ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.07. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 11.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

********

КП "ПАРК" ад

МРКОЊИЋ ГРАД

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем на рад на одређено вријеме

I На основу закљученог уговора о суфинансирању јавних радова са општином Мркоњић Град у вези са ангажовањем радника на извођењу јавних радова број 01-370-75/18 од 6.7.2018. године, директор КП "Парк" а.д. М. Град расписује јавни конкурс за пријем на рад на 60 дана на радно мјесто:

- чистач у Одјељењу чистоће ........................ десет (10) извршилаца

II Опис послова утврђен је Правилником о организацији и систематизацији КП "Парк" а.д. М. Град и чланом 1. Уговора о суфинансирању јавних радова: уређење локалних путева - кресање грана и живице и друго, те уређење ријечних корита - чишћење корита Црне ријеке и Вилењака и других као и чишћење зелених површина на подручју општине и друге активности за којима се укаже потреба.

III Кандидати морају да буду на евиденцији бироа за запошљавање као и да посједују одговарајуће способности за наведене послове.

IV За наведено радно мјесто радник мора имати завршену минимално основну школу.

V Пријава

Пријава на јавни конкурс треба да садржи назив фирме, упражњено радно мјесто, објављени јавни конкурс са датумом и начином објављивања, личне податке као и податке о образовању.

VI Подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште у затвореној коверти на адресу КП "Парк" а.д. Мркоњић Град.

*************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400 ГРАДИШКА

КОСОВКЕ ДЈЕВОЈКЕ БРОЈ 18

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

Дипломирани инжењер који испуњава услове Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама за шумарство и обраду дрвета:          14 часова

          - Практична настава - први разред тапетар                                   - 6 часова

          - Практична настава - четврти разред техничар за обраду дрвета        - 6 часова

          - Припрема производње - четврти разред техничар за обраду дрвета - 2 часа      

 (на одређено вријеме до краја редовне наставе, тј. до 30.6.2019. године)

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, члан 75. и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

Кандидат уз потписану пријаву у којој је обавезно навести личне податке, адресу и контакт телефон, потребно је да достави документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме. (Односи се само за радно мјесто под бројем 1),

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и неовјерене фотокопије комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове овог конкурса дужни су приступити тестирању и интервјуу који ће се обавити дана 25.7.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу ,"Глас Српске".

Пријаве са назнаком "за конкурс" слати на адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18, 78 400 Градишка, или доставити лично у школи.

*******************

"ELAS METALEXPERT" доо

БРАНКА ПОПОВИЋА 61Б

78000 БАЊАЛУКА

Отворена радна мјеста:

- Оператер на CNC преси (2 извршиоца)

- Оператер на CNC пробијачици (1 извршилац)

- Оператер на роботу за заваривање (2 извршиоца)

- Оператер на сувом лакирању (2 извршиоца)

Са развојем фирме усложњавају се и потребе, те се неминовно проширује и обим питања којима се бавимо. Сматрамо да смо сада довољно велики да можемо да утичемо на окружење у смислу бољег разумијевања квалитета и захтјева радних мјеста која нудимо и донекле да утичемо на промјену свијести и разбијање предрасуда да обрада метала није за жене.

Овим путем охрабрујемо жене да се пријаве за попуну оглашених радних мјеста!

Тренутно отворена радна мјеста захтијевају спретност, али не и посебну физичку снагу. Менталне способности као што су концентрација, пажња, логичко закључивање далеко су важније за ове послове.

Обуке су подразумијеване и планиране.

Предност имају кандидати са завршеном школом машинског усмјерења, односно кандидати који имају радно искуство у обради метала, али нисмо искључиви о том питању. Спремност за учење, одлучност и уложени труд могу да надокнаде недостатак квалификација за одређено радно мјесто. Ми смо ту да прилику за учење и рад понудимо.

Нудимо:

- Могућност пријема у стални радни однос након успјешно обављеног пробног рада у трајању од 6 мјесеци,

- Конкурентну зараду,

- Професионално усавршавање,

- Стимулативно радно окружење,

- Прилику за активно учествовање у раду и развоју компаније кроз лични допринос, те изградњу каријере.

Кандидати који желе да постану дио нашег тима могу да пошаљу биографију на е-mail: konkursi@elas.biz

или да попуне пријаву за посао директно на адреси:

"ELAS metalexoert " д.о.о.

Бранка Поповића 61Б,

78000 Бањалука

Оглас је отворен до 5.8.2018. године.

************

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО за ПРОИЗВОДЊУ, РЕМОНТ и ТРГОВИНУ "КОСМОС" БАЊАЛУКА

ЦЕТИЊСКА бр. 1

расписује

ОГЛАС

I  За пријем радника на неодређено вријеме, и то:

1. Електротехничар - електромотач мотора (виклер), 1 извршилац

                       

II Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност за рад.

 

III Посебни услови:

- да имају завршену средњу електротехничку школу - електромотач мотора (виклер),

 

IV Пријем радника се врши на неодређено вријеме уз пробни рад.

V Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

VI Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину "Космос" Бањалука, ул. Цетињска бр. 1.

VII Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***************

"РС ГОЛД" сп

КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 87

БАЊАЛУКА

На основу постављених циљева раста и све већих захтјева на тржишту, тражимо енергичног и мотивисаног трговца за рад у нашој радњи.

Задаци:

- Услуживање купца,

- Пријем и слагање робе,

- Истицање цијена и декларација на артиклима,

- Одржавање хигијене радног простора,

- Рад на фискалној каси,

- Вођење књиге дневних извјештаја и књиге рекламација,

- Праћење залиха и наруџба робе,

- Припрема робе за редован попис,

Услови:

- Минимално ССС

- Посједовање организационих и преговарачких способности, проактиван приступ послу и радним обавезама, флексибилност и рад у тиму,

- Добро познавање MS Office пакета и рада на рачунару.

- Искуство није потребно.

Нудимо:

- Рад у успјешном колективу,

- Техничку и материјалну подршку уз могућност сталног напредовања и усавршавања.

Заинтересовани кандидати могу свој CV послати на е-mail rsgoldbl@gmail.com или предати лично на адресу: Краља Петра I Карађорђевића 87.

Уколико сте амбициозна, динамична и вриједна особа и желите да се запослите и напредујете у компанији која се одликује савременим и професионалним приступом пословању, онда сте права особа за наш тим.

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

**********

СП "Ц 1" БАЊАЛУКА

САВЕ КОВАЧЕВИЋА 2

БАЊАЛУКА

ТЕЛЕФОН: 065/527-778, 066/475-221

расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме 1. Конобар ........................... 2 извршиоца

Регија: Бањалука
 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане законом и посебне услове:

1. Конобар

2. Радно искуство 6 мјесеци

Оглас је отворен до 20.7.2018. године.

***********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

СРБАЦ

објављује

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

Поништава се дио конкурса број 409/18 од 11.6.2018. године, који је објављен у дневним новинама "Глас Српске" дана 13.6.2018. године, за попуну сљедећег радног мјеста, наведеног под тачком 3. предметног конкурса:

"3. Наставник за рад у посебном одјељењу, један извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма."

Остали дијелови конкурса остају непромијењени.

**************

"НОВИ ЈЕЛШИНГРАД" доо

БРАНКА ПЕРДУВА 10А

78 000 БАЊАЛУКА

доноси

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

1. Заваривач..............................................5 извршилаца

Услови: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају посебне услове и то:

1. КВ или ВКВ са и без искуства

Рок за подношење пријава је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на е-mail: jovana.somic@novijelsingrad.com или на адресу: "Нови Јелшинград" д.о.о, Бранка Пердува 10А, 78 000 Бањалука.

***********

ЈУ НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БАЊАЛУКА

ЈЕВРЕЈСКА 30

расписује

 

ОГЛАС

за пријем радника на неодређено вријеме

I Пријем радника у радни однос на неодређено вријеме ради попуне упражњеног радног мјеста у Техничкој служби ЈУ Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске:

Радник на пословима обезбјеђења, одржавања и пословима возача..... један (1) извршилац

II Општи услови:

1) Да је држављанин РС и БиХ,

2) Да је старији од 18 година,

3) Да има општу здравствену способност,

4) Да му није престао радни однос због учињене повреде радне обавезе, односно дисциплинске мјере,

5) Да није осуђиван за кривична дјела и да се против њега не води кривични поступак.

 

III Посебни услови:

1) Средња стручна спрема, IV степен, завршена средња школа техничког смјера,

2) Положен возачки испит за Б и Ц категорију,

3) Радно искуство на наведеним пословима у трајању од најмање три (3) године.

IV Уз пријаву са кратком биографијом кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова (овјерене копије докумената):

 

 Потребна документа:

 

1) Свједочанство о завршеној средњој школи,

2) Потврда о радном искуству на траженим пословима,

3) Увјерење о држављанству Републике Српске, БиХ,

4) Извод из матичне књиге рођених,

5) Љекарско увјерење које није старије од шест мјесеци прилаже кандидат који буде први на ранг-листи, а прије заснивања радног односа;

6) Овјерену изјаву да радни однос није престао због учињене повреде радне обавезе, односно дисциплинске мјере,

7) Увјерење о некажњавању за кривично дјело и увјерење да се не води кривични поступак које није старије од шест мјесеци,

8) Увјерење о положеном возачком испиту за Б и Ц категорију.

V Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове огласа, комисија ЈУ НУБ Републике Српске ће обавити интервјуе, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI Пријаве са потребном документацијом кандидати могу доставити искључиво путем поште на адресу:

ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске

78 000 БАЊАЛУКА, Јеврејска 30

са назнаком: Пријава на оглас.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, као и пријаве кандидата који не приступе интервјуу.

О резултатима огласа кандидати ће бити писмено обавијештени.

*************

"ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР"

ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА ад

БАЊАЛУКА

БРАЋЕ ПОДГОРНИКА бр. 8

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

Рачуновођа.................................................................1 извршилац

Услови:

- економиста;

- пожељно радно искуство у струци и лиценца сертификованог рачуновође.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске", те на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com

Пријаве на оглас предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: "Јелшинград Ливар" Ливница челика а.д. Бањалука, ул. Браће Подгорника бр. 8, или на е-mail mirjana.lazic@jel.livar.si

*************

"НОВА ДИПО" доо

ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ

ГРАДИШКА

расписује

 ОГЛАС

за заснивање радног односа

 

1. Радник у комерцијалном сектору, дипл. економиста                                                                                                                                                                на одређено вријеме - 3 мјесеца (пробни рад) ---------1 извршилац                                                              

Право учешћа под 1. имају лица која поред општих услова испуњавају сљедеће посебне услове

- ВСС - дипл. економиста                                                                                    

- Добро познавање MS Office,

- Активно знање енглеског језика,

- Изражене комуникацијске способности, самоиницијативност и самосталност у извршавању задатих циљева.

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити кратку биографију и фотокопију дипломе.

Са кандидатима који уђу у ужи избор ће се обавити интервју.

Своје пријаве можете слати на Е-mail: novadipo@teol.net или на адресу "Нова ДИПО" д.о.о. Г. Подградци 78 405.

*********

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР "ГЕМИТ-АПЕИРОН"

БАЊАЛУКА

ПЕРЕ КРЕЦЕ 13

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме за школску 2018/19. годину

1. Проф. српског језика и књижевности, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту...............................................................................................................2 извршиоца

2. Проф. хемије, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту...............................................................................................................2 извршиоца

3. Проф. биологије, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,...............................................................................................................1 извршилац

4. Проф. физике, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту...............................................................................................................1 извршилац

5. Проф. информатике, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту...............................................................................................................1 извршилац

6. Проф. енглеског језика и књижевности, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту...............................................................................................................2 извршиоца

7. Проф. права, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту...............................................................................................................1 извршилац

8. Проф. социологије, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту..............................................................................................................1 извршилац

9. Проф. медицинске групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту................................................................................................................ 5 извршилаца

10. Наставник практичне наставе медицинске групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту...............................................................1 извршилац

11. Наставник практичне наставе физиотерапеутске групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту................................................................2 извршиоца

12. Наставник практичне наставе зубно-стоматолошке групе предмета, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања..........................................................1 извршилац

13. Проф. стоматолошке групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту..............................................................................................................2 извршиоца

14. Проф. фармацеутске групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту...............................................................................................................1 извршилац

Поред општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Потребна документација:

1. Пријава на конкурс (са кратком биографијом, бројем телефона, адресом електронске поште и адресом становања),

2. Диплома о завршеном образовању,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Извод из матичне књиге држављана.

Сва документа се достављају у оригиналу или овјерене копије.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (не старије од 6 мјесеци) доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о невођењу кривичног поступка код надлежног суда (не старије од 6 мјесеци), доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од првог дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

О времену и мјесту интервјуа, сви кандидати који испуњавају услове конкурса, биће обавијештени путем електронске поште.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:

Средњошколски центар "Гемит-Апеирон", Пере Креце 13, 78000 Бањалука, са назнаком "Пријава на конкурс".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати који не буду примљени у радни однос, своја документа могу подићи у нашој правној служби сваки радни дан од 8 до 16 часова.

*****************

ГРАД БАЊАЛУКА                    

ЈУ "ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ"

БАЊАЛУКА

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на упражњена радна мјеста

1. Васпитач - на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, а не дуже од 19.1.2020. године...................................................................................1 извршилац

2. Васпитач - на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, а не дуже од 26.8.2019. године...................................................................................1 извршилац

3. Васпитач - на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, а не дуже од 26.6.2019. године...................................................................................1 извршилац

4. Васпитач - на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а не дуже од 30.07.2019. године.....................................................................................1 извршилац

5. Васпитач - на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, а не дуже од 7.6.2019. године...................................................................................1 извршилац

6. Васпитач - на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, а не дуже од 22.3.2019. године...................................................................................1 извршилац

7. Васпитач - на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, а не дуже од 28.1.2019. године...................................................................................1 извршилац

8. Васпитач - на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, а не дуже од 20.11.2018. године...................................................................................1 извршилац

 

Кандидати за радна мјеста под тачком 1 - 8 треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

- завршен факултет - дипл. васпитач предшколске дјеце,

- 1 година радног искуства у струци,

- положен стручни испит и

- познавање рада на рачунару.

Сви кандидати за радна мјеста од 1 до 8 треба да испуњавају сљедеће опште услове:

- да су држављани РС, односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да против кандидата није покренут кривични поступак и

- да имају општу здравствену способност.

Кандидати су уз пријаву дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса и то:

- Диплому;

- Потврду о радном искуству;

- Увјерење о положеном стручном испиту;

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);

- Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца);

- Доказ (сертификат) о познавању рада на рачунару.

Документа која нису оригинална достављају се у овјереним копијама.

Љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од 6 мјесеци) се доставља по извршеном избору по конкурсу.

Дана 24.7.2018. године у 10 часова у просторијама ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање" Бањалука, ул. Јована Дучића 3, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.
Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава са доказима је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним гласилима.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или на адресу: ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање" Бањалука, ул. Јована Дучића 3.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана