ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.09. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.09. 2018. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.09. 2018. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ПРЊАВОР

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка – 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

2. Професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка – 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до завршетка наставне 2018/2019. године.

3. Професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка – 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до завршетка наставне 2018/2019. године, на 50% радног времена.

          За наведена радна мјеста уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се извршити у складу са Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након извршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

7. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

9. увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породица погинулог борца,

12. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војно инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се тестирање и интервју у понедјељак, 17.9.2018. године, са почетком у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ “Никола Тесла” Прњавор.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од 7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

**********

КАФЕ СЛАСТИЧАРНА “CORSO

ТЦ МЕРКАТОР, БАЊАЛУКА

Контакт телефон: 065-541-559

Расписује

ОГЛАС

за радно мјесто

- Конобар ................................................................. 1 извршилац

       Радно искуство је пожељно

       Дисциплина и одговорност

Оглас отворен до попуњавања радног мјеста.

Биографије послати путем мејла: corso@teol.net или grba@gmail.com

********

ТЕЛДИНГ” ДОО БАЊАЛУКА

СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА 40

Телефон: 051-318-571

                      

Расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

 

- Варилац _______________________________________________ 2 извршиоца

Мјесто рада: Бањалука

Оглас је отворен до 13.9.2018.

Кандидати заинтересовани за рад могу се јавити на горе наведене контакте.

*******

“Х&Г” ДОО

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРО И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

АЛЕКСЕ ДУНДИЋА 8, БАЊАЛУКА

Телефон: 065/514-911

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

1. Електроинсталатер.......................................5 извршилаца

- Обавезно радно искуство у струци 3 године

2. Помоћни радник на грађевини..........5 извршилаца

- Обавезно радно искуство на грађевини 3 године

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен 30 дана од дана објављивања.

********

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

ТРН - ЛАКТАШИ

расписује

КОНКУРС

за радна мјеста

1. Професор/наставник разредне наставе, лице са искуством - положен стручни испит - рад на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског боловања.

2. Професор/наставник разредне наставе – приправник, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године.

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

На конкурс доставити:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

6. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица  са радним искуством и положеним стручним испитом – тачка 1,

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10.     Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством – тачка 1,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању,

 Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а у складу са Одлуком Уставног суда Републике Српске, број У-83/14 од 24.2.2016. године.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 18. септембра 2018. године са почетком у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју, а ако се не појаве  на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене  копије свих докумената, исте се неће враћати кандидатима. Пријаве слати на адресу школе улица Доситејева 34, 78252 Трн, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

О пријему и ранг листи кандидати ће бити обавијештени 20. септембра 2018. године.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења.

***********

ЈУ ЦСШ “ИВО АНДРИЋ” ПРЊАВОР

ПРЊАВОР

На основу члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) директор о б ј а в љ у ј е:

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

за попуну упражњеног радног мјеста

У конкурсу за попуну упражњеног радног мјеста који је објављен 29.8.2018. године у дневном листу “Глас Српске” у ставу 4. иза алинеје 9. додаје се алинеја 10. која гласи: “Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.”

Остали дио конкурса остаје неизмијењен.

***********

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “МИЉА ЂУКАНОВИЋ”

МРКОЊИЋ ГРАД

УЛ. ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 17

расписује

КОНКУРС

за попуњавање радних мјеста и то

1. Дипломирани васпитач, ВСС,  положен стручни испит - рад на одређено вријеме, до 31.12.2018. године, радна 2018/19. година ....................... 2 извршиоца.

2. Дипломирани васпитач, ВСС, лице на стручном оспособљавању – волонтерски рад, за радну 2018/2019. годину .............................................. 1 извршилац.   

  Општи услови  за тачку 1. и 2.

1. Да је држављанин РС или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи,

   Посебни услови за тачку  1.

     1. Завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

     2. Увјерење о положеном стручном испиту,

     3. Најмање двије (2) године  радног искуства у струци.

    Посебни услови за тачку  2.

    1. Завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

    2.  Да први пут заснива радни однос,

    3.   Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице.

       Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписана и са назначеном адресом становања и контакт телефоном), кандидати су дужни доставити сљедеће доказе о испуњености општих и посебних услова конкурса:

     Кандидати који се пријављују за услове под тачком 1. достављају:

1. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3. Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

4. Овјерену копију дипломе или увјерења, и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење о положеном стручном испиту,

6. Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице – Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, и овјерена копија радне књижице не старија од 15 дана ( насловна страна, као и странице са релевантним подацима: име и презиме, подаци о стручној спреми, запослењу, стажу),

8. Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Кандидати који се пријављују за услове под тачком 2. достављају

1. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3. Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

4. Овјерену копију дипломе или увјерења, и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице – Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Доказ да нема остварен радни стаж и искуство од једне (1) године након стечене високе стручне спреме – овјерена копија радне књижице, не старија од 15 дана ( насловна страна, као и странице са релевантним подацима: име и презиме, подаци о стручној спреми, запослењу, стажу),

7. Љекарско увјерење (прилажу они кандидати који буду изабрани након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Документа приложена уз пријаву на конкурс, неће бити враћена кандидатима, те је кандидат дужан да достави овјерене фотокопије свих докумената.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија ће обавити разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, Заводу за запошљавање РС – Биро Мркоњић Град. Рок за подношење пријава рачуна се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве на оглас слати у затвореној коверти на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Миља Ђукановић” Мркоњић Град, ул. Васе Пелагића 17, или лично на протокол Установе.

************

ЈУ СШЦ “ЛАЗАР ЂУКИЋ” РИБНИК

РАДЕ ЈОВАНИЋА БР. 39, 79 288 РИБНИК

КОНКУРС

1. Професор психологије, 2 часа до краја шк. 2018/2019. године

2. Дипломирани инжењер електротехнике, 9 часова  до краја шк.2018/2019. године

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС, а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем  радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената  и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење  о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању, право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

“ЈУ Средњошколски центар “Лазар Ђукић” Рибник, Раде Јованића 39 са назнаком јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста”. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана, 17.9.2018. године (понедјељак), у 10 часова - , у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***********

ПРЕДУЗЕЋЕ “CARMEN LINE”

УЛ. НИКОЛЕ ПАШИЋА БР.116,

ТРН (ЛАКТАШИ)

ОГЛАС

“Предузеће “CARMEN LINE” из Трна (Лакташа), Ул. Николе Пашића бр.116

прима у радни однос:

1)  Дизајнер одјеће - приправник        2  извршиоца

Услови: Завршен технолошки факултет - ВСС

Приправници се примају на период од годину дана. Мјесто рада је

производни погон у Трну.

2.  Шеф рачуноводства 1 извршилац

Услови: Радно искуство у струци најмање 5 година.

Пожељна лиценца рачуновође или рачуноводственог

техничара.

Радник се прима на неодређено вријеме.

Биографије са доказом о испуњавању услова из конкурса доставити на адресу

“CARMEN LINE” д.о.о. Ул. Николе Пашића бр.116, 78252 ТРН

лично или путем поште.

Све додатне информације на телефон 051/509-432 или 051/585-585.

Оглас је отворен до 15.9.2018. године.

*************

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

БАЊАЛУКА

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

1. Поништавају се  тачке 1. и 2. из јавног конкурса објављеног 29.8.2018. године у дневним новинама “Глас Српске”, а односи се на:

1.       Наставник/професор разредне наставе, пуна норма, рад у продуженом боравку, на одређено вријеме  до  30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом  - 5 извршилаца;

2.       Наставник/професор разредне наставе, пола  норме, рад у продуженом боравку,  на одређено вријеме  до  30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом  - 1 извршилац;

2. Остали дио текста конкурса остаје непромијењен.

*************

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

БАЊАЛУКА     

На основу члана 103. и 104. и 113. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18); Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10 и 25/14) и  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”,  број 74/18),  директор Јавне установе Основне школе “Вук Стефановић Караџић” Бањалука, расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Водитељ продуженог боравка, пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом  - 5 извршилаца;

2. Водитељ продуженог боравка, пола  норме, на одређено вријеме до  30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом  - 1 извршилац;

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 66/18), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (чл. 104. став (6) Закона  о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17 и 31/18)).

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18). 

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

-  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

-  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по  врстама посла,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, у уторак, 18.9.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Бањалука, Саве Ковачевића бб, 78000 Бањалука, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***********

“ОСИГУРАЊЕ АУРА” АД БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС за

приправнике са ВСС

Број позиција: 8

Мјесто рада: Бањалука

Опис радног мјеста:

1. Приправник дипломирани правник (2 извршиоца);

2. Приправник дипломирани економиста (4 извршиоца);

3. Приправник дипломирани инжењер машинства (1 извршилац);

4. Приправник дипломирани професор математике и информатике (1 извршилац).

Поред испуњавања општих услова, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

- Познавање рада на рачунару (MS Windows, MS Office)

- ВСС одговарајућег смјера за наведена радна мјеста

Особине које кандидат треба да посједује:

- Мотивисаност и иницијативност

- Комуникацијске и интерперсоналне вјештине

- Радну етику и самодисциплину

- Поузданост и досљедност

- Флексибилност и прилагодљивост

- Проактивност

- Вољу за учењем и напредовањем

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу:

- Мотивационо писмо,

- Биографију,

Пријаве слати на е-mail адресу info@auraosiguranje.com, са назнаком “За конкурс за приправника: “занимање”.

Оглас остаје отворен до 10.9.2018. године.

Послодавац задржава право да не изврши пријем кандидата по овом конкурсу.

**************************

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

МАСЛОВАРЕ

расписује

КОНКУРС

за пријем радника

1. Професор математике - 4 часа, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године;

За наведено радно мјесто потребно је искуство и положен стручни испит.

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду и чланом 104. ст. 1, 4, 5. и 6. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у “Службеном гласнику РС” број: 18/16.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. ст. 6 Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву кандидати су дужни приложити:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење да се ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела стручног испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи,

- Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

- Увјерење о држављанству,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити увјерење о неосуђивању)

- Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци, ће доставити прије потписивања уговора о раду, кандидат који буде примљен у радни однос

- Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве Комисија писаним путем обавјештава о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Масловаре, 78 223 Масловаре.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

*******

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА “ПАРТНЕР”

СРЂЕ ЗЛОПОГЛЕЂЕ 55, БАЊАЛУКА

Хуманитарна организација “Партнер” из Бањалуке, расписује:

КОНКУРС

За посао персоналног асистента/пуно радно вријеме – 2 извршиоца

Услови:

•        Пол: женски

•        Године старости: од 30 до 60 година

•        Основна или средња стручна спрема

•        Да је кандидат на евиденцији незапослених

•        Траже се извршиоци за град Бањалука

Опис послова:

Персонални асистенти за особе са инвалидитетом помажу особама са моторним и сензорним оштећењима у обављању свакодневних активности као што су: одржавање личне хигијене, припремање хране, одржавање стамбеног простора, одлазак у куповину, спремање и одлазак на посао/факултет, друштвене активности и сл.

Од Вас очекујемо:

Одговоран однос према послу, спремност за учење нових вјештина, отворен став (без предрасуда) према особама са инвалидитетом, спремност за заједнички рад са корисником персоналне асистенције.

Кандидати и кандидаткиње са возачком дозволом и искуством у раду са особама са инвалидитетом (волонтирање у организацијама особа са инвалидитетом, сарадња и сл.) ће имати предност.

Нудимо Вам:

Добру радну атмосферу, динамичан и разноврстан посао, редовна примања (плус превоз), добре радне услове (слободне викенде, плаћен годишњи одмор, осмочасовно радно вријеме).

Сви нови радници ће проћи додатну обуку за рад на пословима персоналног асистента.

Конкурс за пријем радника је отворен до 30.9.2018. године.

Своје пријаве можете послати mailом на адресу партнерЖтеол.нет или поштом на адресу:

Хуманитарна организација “Партнер”

ул. Срђе Злопоглеђе бр. 55

78 000 Бањалука

***********

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ

ВОЈВОДЕ МИШИЋА 36, ЧЕЛИНАЦ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор математике, на неодређено вријеме - 10 наставних часова седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом                                                               - 1 извршилац.

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане одредбом члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, односно лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане овим законом.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-  инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.     Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности (да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Дана, 17.9.2018. године (понедјељак), са почетком у 9 часова у просторијама школе ће се обавити тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе, ЈУ Средњошколски центар Челинац ул. Војводе Мишића 36, Челинац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном лист “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

************

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА - КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ “АНЂЕЛАК”

МИЛАНА ТЕПИЋА 1, ГРАДИШКА

КОНКУРС

Предшколска установа - Клуб за дјецу “Анђелак” расписује конкурс за реализацију приправничког стажа од годину дана. Предност имају васпитачи са ликовним и музичким способностима, а неизбјежан услов је љубав према дјеци и према професији васпитача. Захтјев и ЦВ можете донијети у просторије вртића од 1.9.2018. до 30.9.2018. године. или на е-mail:  cubrilovicljubica76@gmail.com, адреса Милана Тепића 1. Градишка, број тел: 066/879-948

********

ЈУ ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ” БАЊАЛУКА

МАЊАЧКИХ УСТАНИКА 32, 78000 БАЊАЛУКА

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник/професор разредне наставе, водитељ продуженог боравка, 1 извршилац, на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2018/2019, са радним искуством

2. Наставник/професор техничког образовања, 1 извршилац - 4 часа редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене члановима 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин РС или БиХ;

2. Да је пунољетан;

3. Да је радно способан;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити:

1. Кратку биографију са адресом, контакт телефоном и списком приложене документације;

2. Увјерење о држављанству држављана БиХ - РС;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

5. Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

Документација коју треба приложити, а на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи је:

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;                                                                                   

8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу            

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа;     

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;                                                                                                 

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;                                                                                                                                                                   

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;                                            

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању 

Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у уторак, 18.9.2018. године, у просторијама школе са почетком у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Бранислав Нушић” Бањалука; Мањачких устаника 32, 78000 Бањалука, са назнаком “за конкурс”.

**********

“НОВА ДИПО” ДОО

Г. ПОДГРАДЦИ 78 405, ГРАДИШКА

На основу члана 17. Одлуке о оснивању “Нова ДИПО” д.о.о. , Горњи Подградци, директор Друштва расписује

ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено вријеме са могућношћу

продужења на неодређено вријеме

 

1.       Потребни радници у творници за производњу намјештаја широког спектра звања

(столари, тапетари, бравари, машински и дрвни техничари, мехатроничари

и др)  ............................   10 извршилаца.

Кандидати треба да испуњавају опште услове, а пожељно је и знање оператера на CNC машинама.

Радницима обезбијеђен топли оброк и плаћени трошкови превоза на посао.

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

Своје пријаве можете слати на Е - mail: novadipo@teol.net или на адресу “Нова ДИПО” д.о.о. Г.  Подградци 78 405, Градишка.

Контакт телефон: 051 896 318

***********

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” БАЊАЛУКА

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 116,

78000 БАЊАЛУКА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор/наставник разредне наставе - један извршилац на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства.

За радно мјесто под редним бројем 1. тражи се лице лице без искуства - приправник.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.       да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 Право учешћа на конкурсу имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Бранко Радичевић” Бањалука; Булевар војводе Степе Степановића 116, 78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.

**********

“УОМО” СП 

ПОЉСКИ ПАРТИЗАНСКИ БАТАЉОН 70,

БАЊАЛУКА

Телефон: 065/778-063

Расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

- Мушки фризер.............................................................................1 извршилац

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен 30 дана од дана објављивања.

**************

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ”

КАРАНОВАЦ ББ - БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радних мјеста

1. Професор разредне наставе - 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме - 12 мјесеци, у складу са Програмом подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години – дјеце погинулих бораца ВРС

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене члановима 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања у основној школи:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеној школи 

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање да се налазе на тој евиденцији. 

4.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, 

           

Комисија ће кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве писаним путем обавијестити о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидат  који буду примљен  обавезан је прије заснивања радног односа доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Школа ће увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата прибавити службеним путем. 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Милан Ракић” Карановац бб - Бањалука; 78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.

**********

ЈУ ГИМНАЗИЈА

ЗМАЈ ЈОВИНА 13, 78000 БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.       Професор енглеског језика, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства (до 28.2.2018) – пуна наставна норма

2.       Професор енглеског језика, 1 извршилац на неодређено вријеме у програму Међународне матуре (настава на енглеском језику уз анализу књижевних дјела) - 18 наставних часова 

3.       Професор физике, 1 извршилац на неодређено вријеме у националном и програму Међународне матуре (настава на енглеском језику) - 14  наставних часова

4.       Професор рачунарства и информатике, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања – пуна норма часова

5.       Радни однос из тачке 1, 2, 3 и 4. ће засновати лице са радним искуством и положеним стручним испитом

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о критеријумима и процедури за пријем радника у радни однос у средњој школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

   Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона, потребно је доставити:

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

2. Увјерење о држављанству,

3. а) Диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског  програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена или увјерење           високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена односно уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак  дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.

5.  Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће           доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци,

6. Увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним путем затражити за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа )

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или  увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање једне године

8. Увјерење о времену проведеном на евиденцији Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

9. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

          - врста посла,

          - степен стручне спреме,       

          - дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

   - непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску           заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту      статуса),

11. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС (за кандидата који имају утврђену ову врсту        статуса),

12. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено- отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса ).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. и 3. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана, 17.9.2018. године, у 12.40 часова, а са кандидатима из тачке 2. и 4. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана, 18.9.2018. године, у 12.40 часова у просторијама  ЈУ Гимназије Бањалука, Змај Јовина 13. 

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија, Змај Јовина бр. 13, 78 000 Бањалука

************

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА

СИМЕ ШОЛАЈЕ 91, МРКОЊИЋ ГРАД

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Чистачица, 1 извршилац, за 4 сата (1/2 радног времена) на одређено вријеме до 30.6.2019. године

Кандидат треба да испуњава опште услова за заснивање радног односа прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16)      

   

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2.       Овјерену фотокопију свједочанства о завршеној основној школи;

3.       Извод из матичне књиге рођених;

4.       Увјерење о држављанству;

5.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица;

Љекарско увјерење доставља изабрани кандидат приликом ступања у радни однос.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити поштом на адресу:

ЈУ Машинска школа Мркоњић Град

Симе Шолаје 91

70 260 Мркоњић Град

      ******************

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА

СИМЕ ШОЛАЈЕ 91, МРКОЊИЋ ГРАД

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1.       Дипломирани инжењер саобраћаја - смјер друмског саобраћаја, за 14 часова (4 часа практичне наставе и 12 часова теоријске наставе), на одређено вријеме до 30.6.2019. године,  без искуства - приправник,

...............................................................................................1 извршилац

2.       Дипломирани правник, за 4 часа,  на одређено вријеме до 30.6.2019. године без искуства - приправник.....................................1 извршилац

3.       Професор биологије за 2 часа, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, без искуства – приправник...........1 извршилац

     Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

       Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

     

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1.       Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

3.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.       Извод из матичне књиге рођених;

5.       Увјерење о држављанству;

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способност за рад  са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и      благовремене пријаве ће се обавити дана 17.9.2018. године у 13 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у Секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Машинска школа Мркоњић Град

Симе Шолаје 91

70 260 Мркоњић Град

*************

ОСНОВНИ СУД У ПРЊАВОРУ

БЕОГРАДСКА, БР. 6, 78430 ПРЊАВОР

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

1. Руководиоца Одјељења за опште послове  - 1 извршилац

Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе,

- да му није престао радни однос по основу изречене дисциплинске мјере три године прије објављивања конкурса.

Посебни услови:

- дипломирани правник – VII степен стручне спреме,

- положен стручни испит,

- оспособљеност за самосталан рад на рачунару у припреми и изради докумената,

- радно искуство од најмање три године на истим или сличним пословима,

Кандидати су дужни уз пријаву са кратком биографијом доставити доказе (фотокопију) о испуњавању општих и посебних услова јавног конкурса (диплому о стеченом звању - дипл. правник, доказ о познавању рада на рачунару, увјерење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, увјерење да се не води кривични поступак, увјерење о положеном стручном испиту, личну карту или пасош, увјерење или потврда о радном искуству), као и изјаву којом кандидат доказује испуњеност услова наведених у јавном конкурсу.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити на адресу:

Основни суд  у Прњавору, ул. Београдска, бр. 6, 78430 Прњавор.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

*************

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР

РАДЕ ВРАЊЕШЕВИЋ БР.1, 78430 ПРЊАВОР

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

- Професор руског језика за 2 часа на одређено вријеме, до повратка радника са функције – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведено радно мјесто, поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем радника врши се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Потребна документа:

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. увјерење о држављанству РС или БиХ

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. овјерену фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у  одређеној области или еквивалент,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, 

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити службеним путем, за кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана, 17.9.2018. године, у просторијама ЈУ Гимназија Прњавор, са почетком у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу Јавна установа Гимназија Прњавор, ул. Раде Врањешевић бр.1, 78430 Прњавор са назнаком “Пријава на конкурс”.

************

“НОВИ ЈЕЛШИНГРАД” ДОО

БРАНКА ПЕРДУВА 10А, 78 000 БАЊАЛУКА

доносим

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

1. Машински техничар за обуку на машини           1 извршилац

2. Машински техничар                               1 извршилац

3. Заваривач                                         1 извршилац

4. Металоглодач (борверкиста)                        1 извршилац

5. Машински инжењер                                1 извршилац

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне услове и то:

1. ССС са или без искуства.

2. ССС са или без искуства

3. КВ или ВКВ са и без искуства, вршење обуке за заваривача

4. КВ или ВКВ са и без искуства

5. ВСС са и без  искуства, Познавање програма Solidworks и AutoCAD, положен возачки испит “Б” категорије и познавање енглеског језика,

Рок за подношење пријава је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на е-mail: jovana.simic@novijelsingrad.com или на адресу:

“Нови Јелшинград” д.о.о., Бранка Пердува 10А, 78 000 Бањалука.

**************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” БАРАЋИ

МРКОЊИЋ ГРАД

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор разредне наставе –  радник са искуством у ПО Подбрдо, до повратка радника са боловања

2.       Професор разредне наставе – радник са искуством у ПО Ораховљани, до повратка радника са боловања

         

  Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене члановима 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, и  услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

   Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања  на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

      Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању, члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3), 4) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области.

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос радника са искуством и положеним стручним испитом,

5. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Комисија за пријем ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Моле се кандидати да у пријави тачно наведу која документа достављају.

      Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве слати на адресу школе ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бараћи, Мркоњић Град, 70267, Бараћи.

      Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање.

*************

                             

“САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ЛИЦИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”

УЛ. ФРАНА СУПИЛА 31Ф

Телефон: 051/344-980

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

- Административни радник..............................................1 извршилац

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- ССС

- познавање рада на рачунару

- пожељно да кандидат посједује возачку дозволу

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен до 7 дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана