратка радника са функције, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, 1 извршилац,

3.       машинска група предмета 16 часова на неодређено вријеме (4 часа компјутерска графика, 4 часа моделирање помоћу рачунара, 4 часа техничко цртање са нацртном геометријом, 2 часа машински материјали) са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, 1 извршилац,

4.       електротехничка група предмета 15 часова на неодређено вријеме (2 часа електричне машине и уређаји, 2 часа електроника на моторним возилима, 4 часа електричне инсталације и освјетљења, 3 часа електроенергетски системи, 4 часа техничко цртање) са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, 1 извршилац,

5.       практична настава електротехничке групе предмета 15 часова на неодређено вријеме  (8 часова техничари електроенергетике, 2 часа техничари рачунара, 5 часова аутоелектричари+електричари) са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, 1 извршилац,

6.       практична настава електротехничке групе предмета 7 часова на одређено вријеме, до 30.6.2019. године (2 часа аутоелектричари+електричари, 5 часова техничари рачунара) са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, 1 извршилац,

7.       дипломирани правник 4 часа на одређено вријеме до 30.6.2019. године (2 часа банкарско право, 2 часа право) са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, 1 извршилац.

8.       пословна комуникација 2 часа на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурсу имају лица из члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила знања и звања наставника.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

  - извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

  - увјерење о држављанству РС-БиХ

  - овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

  - додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 - увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави за радна мјеста за која се тражи положен стручни испит,

  - увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рара РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

 - увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана 3.9.2018. године у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци доставља само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном  листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић” Прњавор, ул. Раде Врањешевић бр. 1. Прњавор, са назнаком “пријава на конкурс”.

*********

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

РАЗБОЈ ЛИЈЕВЧЕ ББ, 78429

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос

1.       ВОДИТЕЉ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА, 3 извршиоца  на одређено радно вријеме, до 30.6.2019. године, приправника

2.       НАСТАВНИК ФИЗИКЕ, 1 извршилац на одређено радно вријеме, до 30.6.2019. године, приправник, 2 часа

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

           За наведено радно мјесто тражи се професор или наставник разредне наставе са положеним стручним испитом.

           Пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању, услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

           Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, уз назначене адресе пребивалишта и броја телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија),

2. ИМК рођених или овјерену копију личне карте,

3. Љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци) о радној способности издато од надлежне здравствене установе - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - наведено школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа прописану Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, за кандидате из категорије породице погинулог борца,

 6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, за кандидате из категорије ратних војних инвалида,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, за кандидате из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и тестирање дана 3.9.2018. године, у просторијама ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Разбој Лијевче, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико не приступе интервјуу и тестирању, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

Пријаве са документацијом и назнаком “за конкурс” доставити на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Разбој Лијевче б.б., 78429.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у листу “Глас Српске”.

**********

КРОЈАЧКИ САЛОН САРТО С.П.

БАЊАЛУКА

О Г Л А С

Кројачки салон Сарто с.п. Бањалука, због повећаног обима посла, прима на обуку једног радника за послове шивања.

Услови за пријем радника:

- стручна спрема ССС

Контакт телефон: 051/212-817

***********

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

“НИКОЛА ТЕСЛА”

БАЊАЛУКА, ЈЕВРЕЈСКА 48

 расписује

К О Н К У Р С

за избор директора ЈУ Електротехничка школа “Никола Тесла” Бањалука

    За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњава и посебне услове прописане чланом 129. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању и то:

1.       да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године  и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2.       да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из  претходне тачке ;

3.       да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4.       да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе;

5.       да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова (оригинале или овјерене копије докумената):

1.       кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада;

2.       увјерење о држављанству РС или БиХ (не старије од шест мјесеци);

3.       извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте;

4.       љекарско увјерење о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци);

5.       диплому о завршеном најмање првом циклус студија у трајању од најмање четири године  и остварених најмање 240 ECTS или еквивалент;

6.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави односно образовно-васпитном процесу;

7.       увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од три мјесеца);

8.       увјерење да се против кандидата не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од три мјесеца);

9.       увјерење којим се потврђује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из  става 1. тачка 1. овог конкурса;

10.     приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату.

       Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

        Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса и контакт телефоном доставити у затвореној коверти, лично или путем поште на сљедећу адресу: ЈУ Електротехничка школа “Никола Тесла” Бањалука, Јеврејска 48, са назнаком: “Конкурс за избор директора школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Достављена документација (документа) неће бити враћена кандидатима.

  Директора школе именује Влада Републике Српске на приједлог министра просвјете и културе. Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 Школски одбор ће размотрити пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставити документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса у року од осам дана од дана разматрања пријава.

        Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана достављања одлуке  школи.

********

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” МАСЛОВАРЕ

78223 МАСЛОВАРЕ

расписује

КОНКУРС

за пријем радника

1.       Професор ликовне културе - 8 часова, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године;

2.       Професор математике - 4 часа, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године;

За наведена радна мјеста потребно је искуство и положен стручни испит.

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду и чланом 104. ст. 1., 4., 5. и 6. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у “Службеном гласнику РС” број: 18/16.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. ст. 6 Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву кандидати су дужни приложити:

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

-        Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        Увјерење да се ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела стручног испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи,

-        Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

-        Увјерење о држављанству,

-        Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити  увјерење о неосуђивању)

-        Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци доставиће прије потписивања уговора о раду, кандидат који буде примљен у радни однос,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

-        Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

-        Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-        Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Масловарама, дана 27. августа 2018. године, ( понедјељак ) са почетком у 10 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Масловаре, 78223 Масловаре.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

**************

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “ХОЛАНДИЈА”

НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА 9, СЛАТИНА 78253

  

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Наставника разредне наставе за рад у продуженом боравку у ЦШ у Слатини, на одређено вријеме до 30.6.2019. године, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци и положеним стручним испитом...........2 извршиоца 

2.       Наставника хемије за рад у ПО у Бошковићима, на одређено вријеме до краја школске 2018/19. године, 2 часа седмичне норме, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци и положеним стручним испитом..............1 извршилац

                                        

Уз пријаву је потребно  доставити документе  утврђене Законом о раду и чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању и то:

а)  увјерење о држављанству,

б) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

в) љекарско увјерење (доставља кандидат који буде изабран),

г) увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног насиља и другог насиља над дјететом или малољетног лица, школа ће прибавити  службеним путем,  за изабраног кандидата.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) потребно је доставити документацију којом се доказује испуњавање потребних услова из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и документацију на основу које ће се вршити бодовање по критеријуму  утврђеним  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној  школи  и  то:   

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског  програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       Увјерење о положеном стручном испиту,

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, 

5.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако  у дипломи не постоји податак о просјеку оцјена,

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања траженог звања,

7.       Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца,

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју предвиђен   Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној  школи, Закона о основном васпитању и образовању и Закона о измјенама и допунама закона о основном васпитању и образовању, дана 4.9.2018. године у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Холандија” у Слатини.

Пријаве са документацијом  и контакт телефоном  доставити поштом на адресу школе                                                       

/ ЈУ Основна школа “Холандија”  Слатина, улица Николаја Велимировића број 9,  78253 Слатина/

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.    

*********

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ”

78000 БАЊАЛУКА, ЈОВАНА ДУЧИЋА 23

ПОНИШТЕЊЕ  ДИЈЕЛА  КОНКУРСА

                   Поништава се  дио конкурса  објављеног дана 8. августа 2018. године у дневном  листу “Глас Српске” , у ставу 1. у тачки “2. професор клавира (приправник)” умјесто 3 извршиоца на одређено вријеме треба да стоји 2 извршиоца на одређено вријеме.

*********

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ” БАРАЋИ

МРКОЊИЋ ГРАД

расписује

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Професор/наставник хемије - (8 часова, 4 часа у централној школи Бараћи и 4 часа у ПО Подрашница), радник са искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

         

        Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и  услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

          Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је  држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

      Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању, члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од 3 године или еквивалент и остварених најмање 180 ЕСТС. 

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радно мјесто професор/наставник хемије дана 31.8.2018. године, у 9 часова, обавиће се тестирање, а у 10 часова интервју у централној школи у Бараћима.      

 Кандидати се неће посебно позивати на интервју а уколико се не појаве на исти, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Моле се кандидати да у пријави тачно наведу која документа достављају.

      Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве слати на адресу школе ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бараћи, Мркоњић Град, 70267, Бараћи.

      Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање.

**********

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

ЗОРЕ КОВАЧЕВИЋ 38 А, БАЊАЛУКА

расписује

К О Н К У Р С

за пријем приправника са високом стручном спремом или завршеним првим циклусом високог образовања у ЈУ ОШ “Милош Црњански” Бањалука.

1.       Професор разредне наставе, приправник, 1 извршилац

Приправником се сматра лице које има завршену високу стручну спрему, које први пут заснива радни однос у том занимању и које треба у складу са законом положити стручни испит, а потребно му је претходно радно искуство у том занимању или професији.

Приправник се прима у радни однос на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, односно ради оспособљавања за самосталан рад и ради полагања стручног испита.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедећа документа којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

1.       Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3.       Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4.       Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

5.       Овјерену изјаву да раније није заснивао радни однос у траженом занимању, односно да није заснивао радни однос у струци.

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи је:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

4.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 3.9.2018. године у 9 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Милош Црњански” Бањалука, Зоре Ковачевић 38а, 78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.

**********

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

ЂУРЕ ДАНИЧИЋА 2А, БАЊАЛУКА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

1.       професор физике - 1 извршилац, 18 часова, до краја школске 2018/2019. године, са радним искуством, 

2.       професор математике - 1 извршилац, 4 часа, до краја школске 2018/2019. године, са радним искуством

3.       професор информатике - 1 извршилац, пуна норма, до краја школске 2018/2019. године, са радним искуством

4.       дипломирани инжењер електротехнике - 1 извршилац, 13 часова, до краја школске 2018/19. године, са радним искуством

5.       наставник практичне наставе, бравар - 1 извршилац, 30 часова, до краја школске 2018/19. године, са радним искуством

1.       Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду РС, Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника  у средњим техничким и средњим стручним школама.

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата) кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци):   

-        увјерење о држављанству

-        извод из матичне књиге рођених

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, увјерење треба да садржи сљедеће податке (врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа по врстама посла)

-        увјерење о положеном стручном испиту  

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, ратног војног инвалида, борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), док ће школа за кандидата који буде изабран  прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности.

          Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ул. Ђуре Даничића 2А, Бањалука, са назнаком “Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста”.

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

          Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом дужни су да приступе на интервју, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

Интервју и тестирање са кандидатима одржаће се дана 3.9.2018. године, са почетком у 10 часова, у просторијама школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

**********

ЈУ ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ

УЛ. НИКОЛЕ ПАШИЋА 11А

БАЊАЛУКА

расписује

Конкурс

за попуну упражњеног радног мјеста наставника

Професор  стручно-теоретске наставе за електро струку - са радним искуством,  на одређено вријеме до 30.6.2019. године, (18 часова седмично) - 1 извршилац.

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду,  кандидат треба да испуњава и  услове прописане одредбом  члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, односно лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане овим законом.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Кандидати  су дужни   приложити сљедећу документацију:

-        Пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс) за конкурс са кратком биографијом и контакт телефон;

-        Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, односно ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи, просјек оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

-        Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

-        Увјерење о држављанству РС и Би Х;

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. (Уколико је кандидат радио са непуним радним временом исто је потребно прерачунати  у пуно радно вријеме);

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности (да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 30.8.2018. године (четвртак) са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу Школе: ЈУ Школа  ученика у привреди Бањалука,  ул. Николе Пашића 11А.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.   

**********

ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 7, БАЊАЛУКА

расписује:

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Наставник стручно-теоријске наставе (дипломирани геодетски инжењер) - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, непуна норма (17 часова) и

   2. Наставник стручно-теоријске наставе (дипломирани геодетски инжењер),

         - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, пуна норма.

              

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидат поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене копије):

-        Диплома о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

-        Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, односно ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи или увјерење, просјек оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

-        Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

-        Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу у струци ван школе у трајању од најмање 12 мјесеци;

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос у школи су:

1)      просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

2)      вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

3)      резултати остварени на интервјуу и тесту и

4)      дужина радног стажа.

У радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу  профила и звања наставника.

          Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о  неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за пријем радника ће обавити у просторијама Грађевинске школе у Бањалуци, дана 3.9.2018. године у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а њихов недолазак сматраће се одустанком од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Грађевинска школа Бањалука, Младена Стојановића 7, Бањалука, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

**********

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

ТРГ КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА БР. 1

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинску управу

општине Мркоњић Град

      I - У радни однос примају се приправници и то:

1.       дипломирани политиколог ..................................................................... 2 извршиоца

2.       дипломирани инжењер пољопривреде .................................................. 1 извршилац

3.       дипломирани инжењер рачунарства и информатике ........................... 1 извршилац

4.       дипломирани социолог ............................................................................1 извршилац

     II - ОПИС ПОСЛОВА

      

              Приправници се примају у радни однос на одређено вријеме, на период од 12 мјесеци, ради стицања радног искуства у струци и оспособљавање за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске.

     III - ОПШТИ УСЛОВИ

             Општи услови за кандидате су:

1) да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) да су старији од 18 година,

3) да имају општу здравствену способност,

4) да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5) да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

6) да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

Телефон: +387 50 220 921, локал: 21; Телефакс: +387 50 220 954, kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

www.mrkonjic-grad.rs.ba

    

      IV - ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Посебни услови за кандидате су:

За радно мјесто под редним бројем 1.

а) стручна спрема: ВСС - дипломирани политиколог,

б) без радног искуства у струци.

За радно мјесто под редним бројем 2.

а) стручна спрема: ВСС - дипломирани инжењер пољопривреде,

б) без радног искуства у струци.

За радно мјесто под редним бројем 3.

а) стручна спрема: ВСС - дипломирани инжењер рачунарства и информатике,

б) без радног искуства у струци.

За радно мјесто под редним бројем 4.

а) стручна спрема: ВСС - дипломирани социолог,

б) без радног искуства у струци.

      V - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

      Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса.

      Као доказ о испуњавању општих услова конкурса, кандидати прилажу фотокопију личне карте или пасоша и изјаву у писаној форми:

1.         да су држављани РС, односно БиХ,

2.         да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да нису одбили наредбу да се повинују пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

3.         да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

4.         да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

5.         да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Као доказе о испуњавању посебних услова конкурса кандидати прилажу фотокопију:

-        дипломе о завршеној стручној спреми.

        Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерену изјаву о испуњености услова из одјељка III став (1) тачка 4) 5) и 6), као и увјерење о општој здравственој способности.

         Телефон: +387 50 220 921, локал: 21; Телефакс: +387 50 220 954, kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

www.mrkonjic-grad.rs.ba

         Ако прворангирани кандидат не достави доказе из претходног става у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да поступи у складу са претходним ставом.

        Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

      

VI - РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Пријаве на јавни конкурс се могу поднијети директно или путем поште на адресу: Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра И Карађорђевића бр. 1, са назнаком “Комисији за избор”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Јавни конкурс се објављује у дневном листу “Глас Српске”.

За сва додатна обавјештења о јавном конкурсу можете се обратити на контакт телефон: 050/220-929.

                                                **************                                                                                                                                                                                                                                                      ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

ПОТОЧАНИ 78435

О Г Л А С

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

1.       ПРОФЕСОР  ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА, непуна норма, 11 часова, 1 извршилац, лице са радним искуством, положеним стручним, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, најдуже до 31.8.2019. године.

2.       ПРОФЕСОР ИНФОРМАТИКЕ, непуна норма, 3 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, лице са радним искуством, положеним стручним, најдуже до 31.8.2019. године.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених ( или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности, односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу (доставиће само кандидати који конкуришу за радна мјеста под редним бројем 2), 3) и 4),

7. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

12. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју дана 4.9.2018. године у просторијама ЈУ Основна школа “Милош Црњански” Поточани, са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ “Милош Црњански” Поточани, Поточани 78435.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

**********

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “БРАНКО ЋОПИЋ”

ПРЊАВОР

доноси

ОДЛУКУ

о поништењу дијела конкурса

I

Поништава се дио Јавног конкурса, објављеног 15.8.2018. године у “Гласу Српске”, под редним бројем 4. “Наставник/професор енглеског језика (централна школа, одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка наставнице са породиљског боловања, а најдуже док радници, Драженки Васић, мирује радни однос у складу са чланом 93. став (2) Закона о раду - 18 часова”.

II

Сви кандидати који буду пријављени на наведено радно мјесто, прије објављивања ове одлуке у дневним новинама “Глас Српске”, биће обавијештени писменим путем о поништењу дијела конкурса за горенаведено радно мјесто.

III

Одлука директора школе о поништењу дијела конкурса, број: 542/18. објављеног 15.8.2018. године у “Гласу Српске”, ступа на снагу даном доношења.

IV

Наведена одлука је достављена ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, Филијала Бањалука, Биро Прњавор, и иста ће бити објављена у дневном листу “Глас Српске”. 

*************

   

ОШ “СВЕТИ САВА”

ГОРЊИ СМРТИЋИ, 78438 СМРТИЋИ

                                                                  

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Наставник или професор физике,  4  часа седмично, рад на одређено вријеме, до завршетка  шк. 2018/19., односно 31.8.2019. год. - у радни однос се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом

2.       Наставник или професор физичког васпитања, 4  часа седмично, рад на одређено вријеме до повратка наставника са функције директора школе - у радни однос се прима приправник

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Законом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

•        Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

•        Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним овим правилником и то:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће бити писаним путем обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

                 

Кандидати, уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у  дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу: ОШ “Свети Сава”

Горњи Смртићи, 78438 Смртићи.

**************

ЈУ ГИМНАЗИЈА

ЗМАЈ ЈОВИНА БР. 13

78000 БАЊАЛУКА

 расписује:

КОНКУРС

За пријем радника у радни однос

 

1.       Професор рачунарства и информатике, 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства (до 15.4.2019. године) - 15  наставних часова седмично

2.       Професор географије, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019  - 6 наставних часова у програму Међународне матуре (настава на енглеском језику)

3.       Радни однос из тачке 1. и тачке 2. ће засновати лице са радним искуством и положеним стручним испитом

             Кандидати, поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о критеријумима  и процедури  за пријем радника у радни однос у средњој школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

   Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона, потребно је доставити:

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

2.    Увјерење о држављанству,

3. а) Диплому о одговарајућој стручној спреми -  завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у           одређеној области или еквивалент,

          б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена или увјерење           високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не           постоје подаци о просјеку оцјена, односно уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак  дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.

5. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест          мјесеци,

6.  Увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним  путем затражити за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа )

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање једне године

8. Увјерење о времену проведеном на евиденцији Завода за запошљавање за        подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

9. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

          - врста посла,

          - степен стручне спреме,       

          - дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску           заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту      статуса),

11. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидата који имају утврђену ову врсту        статуса),

12. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског            рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. и 2. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се дана 4.9.2018. године у 12.40 часова у просторијама  ЈУ Гимназија Бањалука, Змај Јовина 13. 

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документа доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија, Змај Јовина бр. 13, 78000 Бањалука

***********

                                                            

   “ЕПИ” Д.О.О. ГРАДИШКА

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

Фирма “ЕПИ” д.о.о. из Градишке прима на неодређено вријеме:

помоћни радник металске струке (два извршиоца).

Услови: ССС и возачки испит “Б” категорије.

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

За све информације обратити се на телефон:

065/943-625 (Љубиша)

***************

_______________ ______                         

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

УЖИЧКА ББ, 78000 БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

Професор/ наставник разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме са радним искуством и положеним стручним испитом, замјена до повратка радника са боловања, тј. до 1.4.2019. год.

ОПШТИ УСЛОВИ:

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају  и услове прописане  чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању, Уредбе о педагошким стандардима  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

         

          Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Кандидати за радна мјеста треба да имају  радно искуство на пословима који су предвиђени конкурсом.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1)      Потписану пријаву за конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном;

2)      Диплому или овјерену копију дипломе;

3)      Увјерење о положеном стручном испиту;

4) Извод из матичне књиге рођених;

 5) Увјерење о држављанству;

 6) Увјерење о положеном стручном испиту.

       Кандидати  који буду  изабрани  накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

Документација потребна за бодовање  приликом утврђивања листе  кандидата за пријем у радни однос:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4.       Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца;

5.       Увјерење о положеном стручном испиту;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Бањалука, улица Ужичка б.б., 78000 Бањалука.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обаљен у просторијама школе дана  3.9.2018. године са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

**************

ЈУ ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ” 

78434 НАСЕОБИНА ЛИШЊА                                                                                                                                                                                                                                                                                                

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.       Наставник-професор разредне наставе са положеним стручним испитом - рад на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, односно до краја наставе у првом полугодишту школске 2018/2019. године у ПО Лишња

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком на које радно мјесто се пријављују и списком приложене документације  којом се доказује испуњеност услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

2. Да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

3. Да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

5.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7.   Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

9.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа;

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

12.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни лично доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу:

 ЈУ ОШ “Меша Селимовић”, Насеобина Лишња, 78434 са назнаком “За конкурс”.

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који се пријављују на радно мјесто, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, тест ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе у Насеобини Лишња, 31.8.2018. године у 10 часова, а интервју у 11 часова.

*************

ЈП “ПУТЕВИ РС” Д.О.О. БАЊАЛУКА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме

I - ПРАВНИ ОСНОВ

     Јавно предузеће “Путеви Републике Српске” друштво са ограниченом одговорношћу Бањалука, расписује Јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у трајању од 1 (једне) године и то:

Дипломирани грађевински инжењер................1 извршилац.

Приправник се прима у Сектор за техничке послове.

      

II - ОПИС ПОСЛОВА

Послови, обавезе и одговорности приправника регулисани су  Законом о раду, Правилником о раду  ЈП “Путеви РС” д.о.о. Бањалука, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈП “Путеви РС” д.о.о. Бањалука, те посебном Програму за оспособљавање за рад и обављање приправничког стажа приправника - дипл. грађевинског инжењера сачињеног дана 18.5.2018. године, у Јавном предузећу “Путеви Републике Српске” друштво са ограниченом одговорношћу Бањалука.

III - ТРАЈАЊЕ

Уговор о раду се закључује на период од 1 (једне) године.

Кандидат за приправника у ЈП “Путеви РС” д.о.о. Бањалука мора испуњавати сљедеће услове:

IV - ОПШТИ УСЛОВИ

-        да је држављанин РС или БиХ;

-        да је старији од 18 година;

-        љекарско увјерење о општој здравственој способности (доставиће кандидат који буде изабран);

-        да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак;

V - ПОСЕБНИ УСЛОВИ

-        Завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или VII степен стручне спреме, грађевински факултет;

-        да кандидат нема радног искуства након стечене високе стручне спреме.

VI - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидат је дужан приложити оригинал или овјерену фотокопију доказа о испуњености општих и посебних услова, и то:

-        увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

-        извод из матичне књиге рођених;

-        доказ о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат);

-        овјерену фотокопију дипломе о стеченој високој школској спреми;

-        овјерену фотокопију личне карте;

-        увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца);

-        Увјерење Завода за запошљавање да се води на евиденцији незапослених лица;

-        овјерену фотокопију радне књижице.

     Са кандидатима који буду ушли у ужи избор Комисија за спровођење поступка за пријем кандидата обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII - РОК И МЈЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса од стране Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као ни пријаве кандидата који буду били недоступни конкурсној комисији на адреси и контакт телефону из достављене пријаве.

О резултатима конкурса кандидати ће бити писмено обавијештени.

Кандидати су дужни пријаве ковертирати и доставити лично на протокол Друштва или препорученом пошиљком на адресу:

Јавно предузеће “Путеви Републике Српске” друштво са ограниченом одговорношћу Бањалука, ул. Трг Републике Српске, број 8/Х, са назнаком “Јавни конкурс за пријем приправника у радни однос - не отварати”.

Достављене пријаве са прилозима чине саставни дио конкурсне документације и не враћају се кандидатима.

VIII - ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА

Јавни конкурс ће бити објављен путем Завода за запошљавање Републике Српске.

************

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                              

објављује 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

- портпарол, 1 (један) извршилац

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине, 

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

Посебни услови:

VII  степен стручне спреме -

дипломирани новинар, са звањем стеченим на Факултету политичких наука или на Филозофском факултету - смјер журналистика, или дипломирани правник;

те најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања и знање рада на рачунару.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. фотокопију личне карте или пасоша;

2. фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

3. увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања, издати од послодавца,

4. фотокопију увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару,

5. за испуњавање општих услова из тачака 4. и 5. конкурса сви кандидати дужни су доставити писмену изјаву овјерену од стране надлежног органа.

Избор кандидата вршиће се на основу документације приложене уз пријаве и на основу улазног интервјуа са кандидатима.

Радни однос ће се засновати након улазног интервјуа по овом конкурсу, на основу коначне одлуке предсједнице суда.

Кандидат који буде изабран дужан је приликом ступања на рад доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерења о држављанству Босне и Херцеговине, увјерења о општој здравственој способности, диплому о одговарајућој стручној спреми, увјерења, потврда о радном искуству у траженом степену образовања, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару  и увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду.

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад од 3 (три мјесеца).

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и њеб-страници суда www.okruznisud-bl.com. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично или поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, ул. Краља Петра И Карађорђевића  број 12.      

************

Ју ОШ Св. ЋИРИЛО и МЕТОДИЈЕ

78217 ПИСКАВИЦА

ПОНИШТАВАЊЕ КОНКУРСА

ЈУ ОШ “Св. Ћирило и Методије” Пискавица поништава конкурс за радно мјесто професор разредне наставе - један извршилац, пуна радна норма на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године, објављен дана 15.8.2018. године.

Конкурс се поништава из разлога попуњавања упражњеног радног мјеста радником који је проглашен технолошким вишком.

ЈАВНА УСТАНОВА ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

МАСЛОВАРЕ

Масловаре б.б.,

телефон: 051/760-611, факс: 051/760-137,

е-mail: os052@blic.net

Број: 738/18

Датум: 21.8.2018.

ИСПРАВКА

КОНКУРСА

Врши се исправка конкурса на сљедећи начин:

Умјесто:

“Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Масловарама дана 27. августа 2018. године (понедјељак) са почетком у 10 часова.”

Треба да пише:

“Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Масловарама дана 3. септембра 2018. године (понедјељак) са почетком у 10 часова.”

НАПОМЕНА: Конкурс још није објављен, а треба да се објави у сриједу, 22. августа, па молимо да се ова исправка уврсти у првобитни конкурс.

 

Достављено:

- Биро за запошљавање

- Архива

 

 

Директор школе

Драгана Ђукић

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана