За пре­воз и по­дршку осо­ба­ма са ин­ва­ли­ди­те­том 65.000 ма­ра­ка

За пре­воз и по­дршку осо­ба­ма са ин­ва­ли­ди­те­том 65.000 ма­ра­ка 01.02.2018 13:31 | М. В.

Бањалука - За по­дршку пре­во­зу ли­ца са ин­ва­ли­ди­те­том и дне­вном цен­тру "Дај­те нам шан­су - Звјез­ди­це" из град­ске ка­се би­ће из­дво­је­но 65.000 ма­ра­ка.

Ка­ко су на­ве­ли у Одјељењу за кул­ту­ру, ту­ри­зам и со­ци­јал­ну по­ли­ти­ку, за рад Цен­тра за по­дршку по­ро­ди­ца­ма дје­це и осо­ба са по­те­шко­ћа­ма "Дај­те нам шан­су - Звјез­ди­це" пре­дви­ђе­но је 20.000 КМ. Пре­ос­та­ли дио нов­ца, ко­ји је не­оп­хо­дан за фун­кци­они­сање овог сер­вис цен­тра у те­ку­ћој го­ди­ни, обе­зби­је­ди­ће до­на­та­ри УСА­ИД-а.

- Уку­пно 15.000 КМ пла­ни­ра­но је за су­фи­нан­си­рање про­је­кта "При­ла­го­ђен пре­воз ли­ца са ин­ва­ли­ди­те­том", ко­ји Удру­жење дис­тро­фи­ча­ра ре­ги­је Бањалу­ка спро­во­ди од 2005. го­ди­не - ка­за­ла је на­чел­ни­ца овог одјељења На­та­ли­ја Три­вић.

Од но­вем­бра 2016. го­ди­не на подручју гра­да у фун­кци­ји је и услу­га "Ин та­кси", а ко­ју та­ко­ђе су­фи­нан­си­ра град пу­тем Одјељења за сао­бра­ћај и пу­те­ве. Ове го­ди­не за по­дршку тој услу­зи пре­дви­ђе­но је 30.000 КМ.

При­је уво­ђења "Ин та­кси­ја" услу­гу пре­во­за је обављало Удру­жење дис­тро­фи­ча­ра ре­ги­је Бањалу­ка.

- Ово удру­жење је нас­та­ви­ло сво­је акти­внос­ти кроз уго­во­ре­не вожње за дје­цу са ин­ва­ли­ди­те­том у средње шко­ле, пре­воз ко­ри­сни­ка у дне­вне цен­тре и по по­тре­би врши пре­воз ста­на­ра Цен­тра за про­фе­си­онал­ну ре­ха­би­ли­та­ци­ју и за­пошљавање ин­ва­ли­да Бањалу­ка - ре­кла је Три­ви­ће­ва.

Она је до­да­ла да град пу­тем ре­сор­них одјељења ре­али­зу­је са­мо дио по­дршке сер­ви­си­ма на­ми­јењеним за ли­ца са ин­ва­ли­ди­те­том, а да се зна­ча­јан дио ос­тва­ру­је пу­тем Цен­тра за со­ци­јал­ни рад.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица